Nieuws en Commentaar
Vervolg

Deze site wordt elke dag bijgewerkt door verschillende sympathisanten.
Nieuwsbijdragen, foto's, tips en vragen kunt u mailen naar
zonlicht en ruimteOnderwerp: Hoogbouw en stadsverdichting in 2007


Woontorens : Stoker en Brander (2x 80m), De Rokade (63m), Morgenster (+/-60m), Kop van Oost I (56+48m), Fortuna (53m), Dinkelpark (53m), Marqant (50m)
Wielewaalflat

Te verwachten: architect en ontwerp voor Kempkensberg (IB-groep, belastingdienst) (92m en 3x 43m)
Zie voor de Waterknoop of Tasmantoren: scheffervanderwalarchitecten
Tasmantoren aan de waterknoop
eemskanaalzone_vastgesteldeversie
Voor de risico's van wonen aan het Eemskanaal zie
Markante woonpoort aan het Eemskanaal, maar is het veilig genoeg? Hierbij past ook dit artikel in het NRC van 7 april 2007

Op de reclamesites zien we simcity-achtige bouwerken in eeuwig zonlicht of zilveren wolkensluiers. Alsof het altijd juni is. Helaas, het wordt ook november en januari en dan ziet het beeld er een stuk troostelozer uit. Ook jammer dat je het geluid niet hoort van de gierende wind die zich langs de woontorens perst en ja, in het gebouw kun je heeeel zachtjes meedeinen. Om de gebouwen merken we niets van de voorgespiegelde sociale veiligheid die verhoogd zou zijn.  Hoog wonen is juist minder betrokken raken met wat zich daar beneden afspeelt.
Zijn wij tegen hoogbouw? Nee, absoluut niet. Maar wel graag hoogbouw waar het op z'n plaats is.
Met respect voor de omgeving en de geschiedenis. Met respect voor de ontwerpers van de wijken die bewust groenstroken en openbare ruimte hebben gepland.

Een ander argument voor stadsverdichting waar intense stadsvoorstanders steeds mee aankomen is dat stadsverdichting uitbreiding van de stad aan de randen tegenhoudt. Daar hebben we echter nooit iets van gemerkt. Er worden nog steeds ruime kavels aan de randen uitgegeven en groen aan de randen wordt opgeofferd aan bedrijventerreinen waar altijd veel minder bedrijven op zitten te wachten dan in de plannen wordt gedacht. Vaak zijn de bedrijven die zich er vestigen bedrijven die uit verloederde bedrijventerreinen elders in de stad verhuizen. Het plan Meerstad toont ook aan dat RO/EZ zelf het idee van de compacte stad heeft losgelaten. De werkelijkheid is dat er al lang geen scherpe scheiding is tussen stad en platteland. Steden breiden zich uit, dorpen breiden zich uit. En met steeds meer mensen die moeten wonen en werken zal de ruimte een schaars goed worden. Dat we over het gebruik van die ruimte goed moeten nadenken, spreekt voor zich. Maar het opofferen van groenstroken en openbare ruimte, het wegnemen van woongenot en licht, het laten dichtslibben van de wegen in de woonwijken en het niet fatsoenlijk omgaan met de omwonenden, is geen oplossing. Zie: zuinig op ruimte en natuur en milieu actueel
Zie voor de plannen voor bedrijventerreinen in en om de stad Groningen bij terreinwinst

Wij vinden gepland stadsgroen en openbare ruimte niet minder kostbaar dan groen aan ruimte an de randen! Maar we verzetten ons tegen de tegenstelling stad/platteland die wordt neergezet. Ook stadsbewoners hebben recht op vrije uitloop! Ook kinderen in de stad moeten in de omgeving van hun woning groen en ruimte kunnen ervaren.
Het verbaast ons dat stedebouwkundige visies van deskundigen uit de vorige eeuw terzijde worden geschoven alsof deze visies er niets toe doen. Wij, stadsbewoners, zijn van onze historische openbare ruimtes gaan houden. We zijn verknocht geraakt aan onze groene longen in de vorm van parken en groenstroken. Welk algemeen belang wordt gediend met verdichting?

Een ander argument is dat de stad (weer) zou leeglopen wanneer de stad niet zou verdichten. Een niet getoetste aanname. Een leefbare stad trekt mensen. Geen dichtgebouwde stad waar de infrastructuur bij de bebouwing achterblijft. Of men moet mikken op de oudere bewoners die in hun nieuwstedelijke bouwvormen zelfvoorzienend leven. Mensen die niet meer elke dag naar hun werk hoeven, die winkelen en een balletje tennis slaan op hun eigen Vereniging van Eigenaren grond. Dat kan een keuze zijn. Maar niet alle gepensioneerden zullen in staat zijn dit te betalen.
Groningen moet een stad voor jong en oud, voor mensen met meer en minder geld kunnen blijven. Mensen met kinderen hebben toch liever een huis met een tuintje en een veilige speelomgeving met een zandbak in de zon. Juist deze mensen zullen uit de intense stad vertrekken. En mochten ze zich willen vergapen aan de verdichte stad, dan kunnen ze straks de tram nemen vanuit Leek of Nieuw Roden.
Groningen moet een stad blijven waar alle bewoners welkom zijn!

uitzicht Vinkhuizen...


Brugwachter in strijd met raadsbesluiten

4 maart 2007

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks is van mening dat het plan ‘De Brugwachter’ bij de Gerrit Krolburg in strijd is met door de raad genomen besluiten. Zo is de beoogde locatie bedoeld om een knelpunt in de stedelijke ecologische structuur op te lossen. Daarnaast vraagt GroenLinks zich af of ‘De Brugwachter’ wel in overeenstemming is met de criteria in de Hoogbouwnota. De fractie heeft hierover vragen aan het college gesteld.
Het stedenbouwkundig plan ‘De Brugwachter’ is gedateerd op oktober 2006. Toen gold de SES-kaart van 2003. Hierop was voorzien in een te ontwikkelen/versterken groenverbinding én waterverbinding op deze locatie. GroenLinks constateert dat ‘De Brugwachter’ in strijd is met deze kaart en de gewenste verbindingen feitelijk onmogelijk maakt. De fractie zou dan ook graag zien dat een eerder plan, waarin de oorspronkelijke Hunzeloop wordt hersteld, wordt uitgewerkt.
In het raadsvoorstel ‘Voortgangsrapportage ecologisch beheer bij Stadsbeheer 2006’ staat over de SES-kaart 2006 vermeld: “Ten opzichte van 2003 is deze kaart gewijzigd op de volgende onderdelen”. Er worden dan 25 locaties genoemd, maar de locatie van ‘De Brugwachter’ zit er niet bij, terwijl die op de kaart wel gewijzigd is. GroenLinks beoordeelt dit als gesjoemel.
Daarnaast heeft de raad bij de vaststelling van de Hoogbouwnota in 2002 besloten dat hoogbouwinitiatieven aan specifieke criteria moeten voldoen en dat bij alle bouwplannen hoger dan 25 meter vooraf een zogenaamde hoogbouweffectrapportage uitgevoerd moet worden. GroenLinks vraagt zich af of dat in dit geval wel gebeurd is.
GroenLinks-gemeenteraadslid Linda Voortman: “Hoogbouw kan een goede manier zijn om veel woningen te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van groen in en om de stad. In het geval van ‘De Brugwachter’ krijgen we echter de indruk dat het juist ten koste gaat van de gewenste ecologische structuur. Verder voldoet het plan volgens ons niet aan de door de gemeenteraad gestelde voorwaarden ten aanzien van hoogbouw.”


Woontoren 'De Brugwachter' bij de Korrebrug


"Keert het zich tegen Noorddijk of is het een toevoeging?"
Als je vanaf de stad het Van Starkenborghkanaal oversteekt kom je duidelijk in een andere sfeer terecht. Het kanaal markeert van oudsher de overgang van de stad naar het ommeland. Voor veel stadjers houdt de stad dus op na de Korrebrug. Stadsdeel Noorddijk hoort nog maar 35 jaar bij de stad en was daarvoor zo'n 200 jaar een zelfstandige gemeente. De wijken in dit stadsdeel zijn gebouwd rondom oude dorpskernen en boerderijen. Minstens zo belangrijk is dat er een groot gebied voor natuur is ingeruimd.
Hoezo ecologisch?
Vervolg artikel surf naar: http://www.dehunze.nl
Protest Zeeheldenbuurt

Het ene zonlicht is het andere niet, het ene uitzicht is meer waard dan het andere.
In de Zeeheldenbuurt zijn eerst de huizen verkocht en wordt daarna gebouwd: de bewoners die bang zijn voor inkijk en verlies van licht en uitzicht moeten volgens de projectontwikkelaar vooral niet klagen!
Anders wordt het wanneer de appartementen nog verkocht moeten worden, zoals in Haren waar een appartementencomplex in de schaduw van het nieuwe raadhuis komt te liggen. Dan blijken zonlicht en uitzicht opeens van groot belang voor de verkoopbaarheid van de woningen en komt de projectontwikkelaar in actie...

Klik voor de uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:
Bewonersorganisatie Zeeheldenbuurt e.a., gevestigd te Groningen,
verzoekers,
en
het college van gedeputeerde staten van Groningen,
verweerder.
hier
Klik op het plaatje om het te vergroten.
Klik nogmaals om het weer te verkleinen.dhr Tjerk Ruimschotel , supervisor stedenbouw Groningen

15 februari 2007

Volgens het persbericht zou dhr Tjerk Ruimschotel precies kunnen vertellen waarom de gemeente voor het beleid van de intense stad heeft gekozen. Dat doet hij echter niet echt.
Ten eerste stelt dhr Ruimschotel dat er geen beleid intense stad is. Dat was slechts de naam van een manifestatie. En de nota hoogbouw die er ligt?
Niet de gemeente is de initiator geweest van de nota hoogbouw, al doet de toon van de nota anders vermoeden. Nee, zegt dhr Ruimschotel, het waren de projectontwikkelaars die vroegen waar ze hoogbouw mochten plegen. En daar wilde de gemeente aan tegemoet komen. Zo simpel is het. Einde uitleg!
En het idee van een compacte stad dat steeds door raadsleden en wethouders wordt aangevoerd als motief voor stadsverdichting? Wie naar de plannen rond Meerstad (10.000 woningen!!!) kijkt ziet dat ook dat idee is losgelaten als het concept al ooit een rol heeft gespeeld. Hoogbouw wordt nu door de supervisor stedenbouw gepresenteerd als een manier om de stad toch via (hoogte)lijnen enige samenhang te geven. Hoge gebouwen die als steppingstones (zoals dhr Ruimschotel ze noemde) het ene deel van de stad met de andere verbinden. Misschien als je de stad enkel als maquette ziet is dit een beeld waar je wat mee kunt. Maar voor ons gewone stervelingen, die beneden op het asfalt lopen, fietsen en autorijden, zijn het gewoon hoge gebouwen die de stad drukker en ontoegankelijker maken. Kan leefbaarheid niet gewoon het uitgangspunt van stedenbouwkundige vernieuwing zijn? Volgens Smink was hoogbouw nodig om een doorbraak te forceren in de ruimtelijke en vastgoedontwikkeling. Want, zo stelde Smink, zo'n (hoogbouw) locatie verbetert het imago van een bepaalde plek, het heeft effect op de waarde van de grond, wat tot gewenste ontwikkelingen leidt. Weet dhr Ruimschotel welke ontwikkelingen dat zijn en voor wie ze gelden? Of moeten we ons vasthouden aan de uitspraak van burgemeester Wallage? Hij stelde dat hoogbouw ingezet moet worden om stedelijke ambities te kunnen realiseren en/of te kunnen vormen. Welke ambities zijn dat dan? Ook hier geeft dhr Ruimschotel geen antwoord. En we willen het zo graag weten!

Wat bij de lezing pijnlijk blijkt is dat dhr Ruimschotel, de supervisor van de creative elite, maar weinig opheeft met de praktijk van de working class van alledag. Hij blijkt niet op de hoogte van regels en inspraakprocedures, niet op de hoogte van de protesten van bewoners tegen de bouw van de Palladiumflat die hij trots als vernieuwende architectuur laat zien. Ook kan hij geen informatie verschaffen over de criteria hoogbouw die in de beleidsnota hoogbouw staan.
We blijven achter met het gevoel dat voor dhr Ruimschotel de stad Groningen, waar hij vijf jaar geleden is neergestreken, een project is waarin hij liever zelf niet woont. Zoals geldt veel hoge ambtenaren van RO/EZ die liever niet in de stad wonen die ze zo zeggen te verfraaien. Zij wonen liever in eensgezinswoningen buiten de verdichte stadkern en stadswijken, het liefst met vrij uitzicht, een tuin voor de kinderen en hond en genoeg parkeerruimte voor de deur.
voor Meerstad project Meerstad
Meet de gemeente met twee maten?


14 februari 2007

Het lijkt er wel op. Woontoren Marquant moet er komen, ook al stuit dat op problemen met de normen van geluidhinder. Maar de gemeente lijkt zichzelf de maat te nemen en verandert de regels wanneer het zo uitkomt.
Zie bijvoorbeeld de aanvraag geluidontheffing Paddepoel Zuid-West:

In het kader van de wijkvernieuwing in Paddepoel Zuid-West is een bouwaanvraag ingediend voor de bouw van 56 appartementen (woontoren Marquant) en 8 grondgebonden woningen (Voermanstraat). Deze woningen ondervinden een geluidbelasting van het spoorwegverkeer op het spoor Groningen-Sauwerd en van industrielawaai van de bedrijfsterreinen Reitdiep en Groningen-West/SuikerUnie.
Deze geluidbelasting overschrijdt de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder. Daarom willen Burgemeester en wethouders aan Gedeputeerde staten verzoeken hogere grenswaarden vast te stellen om de bouw van de woningen op deze locatie mogelijk te maken. Dat kan op grond van artikel 66 van de Wet geluidhinder, artikel 2 van het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen en artikel 8 van het Besluit geluidhinder spoorwegen.

Het ontwerp-ontheffingsverzoek met het daarbij behorende akoestisch rapport ligt met ingang van 8 februari 2007 gedurende 2 weken ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, Gedempte Zuiderdiep 98, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Inlichtingen kunnen telefonisch worden ingewonnen bij de Milieudienst, tel. (050) 367 10 76.Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder eventuele zienswijzen omtrent dit verzoek om ontheffing schriftelijk indienen bij de dienst RO/EZ, afd. juridische zaken, postbus 7081, 9701 JB Groningen. Groningen, 7 februari 2007

Maar in het geval van bewoning Bruilweering gaat deze soepele houding niet op. Streng zegt het college:

Er zijn of worden binnen de gemeente Groningen alleen situaties gelegaliseerd die in overeenstemming zijn met de bouwregelgeving en het bestemmingsplan. Wonen is op Bruilweering niet mogelijk vanwege de door de Wet geluidhinder opgelegde geluidscontouren. Daarnaast is er geen reden om op Bruilweering anders op te treden dan elders in de gemeente.
Zie voor het overzicht Bruilweering de rubriek wijken en buurten in verzet: Bruilweering
Hoe hoger, hoe flexibeler?


Oogradio

10 februari 2007

Beluister de uitzending op Oogradio forum zaterdag 10 februari 12.00

We vonden het wel vreemd dat OOG radio dhr ArendJan Wonink als journalist gestuurd had om verslag te doen van de avond. Deze jongeman vertelde niet dat hij lid is van de club skyscrapercity die op hun site niet anders doet dan mensen die zich kritisch over het hoogbouwbeleid uitlaten, belachelijk maken en beledigen. Een slechte zaak! Wij posten ook niet op hetOOG-forum omdat we daar zeer vervelende scheldpartijen over ons heen krijgen. Posts die nu nog op het forum verschijnen onder onze naam of onder de naam van mensen uit de werkgroep zijn NIET door ons geplaatst!


Kempkensberg en Sterrebos

25 oktober 2006
brief wijkcomité Helpman nav plannen hoogbouw Kempkensberg
Brief aan College en Gemeenteraad over Sterrebos/Kempkensberg 25 oktober

Aan het College van Burgemeester en Wethouders, en de leden van de Gemeenteraad

Geacht lid van het College, geacht Raadslid,

Bij deze wil het Wijkcomité Helpman zijn bezwaren uitspreken ten aanzien van het plan voor de herinrichting en nieuwbouw in het gebied Sterrebos/Kempkensberg.
De ecologische en recreatieve waarde van het Sterrebos mag zeker niet (verder) worden aangetast. Een fietspad dat het bos doorkruist lijkt ons om deze redenen ongewenst. Het bestaande groen moet intact blijven; hoe kan dit gegarandeerd worden? Daarnaast is het Sterrebos eveneens van cultuurhistorische betekenis. Is het niet een mooi streven om in aansluiting op de herinrichting en nieuwbouw juist het Sterrebos, het oudste stadspark van Groningen, in oude luister te herstellen en als een ‘groenmonument’ voor Helpman en de stad te behouden? Waar vinden we nog een dergelijke unieke plek, een bos in de stad, dat ook nog eens is voorzien van een om zijn bijzondere akoestiek geroemde prachtige muziekkoepel?
Het Wijkcomité tekent eveneens bezwaar aan tegen de geplande verkeersweg langs het Helperdiepje. Het traject van het Ecologisch Historisch Wandelpad wordt ermee doorbroken (het Ecologisch Historisch Wandelpad is een initiatief van het Wijkcomité Helpman en is in samenwerking met de Gemeente tot stand gekomen). De weg stuit daarnaast op weerstand bij omwonenden: deze zal ten koste gaan van het woongenot en van bestaand groen, en zal de verkeersveiligheid ter plekke in het gedrang brengen (m.n. voor kinderen). Het is aannemelijk dat de verkeerssituatie op de Verlengde Hereweg er onoverzichtelijker en gevaarlijker door gaat worden.
Aangezien de nieuwbouw voorts zal leiden tot een niet te onderschatten toename van het aantal werknemers, en de woonwijk op de Kempkensberg eveneens ontsloten moet worden, voorzien wij daarnaast met name op de Verlengde Hereweg en de Helperzoom een toename van het verkeer. Er is reeds sprake van een aanzienlijke verkeersdruk op deze straten en extra druk is wat het Wijkcomité betreft zeer ongewenst. De in het plan opgenomen maatregelen zullen niet volstaan om bovenstaande consequenties in goede banen te leiden.
Wij vragen u vriendelijk de bovengenoemde bezwaren in uw overwegingen met betrekking tot de plannen voor herinrichting en nieuwbouw te betrekken.

(...) het Wijkcomité


Tekst uitgesproken in de spreektijd voor bewoners Herepoort op de vergadering van de Raadscommissie Ruimte en Wonen van de Gemeente Groningen, dd. 1 November 2006.Geachte commissie,

Hartelijk dank voor het beschikbaar stellen van spreektijd.

Even voor alle duidelijkheid: we zijn niet tégen nieuwbouwplannen op de Kempkensberg. We zijn vóór de ontwikkeling van geschikte werkgelegenheid. En we staan altijd open voor stedebouwkundige ontwikkelingen als ze de stad Groningen versterken en verbeteren.
Voor bijna alle Groningers, en zeker voor de bewoners van de omliggende wijken De Oosterpoort, De Linie, Helpman/Coendersborg/Hereweg en Herepoort geldt dat er breed gedeelde bezwaren leven tegen de aantasting van het Sterrebos en de verhoging van verkeersdruk in de omgeving van zoveel scholen.
Bij deze spreekt het Wijkcomité Herepoort haar bezwaren uit ten aanzien van het plan voor de herinrichting en nieuwbouw. Wij vinden de plannen buitenproportioneel.
De hoogste kantoorflat van Groningen verrijst straks pal naast het Sterrebos. In de brief van B&W aan de raad van 29 september jl. staat dat er grote ecologische risico's zijn. Het verdwijnen van een rand van 60 meter bos staat vast. Het aantasten van een groter stuk blijkt een bewust risico. Hiermee verwordt het Sterrebos, een geliefde recreatieplek voor mensen uit eerdergenoemde wijken, tot een zielige groenstrook. Daarmee wordt een geliefd en historisch stadspark onomkeerbaar aangetast.
Bovendien vragen wij ons af wat de gevolgen voor de gezondheid zijn. Onze buurt is ingesloten door een spoorweg, de Hereweg en de N7 en wordt steeds drukker, ook door de ontwikkeling van De Linie/Euroborg. Aantasting van het Sterrebos betekent onder andere dat de natuurlijke opvang van geluid en fijnstof direct sterk vermindert. De fijnstof-norm is op het Europaplein dit jaar volgens de RIVM-metingen al meer dan 60 keer overschreden. Ons is verteld dat de fijnstof-uitstoot na het realiseren van de bouwplannen binnen de norm gaat vallen. We hebben hier grote vraagtekens bij. De afname van het groen is bij de berekeningen niet meegewogen, de groei van het verkeer door de andere bouwprojecten in de directe omgeving ook niet. Anders gezegd; de cumulatie van effecten is niet onderzocht en dat baart ons grote zorgen.
Dan het hoogbouw-aspect. Een 97 meter hoge toren (92 meter + 5 meter NAP) op deze plek is buitenproportioneel. Naast de al besproken effecten op het Sterrebos heeft dit ook direct invloed op de bewoners. Dan het hoogbouw-aspect. De gemeente heeft in haar Hoogbouwnota de Kempkensberg aangewezen als gebied waar hoogbouw gerealiseerd kan worden. Uit de genoemde brief blijkt dat de milieueffecten bij de start van het plan, in februari 2006, nog niet bekend waren. Dus ook niet toen de Hoogbouwnota werd geschreven. Is hoogbouw in een ecologisch zo kwetsbaar gebied nog altijd wenselijk?? In het voor- en najaar zal de slagschaduw reiken tot de Willemsstraat, de Bosflat en de Linie.(...)


Geachte commissie,

Alles resumerend wekt de planvorming en –ontwikkeling een rammelende indruk. En om anderen maar even voor te zijn: wij lijden niet aan het Nimby-syndroom. We zijn realistische mensen die een waardevolle recreatieplek verloren zien gaan, de verkeersdruk in hun woon- en leefomgeving sterk zien stijgen, voorzien dat ze grote delen van de tijd in de schaduw van de toren zitten en zich zorgen maken over de gezondheidsaspecten van deze hele ontwikkeling.
Niks bijzonders dus.

Wat ons zorgen baart zijn de vreemde redeneringen van de initiatiefnemers, zo zou de werkgelegenheid van de stad afhangen van een nieuwe 97 meter hoge toren? Zorgwekkender zijn de rammelende motieven die aan het plan ten grondslag liggen en het verontrustende tekort aan feitelijke argumenten en redeneringen.
We zijn vóór een nieuw plan. Maar om het maar even op zijn Gronings te zeggen: ken 't ook wat minder?

Voor meer zie onze rubriek buurten en wijken in verzet: KempkensbergOver "Operatie Achtertuin", "De Brugwachter" bij de wijken De Hunze en Van Starkenborgh en gemeentelijke PR


10 januari 2007
Heel belangrijk lijkt mij de gemeentelijke communicatie en voorlichting (PR). In dit verband is het “Rode Boekje” van de dienst OCSW erg raadzaam. Aantal pagina’s: 44. Dit boekje met tien tips inzake gemeentelijke projecten, getiteld: “Operatie Achtertuin” (een OCSW-uitgave van april 2003), blijkt nog steeds superactueel! Eveneens voor de medewerkers van de machtige dienst RO/EZ.
Ik citeer tip 1 op pagina 6: “Plaats omwonenden niet voor voldongen feiten”. Hierbij staat: Jan Visser (een hoge ambtenaar van de dienst OCSW, KBH) was de projectleider van Operatie Achtertuin. ‘Waarom het zo vaak mis gaat? Omdat bij het bepalen van een locatie vaak alleen gekeken wordt naar de formele en technische voorwaarden, zoals de grootte van het gebouw en de vraag of het binnen het bestemmingsplan past. Is dat allemaal in orde, dan wordt het plan bekend gemaakt aan de burgers. En die gaan dan steigeren. Het is veel verstandiger als je van tevoren probeert draagvlak te verwerven en andere betrokkenen binnen en buiten de gemeente er in een vroeg stadium bij betrekt.’ Einde citaat uit Operatie Achtertuin.
Zo kan het dus ook! Zo eenvoudig is het! Het heeft te maken met (vooraf) “Bouwen aan vertrouwen” (het CDA/SP-manifest van februari 2006) en “Vertrouwen in de buurt” (het WRR-rapport o.l.v. prof. dr. P. Winsemius uit 2005). Kortom: de organisatie- en bestuurscultuur van de gemeente Groningen.

Wat is nu gebeurd bij de PR inzake het stedenbouwkundig plan “De Brugwachter”? Bij de Stadsberichten in de Groninger Gezinsbode van 13 december 2006, op pagina 6/5, staat rechts-midden bij “Inspraak”:
“Burgemeester en wethouders hebben een stedenbouwkundig plan laten opstellen voor de locatie aan het Van Starkenborghkanaal tussen de Gerrit Krolbrug en het Wessel Gansfortcollege.
Dit plan “De Brugwachter’ maakt de bouw mogelijk van een woontoren van 23 lagen en 9 grondgebonden woningen. Daarnaast legt het stedenbouwkundig plan de kaders vast voor de toekomstige ontwikkelingen in het aangrenzende gebied. Het doel is een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en de directe omgeving, waardoor een samenhangend gebied ontstaat.
Over dit stedenbouwkundig plan De Brugwachter kunt u de komende weken uw mening geven in het kader van de inspraak.” Einde citaat.

Met de bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh is kennelijk geen goed (voor)overleg geweest om draagvlak voor dit stedenbouwkundig plan te verkrijgen. Sterker nog: deze twee stadswijken voelen zich overvallen door “De Brugwachter” (met een woontoren van 75 meters hoog; dit staat opvallend NIET bij de Stadsberichten van 13 december 2006!).

Ik pleit voor goede en deugdelijke overheidscommunicatie en transparant (voor)overleg met alle betrokkenen. Bij alle ruimtelijke plannen!!! Mede op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel en evenredige belangenafweging. Indien eerst draagvlak en draagkracht voor een plan of project zijn gegenereerd, kan nadien vruchtbare inspraak volgen. Dan wordt er minder “gesteigerd”! Toch???

P.S.: Op donderdag 11 januari 2007 is een openbare inspraakavond over het stedenbouwkundig plan “De Brugwachter” in Het Floreshuis aan Floresplein 21. Aanvang: 20:00 uur. Kees Huizenga zie ook reactie bij het weblog van Remco Kouwenhoven 'Dan liever de lucht in van 5 januari 2007' Zie verder Aktie Brugwachter

Voor meer informatie zie onze rubriek wijken en buurten in verzet: De Hunze en van Starkenborgh
Zie voor afbeeldingen
Herkent u de omgeving? NB: op dit soort plaatjes is het altijd half juni, ook al wordt er wel gezegd dat er enige schaduw zou kunnen zijn ;-)
In het artikel staat verder: ''de gemeente stelt overigens enige voorwaarden aan de bouw'', maar in 2009 moet de flat er volgens de architect toch staan. De omwonenden weten het natuurlijk altijd het laatste....

Voor de volledige tekst van Operatie Achtertuin uitgegeven door de gemeente zelf klik hierBestemmingsplannen en hoogbouw; verhoogde bouw; nieuwbouw; bouwenvelop


Inspraak is mooi, maar helaas mogen we alleen reageren. Het plan achter het bestemmingsplan, het project De Intense Stad, moet eigenlijk als eerste ter discussie staan. Nu moeten bewoners in verschillende wijken op eenzelfde soort plannen reageren. Dat moet u overigens niet nalaten: ELK GEBOUW, ELK PROJECT MOET DOOR DE RAAD. Een bestemmingsplan legt de kaders vast waarbinnen gebouwd kan worden, maar dat zegt niet dat bepaalde plannen daardoor automatisch doorgang moeten vinden. Ook al doen betrokkenen soms wel alsof dit het geval is.

Wij hebben de verschillende politieke partijen in Groningen op de hoogte gebracht van onze kritiek op het concept De Intense Stad. De notitie Hoogbouw moet weer op de politieke agenda. Staan de burgers van Groningen echt achter deze beleidsnota? Of is de intense stad een uit de hand gelopen Simcity spelletje (en computerspelletje waarbij je steden bouwt) van de jongens die je ook bij skyscraper-clubs ziet? Een maquette op een tafeltje heeft de charme van en lego-bouwwerk. Maar verklein jezelf eens in de juiste verhoudingen en stel jezelf er eens voor op een winderige herfstdag. Dan voelt het toch heel anders...

Zie voor het bestemmingsplan voor Vinkhuizen het Loket Bouwen en Wonen en het Gemeentelijk Informatiecentrum maar u kunt ook naar het Vinkhuys gaan.. Wij zullen de ontwikkelingen in Groningen en de wijk Vinkhuizen op de voet volgen.

Overigens:
Wie kan ons meer vertellen over het concept bouwenvelop en vrije mededinging? Dit naar aanleiding van het interview met Ad Prins van de PvdA bij OOG radio op 10 februari 2007 (12.30)
Zie ook het weblogbericht van Ad Prins op 26 januari 2006 weblog Ad Prins

Info vonden we al wel bij Flitsdebat

Zie ook: De Groene Amsterdammer 21-10-98 Lelijk Nederland Citaat Van der Valk: Zo sluiten gemeenten nu vaak 'deals'met woningbouwcorporaties: als de corporatie een x-bedrag stopt in stadvernieuwing, mag ze in ruil daarvoor ook een rijtje koopwoningen bouwen. Europa zegt straks: dat rijtje koopwoningen moet vrij worden aanbesteed. Weg deal. Zie: Groene Amsterdammer
Hierin is ook supervisor stedenbouw Groningen dhr T. Ruimschotel aan het woord!


Voor het indienen van een bezwaarschrift ga naar:

Milieuhulp

INDIENEN VAN EEN BEZWAAR- OF BEROEPSCHRIFT
Bezwaar tegen een ruimtelijk plan? Dien een zienswijze in. Ga zo nodig tegen het plan in beroep. Verzoek tijdig om schorsing van de plannen (voorlopige voorziening).
Onderstaande brieven zijn voorbeelden die nog aanvullingen behoeven. Vaak is daar specialistische kennis voor nodig. Deze is te verkrijgen bij de milieujuristen van de Bureaus Rechtshulp.

Voorbeeldbrieven zijn opgenomen met het oop op:
- een nieuwe bouwvergunning
- een nieuw bestemmingsplan
- vrijstelling volgens artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Voorbeeld brieven:

Bezwaar tegen bouwvergunning
Bezwaarschrift tegen een verlening bouwvergunning volgens de Woningwet.
Beroepschrift tegen bouwvergunning
Beroepschrift tegen de verlening van een bouwvergunning door Burgemeester en Wethouders.

Zienswijze tegen ontwerp-bestemmingsplan
Zienswijze tegen een ontwerp-bestemmingsplan dat is gericht aan de gemeente.

Bedenkingen tegen vastgesteld bestemmingsplan
Bedenkingen tegen een vastgesteld bestemmingsplan die zijn gericht aan Gedepudeerde Staten van de provincie.
Beroepschrift tegen goedgekeurd bestemmingsplan
Beroepschrift tegen een goedgekeurd bestemmingsplan dat is gericht aan de de Raad van State.

Bedenkingen tegen voornemen vrijstelling (artikel 19 WRO)
Bedenkingen tegen voornemen vrijstelling te verlenen van bestemmingsplan, volgens artikel 19 WRO (Wet op de ruimtelijke ordening).

Bezwaarschrift tegen verleende vrijstelling (artikel 19 WRO)
Bezwaarschrift tegen verleende vrijstelling van bestemmingsplan, volgens artikel 19 WRO (Wet op de ruimtelijke ordening) en bouwvergunning.

Beroep tegen vrijstelling (artikel 19 WRO)
Beroepschrift tegen (ongegrondverklaring bezwaren) vrijstelling, volgens artikel 19 WRO (Wet op de ruimtelijke ordening).Hoogleraar laakt sloopwoede corporaties

07 november 2006

DELFT - Woningcorporaties en bestuurders werken verval en verloedering in de hand doordat ze veel te snel overgaan tot het slopen van (huur)woningen. In vergelijking met omringende landen sloopt Nederland twee tot vier keer zoveel huizen, vooral in de huurcategorie.

Die conclusies trekt hoogleraar André Thomsen van de TU Delft op basis van recente onderzoeken. Hij neemt vrijdag afscheid van de faculteit bouwkunde van de universiteit en uit zijn kritiek dan in een toespraak.

Woningcorporaties plannen volgens de academicus vaak meer sloopacties dan in de praktijk haalbaar is, waardoor huizen lange tijd leeg komen te staan en vervallen raken. Thomsen wijst erop dat meerdere onderzoeken de laatste tijd juist hebben uitgewezen dat het in de strijd tegen het woningentekort vaak verstandiger is om de levensduur van woningen te verlengen in plaats van ze te slopen en te vervangen door nieuwbouw.

' Bestuur en cultuur deugt niet'

In het kort komt het betoog van Thomsen erop neer dat de cultuur in de bouwsector, de architectuur en het openbaar bestuur niet deugt. Persoonlijke voorkeuren, verborgen agenda's en machtspelletjes spelen een belangrijke rol bij de keuze voor sloop en nieuwbouw en tegen renovatie en hergebruik. Die laatste opties verdienen de voorkeur, maar krijgen die doorgaans niet. ,,Renovatie en hergebruik heben geen flitsend imago, je haalt er niet snel mooie plaatjes in de vakbladen mee'', aldus Thomsen.

Op dit moment telt Nederland ongeveer 6,9 miljoen woningen. Onnodige en ongewenste sloop van woningen moet volgens Thomsen worden voorkomen door ingrijpende veranderingen in het bouw- en besluitvormingsproces.

Daarnaast krijgen bewoners als het aan de professor ingenieur ligt meer rechten en wordt een sloopvergunning in de toekomst gekoppeld aan een sloopeffectrapportage. In zo'n onderzoek moeten naast milieueffecten ook sociale, cultuurhistorische en volkshuisvestelijke effecten worden meegewogen.hoogbouw nota: emmatoren van 150 meter?

Op naar de 150 meter!???

In mei 2002 is door de gemeenteraad een beleidsnota hoogbouw vastgesteld. Ook in Groningen wordt nu hoogbouw mogelijk (in gebieden buiten de historische binnenstad), ''mits het gaat om kwalitatief hoogwaardige architectuur die bovendien op de begane grond functioneel goed is in te passen."
Inmiddels is een initiatief ontwikkeld voor een 150 m. hoge Emmatoren (48 verdiepingen) in het stationsgebied. De realisering ervan laat evenwel op zich wachten. Twee nieuwe rijkskantoorgebouwen langs de Weg der Verenigde Naties bij Kempkensberg worden tot 92 m. hoog (De Martinitoren 97 m.)

En wat is dan deze hoogbouwnota uit 2002?

Een klein stukje uit deze nota. Wie dit met droge ogen kan lezen mag zich melden!!

Hoogbouw kan in een stad met ambitieuze sociaal-culturele doelstellingen geen in zichzelf gekeerd fenomeen zijn, dat als stedebouwkundig accent uitsluitend naar zichzelf wijst: ‘kijk mij eens groot te wezen’. Of dat de aandacht vestigt op een punt (veelal een kruispunt) dat op zich al niet over het hoofd valt te zien. Hoogbouw zal ingezet moeten worden om stedelijke ambities te kunnen realiseren en/of te kunnen vormen. Deze ambities hebben zowel betrekking op de binnenstad als uitdrukking van de compacte, intensieve stad als op de bestaande wijken en uitleggebieden als uitdrukking van de complete, veelkleurige stad. Waar in Groningen meer dan ooit gestreefd wordt naar een ‘radicalisering’ van de verschillende ruimtelijke milieus (echt stedelijke, maar ook echt landschappelijke milieus in de stad) vervult hoogbouw in de huisvesting van huishoudens én bedrijven een belangrijke rol; kwantitatief maar vooral kwalitatief.

Na de beoogde kwaliteitssprong naar een hoogwaardig stadsgewestelijk openbaar vervoer het komend decennium zullen de nieuwe haltes en stations nieuwe knopen in het stedelijk netwerk vormen die geschikt zijn voor concentratie, eventueel in de vorm van hoogbouw. Verder kan hoogbouw (of betergezegd hoger bouwen) fungeren om een doorbraak te forceren in gewenste ruimtelijke- en vastgoedontwikkelingen die stagneren of dreigen te stagneren. Hierbij dient vooral gedacht te worden aan de herstructurering van bestaande buurt-/wijkcentra en van verouderde terreinen voor stedelijke functies en voorzieningen..

Het hoogbouwbeleid zal verder mede aanleiding moeten zijn om over de bouwhoogtes in de stad als geheel na te denken en op systematische wijze aan te geven waar hoger bouwen kan of zou moeten. Op deze manier gehanteerd is hoogbouw in Groningen ook een extra uitdrukking van de twee pijlers van het architectonisch-stedebouwkundig beleid van de stad: moderniteit en stedelijkheid. Concreet betekent dit dat in plaats van een incidentele ‘uitverkoop’ van plekken, gestreefd wordt naar het gericht lokaliseren van hoogbouw in de centra van de domeinen en in de herstructureringszones van de stedelijk netwerken zoals die in de Stad van Straks extra zijn omschreven.

Eigenlijk zouden we ons geen zorgen hoeven te maken, want in dezelfde nota staan 9 voorwaarden t.a.v. hoogbouw

1. Misstaat het gebouw niet in zijn omgeving;

2. heeft het een positieve betekenis voor zijn omgeving (visueel en stedelijk/beleefd);

3. is het terrein groot genoeg i.v.m. mogelijkheid tot aansluitende lagere bebouwing of het voorzien in de nodige open ruimte;

4. bestaat er geen gevaar dat de belendingen of de bebouwingsmogelijkheden daarvan schade ondervinden door overschaduwing;

5. vormt het gebouw een bijdrage tot het algemene aspect van de buurt en is het als zodanig te verkiezen boven eventuele alternatieven;

6. heeft het een bevredigende relatie tot andere hoge gebouwen (bestaand of ontworpen);

7. is er een bevredigende relatie tot bestaande of ontworpen open ruimten;

8. is het gebouw, gezien de mate waarin het zal opvallen, van voldoende kwaliteit qua ontwerp en materiaalkeuze;

9. doet de verlichting van het gebouw geen afbreuk aan het nachtelijk stadsbeeld.

Daarnaast blijken de meer stedenbouwkundige criteria aangevuld te kunnen worden met eisen ten aanzien van programma, uitstraling, architectuur en constructie en van de relatie tot het maaiveld en de directe omgeving.Zonlicht en ruimte in Vinkhuizen

A4tje voor het Dagblad van het Noorden in Vinkhuizen

Wij willen ons zonlicht houden!

Want wie wil nu wonen in de schaduw van een flat?
Je wilt toch in je eigen tuin van de zon genieten!
Wie wil er nou zijn verwarming hoger draaien omdat de zon niet meer vrolijk in de kamer schijnt?

Wij willen de ruimte houden!

Wie wil er nu overal in de wijk tegen flats aankijken?
En waarom moeten flats en andere gebouwen steeds hoger?

Onze huizen, tuinen en straten zijn meer dan ‘het mooie uitzicht’ waar anderen op mogen neerkijken.

Wij willen wonen in een woonwijk!

Er is ons door de gemeente en de woningbouw verenigingen een mooie, vernieuwde wijk beloofd.
Waar wij rustig konden wonen.

Maar opeens heet onze wijk ‘de intense stad’.
Intens is een ander woord voor ‘dicht op elkaar’.

En ‘boven op elkaar’.

Meer autoverkeer.

Minder parkeerplaatsen.

Minder groenstroken.

Met een hoop overlast van gebouwen zonder woonfunctie.

Intense stad betekent gewoon: op een klein stukje grond zoveel mogelijk geld verdienen.

En dat moeten we nog prachtig vinden ook!

Niet dus.De Fortunaflat in aanbouw: wijkvernieuwing waar we blij mee zouden moeten zijn. Niet dus...
Klik hier voor nieuws over VinkhuizenEen kijkje van boven.

Voor wie wil weten wat waar komt te liggen deze link. Sommige gebouwen staan er al, maar het is toch een bruikbaar overzicht. Wel even schuiven en inzoomen.
klik hier