bouwplannen en inspraak


bestemmingsplannen

Voor inzage in bestemmingsplannen klik HIER


bezwaar maken

Bezwaar tegen een besluit

Misschien bent u het niet eens met het besluit dat u heeft ontvangen. Of met een besluit dat bijvoorbeeld uw buurman heeft ontvangen, maar dat ook voor u gevolgen heeft.
Dan kunt u een beroep doen op de Algemene wet bestuursrecht, of kortweg: de Awb.
De Awb geeft regels waaraan de gemeente zich moet houden bij het nemen van een besluit.
De Awb geeft ook regels voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente.

Bezoekadres:
Dienst Informatie en Administratie
Afdeling Rechtsbescherming
Kreupelstraat 1
Groningen
tel. (050) 367 74 83/74 81/74 82

Tegen welk besluit is bezwaar mogelijk?

Het besluit moet afkomstig zijn van de gemeenteraad, van burgemeester en wethouders of van de burgemeester.
Het moet gaan om een besluit dat rechtstreeks nadelige gevolgen voor u heeft. De schade hoeft echter niet altijd financieel te zijn. Ook nietmateriële schade (bijvoorbeeld het uitzicht uit uw woonkamer) kan voor u aanleiding zijn om bezwaar te maken.
Tegen welk besluit is geen bezwaar mogelijk?
U kunt geen bezwaarschrift indienen tegen de volgende zaken:

algemeen verbindende voorschriften (bijvoorbeeld een gemeentelijke verordening);
beleidsregels (dit zijn regels die de gemeente toepast bij het nemen van een besluit, maar die niet in een wet of verordening staan);
privaatrechtelijke besluiten (bijvoorbeeld een koopovereenkomst die de gemeente sluit);
als u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door een medewerker van de gemeente, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de betreffende gemeentelijke dienst. Uiteindelijk kunt u uw klacht ook voorleggen aan de Ombudsvrouw van de gemeente Groningen. De klachtenprocedure is iets anders dan de bezwaarprocedure.
Als u meer informatie wilt over de mogelijkheid om een klacht in te dienen, kunt u contact opnemen met het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC) aan de Kreupelstaat 1, tel. (050) 367 70 00, of surf naar het eLoket. Daar kunt u een digitaal klachtenformulier invullen, en vindt u de bijbehorende informatie.

Hoe maakt u bezwaar?
In het besluit staat vermeld bij wie u bezwaar kunt maken. Dit kan zijn de burgemeester, de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders.

Uw bezwaarschrift moet aan de volgende eisen voldoen:

ondertekening: u moet zelf uw handtekening zetten;
motivering: u vermeldt het besluit waarmee u het niet eens bent en beschrijft waarom het besluit volgens u niet juist is;
het meesturen van een kopie van het besluit bevordert een snelle behandeling;
indiening binnen zes weken na de datum waarop het besluit aan u is verzonden. De datum staat vermeld in de brief waarin het besluit aan u werd meegedeeld. Is het besluit niet aan u gericht, maar heeft u er als derde wel belang bij (bijvoorbeeld een kapvergunning of een bouwvergunning die aan uw buurman is verleend), dan moet u een bezwaarschrift ook indienen binnen zes weken nadat het besluit is genomen. Als u pas later van het besluit op de hoogte komt dan geldt niet opnieuw een termijn van zes weken voor indiening van een bezwaarschrift, maar moet u een bezwaarschrift indienen direct nadat u van het besluit heeft gehoord.

Sommige besluiten worden gepubliceerd in de rubriek Stadsberichten van het huis-aan-huisblad de Groninger Gezinsbode (bijvoorbeeld verleende bouwvergunningen of kapvergunningen en de aanvragen daarvoor). Daarbij wordt dan ook aangegeven hoe en binnen welke termijn u bezwaar kunt maken.

Hoe maakt u bezwaar als vereniging, vennootschap of stichting?
Ook organisaties (verenigingen, stichtingen en vennootschappen) kunnen in hun belang worden getroffen door besluiten van de gemeen­te. In deze gevallen moet het bezwaarschrift ondertekend zijn door een of meer leden die daartoe bevoegd zijn. Wie dat is (zijn) kan blijken uit de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Stuur in dat geval een kopie van bijvoorbeeld de statuten mee met het bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar: Postbus 30026, 9700 RM Groningen

Hoorzitting.
Als u bezwaar heeft gemaakt krijgt u meestal een uitnodiging om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. U mag dat zelf doen of u laten vertegenwoordigen door iemand anders. Dit hoeft geen advocaat te zijn. Kunt u niet zelf op de hoorzitting aanwezig zijn, machtig dan iemand anders om u te vertegenwoordigen. De machtiging moet u van tevoren opsturen of deze moet naar de zitting worden meegenomen.

Na de hoorzitting brengt de bezwaarschriftencommissie een schriftelijk advies over uw bezwaarschrift uit aan burgemeester en wethouders. Zij nemen een beslissing over uw bezwaarschrift. Meestal gebeurt dit ongeveer twee maanden na de hoorzitting.

Geen hoorzitting.
Als u zelf hebt aangegeven dat u uw bezwaarschrift niet mondeling wil toelichten, krijgt u geen uitnodiging voor een hoorzitting. Dit is ook het geval als uw bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is, bijvoorbeeld wanneer u te laat bezwaar maakt en hiervoor geen goede reden aangeeft. Uw bezwaarschrift wordt dan zonder uw mondelinge toelichting afgehandeld.

Rechtstreeks beroep op de rechter.
De Awb kent de mogelijkheid om de bezwaarprocedure over te slaan en de zaak rechtstreeks door de rechter te laten beoordelen. Dit kan alleen als een zaak daarvoor geschikt is. Dit is het geval als alle feiten en wederzijdse standpunten duidelijk vaststaan en een bezwaarprocedure daaraan weinig meer kan toevoegen, bijvoorbeeld als voorafgaand aan het bestreden besluit al een gedachtenwisseling heeft plaatsgevonden tussen gemeente en bezwaarde (en eventueel vergunninghouder).

Het verzoek tot rechtstreeks beroep kunt u in uw bezwaarschrift vermelden. De gemeente bekijkt vervolgens of zij de zaak daarvoor geschikt vindt. Overigens is de uiteindelijke beslissing daarover aan de rechter.

Voorlopige voorziening bij de rechtbank.
Als u bezwaar maakt tegen een besluit betekent dit meestal niet dat dit besluit ook automatisch wordt uitgesteld. Het besluit blijft wel van kracht totdat er een beslissing over uw bezwaarschrift is genomen.

Het kán zijn dat hierdoor onevenredig in uw belangen wordt geschaad. Bijvoorbeeld een bouwvergunning waartegen u bezwaar maakt wordt gewoon uitgevoerd of een bepaalde maatregel, waarom u heeft gevraagd, wordt niet getroffen. Is dit het geval dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank in Groningen.

De rechter kan dan bijvoorbeeld besluiten dat er voorlopig niet gebouwd mag worden of dat een maatregel wel moet worden getroffen. Als u zon verzoek indient moet u tegelijkertijd het bezwaarschrift indienen bij de gemeente. De kosten van een voorlopige voorziening zijn gelijk aan de tarieven voor het gewone griffierecht (zie verderop, onder het kopje Beroep bij de Rechtbank).

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen,
Sector Bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD GRONINGEN.

Beroep bij de Rechtbank.
Tegen de beslissing op uw bezwaarschrift kunt u in beroep gaan bij de Rechtbank in Groningen. Het beroepschrift moet u indienen binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit. In het beroepschrift vermeldt u uw naam en adres, en omschrijft u duidelijk waarom u het niet eens bent met de beslissing. Zo mogelijk doet u er een kopie bij van de beslissing.

Het instellen van beroep kost in de regel € 143,-. Wanneer het besluit echter betrekking heeft op sociale zekerheidswetgeving (bijvoorbeeld bijstand, Wvg) is het griffierecht € 39,-.Voor rechtspersonen is het griffierecht € 285,-. (De genoemde bedragen worden regelmatig aangepast. Op www.justitie.nl kunt u altijd het actuele bedrag vinden.) Als u volledig in het gelijk wordt gesteld betaalt de gemeente u het griffierecht terug.

Het beroepschrift moet u indienen bij:

Rechtbank Groningen,
Sector Bestuursrecht,
Postbus 150,
9700 AD GRONINGEN

Informatie.
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?
Belt u dan gerust met de afdeling rechtsbescherming van de gemeente Groningen. De medewerkers van deze afdeling staan u graag te woord op de volgende telefoonnummers: (050) 367 74 83 / 74 81 / 74 82.Nieuwe Wet ruimtelijke ordening

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) komt eraan. De Wro zal leiden tot grote veranderingen in de bevoegdheden en procedures ten aanzien van ruimtelijke plannen en besluiten. Inmiddels is de Wro aangenomen door de Eerste en Tweede kamer. Inwerkingtreding wordt verwacht in 2008. Op dit moment is bij de Tweede Kamer het voorstel voor de Invoeringswet Wro in behandeling. In de Invoeringswet regelt de aanpassing van een groot aantal met de Wro samenhangende wetten. Ook het overgangsrecht, dat gaat gelden bij de inwerkingtreding van de Wro en waarmee nu al rekening moet worden gehouden, wordt geregeld in de Invoeringswet.
Lees verder bij www.bestemmingsplan.nl