De groene StadStads safari Groningen

Wanneer u hier geen foto's ziet, komt dat omdat uw computer javascripts niet automatisch toestaat. Dit scriptje kan echter geen schade toebrengen aan uw computer.
Voorstanders van de Intense Stad zeggen dat dit noodzakelijk is om de natuur buiten de stad te behouden. Wij vinden dit een schijnargument.
Het gebied buiten de bebouwde kom staat niet gelijk aan natuur of een "landelijke omgeving".
En het behouden van natuur en waardevol landschap hoeft niet ten koste te gaan van een leefbare stad!
Goed bestuur op dit terrein betekent: zorgvuldig omgaan met "platteland" én stad.
Het ene leefmilieu uitspelen ten koste van het andere levert slechts verliezers op.
De stad vormt een eigen ecologische omgeving waar dieren en planten hun plek hebben.
Op deze bladzijde kunt u links vinden naar groen en dierenleven in de stad Groningen.
De foto's op deze pagina zijn ook allemaal in de stad geschoten.
Heeft u vragen, tips, foto's van flora en fauna bij u in de buurt, mail ons dan.

Groen nieuws september 2008

Kappen met kappen!. Vroege Vogels is weer begonnen met hun anti-kap camppagne. Op de site van Vroege Vogels staat:

Een nieuwe of bredere weg, herinrichting van een gebied, zogenaamd 'zieke' bomen die zouden leiden tot onveilige situaties.
Veel gemeenten, provincies en andere grondeigenaren maken plannen waarbij vaak onnodig een bomenrij met waardevolle eiken, een houtwal met berken, een bosje elzen en wilgen of soms zelfs een heel park dreigen te verdwijnen.
Maar ook de tuineigenaar in de buurt die de prachtige beuk in z’n achtertuin wil weghalen omdat hij er "alleen maar last van heeft". Terwijl bijna iedereen ervan overtuigd is dat bomen goed zijn voor de CO2-compensatie en tegen de luchtverontreiniging.


Surf voor uw melding van met kap bedreigde bomen naar Kappen

Groen nieuws mei 2008

Zie ook bij Bewonersorganisatie Binnenstad Oost

Groen nieuws april 2008

Guerrillagardeners ook in Groningen in actie. Kijk voor meer info bij Guerrillagardeners
Zonlicht en Ruimte is echter van mening dat de Guerrillagardeners een beweging is die niet door een politieke partij gekaapt kan worden. Groen Links is in de stad Groningen helaas medeverantwoordelijk voor het verdwijnen van groene ruimte en het ophokken van stadsbewoners.

''Nederland moet weer mooi worden.''

Ook hierover zijn de overheid, maatschappelijke organisaties en burgers het roerend eens. Maar wat is mooi?
Vorig jaar lanceerden 34 natuur- en milieuorganisaties, waaronder kolossen als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, het ‘Deltaplan voor het Landschap’. Nieuwe toeristische routes worden gekoppeld aan de terugkeer van het traditionele cultuurlandschap van voor de ruilverkaveling, met houtwallen, heggen en bloemrijke slootkanten. Ecologen en natuurontwikkelaars zien weinig in dit ‘toeristische parklandschap’. Zij willen echte natuur bouwen met een minimale invloed van de mens. Oerbossen en nieuwe wildernissen, bijvoorbeeld door uiterwaarden en ingepolderde gebieden weer onder water te zetten. En die nieuwe natuur kan ook aan de dorpsrand of zelfs in de stad liggen.
Voor meer informatie zie stop de verrommeling.

Voor het verslag over de stadsvogelconferentie van 8 november surf naar: stadsvogelsconferentie.

Natuur in de stad


Zonlicht en Ruimte wil een leefbare stad, voor mens, plant en dier.

Groen in en om de stad: Groen in en om de stad is onmisbaar voor een goede kwaliteit van de woonomgeving. Buitenstedelijk groen is belangrijk, maar kan het binnenstedelijke groen niet vervangen. Andersom geldt hetzelfde. Ze kennen hun eigen gebruik en waardering en zijn niet uitwisselbaar.
Kwantiteit en de kwaliteit van het groen in en om de stad zijn de afgelopen decennia aanzienlijk verminderd. Er is veel groen vanuit de stad verdwenen. Sportvelden en volkstuincomplexen zijn naar de randen van de stad verplaatst, nieuwe wijken hebben door de hoge grondprijzen een hoge woningdichtheid en te weinig groen. Ook rondom de steden bestaat een enorm tekort aan groen. Het nog aanwezige groen voldoet vaak niet meer aan de wensen van de gebruikers.
Het rijk wil deze ontwikkelingen tegen gaan. Zij besteedt daarom aandacht aan het groen in en om de stad in de Nota Ruimte en in de Agenda Vitaal Platteland.


Bron Grote Stedenbeleid en Groenimpuls, te vinden op de site : Stichting Recreatie.nl .
Zie ook: De Groene Stad. met veel interessante links
"Volgens minister Gerda Verburg van het ministerie van LNV kan meer 'groen om de hoek' problemen op het gebied van gezondheid, integratie en sociale samenhang oplossen."

Werp een blik in de nieuwsbrief over het GIOS programma 'Groen in en om de stad' , hier te vinden als pdf bestand
GIOS nieuwsbrief

Meer over het groenbeleid bij het Kenniscentrum/Raad Landelijk Gebied over "Recht op groen" (incl. binnenstedelijk groen), met name pagina 22, tabel 1. kenniscentrum uitgave juni 2005 deel2: analyse

Voor wie geďnteresseerd is in het planten- en dierenleven in de stad zijn de boeken onder redactie van Martin Melchers, Martin Soesbergen en Geert Timmermans aanraders. De boeken gaan over Amsterdam, maar veel dieren en planten zijn ook in de stad Groningen te vinden. Een citaat uit hun boek Paardenbijters en Mensentreiters, de veelpoters van Amsterdam, Schuyt&Co, Haarlem 1998, is ons uit het hart gegrepen:

'Zoals bij veel onderzoek naar flora en fauna wordt er op landelijk en provinciaal niveau onderzocht waar en waarom bepaalde soorten voorkomen. De stedelijke gebieden zijn daarbij altijd als oninteressant gezien. Daarin is enigszins een kentering te bespeuren, omdat het inzicht terrein wint dat de meeste natuurbeleving door mensen in de direct woon- en werkomgeving plaatsvindt. Als daar iets te beleven valt heeft dit, zoals uit onderzoeken is gebleken, verstrekkende gevolgen op ons welzijn.' (blz 55)

De sluiting van het natuurmuseum in Groningen zou dan ook rampzalig zijn.

Voor meer informatie Natuurmuseum moet blijvenEen pleidooi voor het bewaren van groenstroken bij
het belang van groenstroken

Voor het groenstructuurplan zie groenstructuurplan.

Voor de voortgangsrapportage ecologisch beheer bij Stadsbeheer 2006 klik hier
Zie vooral de punten 14 en 15 op pagina 5.

Voor meer natuur in de stad zie ook:

Stadjerswacht voor natuur in en om Groningen

Voor wie meer wil weten over muurplanten in Groningen zie:
muurplanten Groningen

Op zaterdag 14 april, 18.00 Ned.2 2007 was de aflevering Natuur in de Stad van de NCRV gewijd aan de stad Groningen. Voor informatie: Natuur in de stad Groningen

Helaas heeft onze gemeente besloten niet mee te doen met de dag van het park

Voor natuurlijk tuinieren in de stad Groningen kunt u ook een bezoek brengen aan de Piccardthof

Voor natuur in Groningen en Haren kunt een terecht bij de website van de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie waar ook een link is naar de landelijke afdeling

en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) Groningen

Informatief is ook de site van het Natuurmuseum Groningen

Voor een kijkje in de 'wilde tuin'van LeRoy in Lewenborg surf naar LeRoy gebied Lewenborg

Voor natuur in de wijk Lewenborg, de onlangs geopende vlindertuin en de bijenstal surf naar Wijkgids Lewenborg, natuur en milieu

In de regiokrant Groningen zijn vaak interessante artikelen over de natuur in de stad te vinden, vaak geschreven door stadsgenoot G.J.Branger. Enkele links:
Voor natuur in kindertuin Beijum zie regiokrant 2 april 2007 onderwerp kindertuin
Voor natuur in de woonwijk: libellen, zie regiokrant 2 april 2007 onderwerp libellen

Voor meer libelle nieuws zie ook Stichting Berend Botje


Klik op het plaatje om het te vergroten.
Klik nogmaals om het weer te verkleinen.Interessante informatie over vlinders en vlindertuinen in en om de stad
Vlindernet
Vlindertuinen


Om te weten hoe het met de vogels in de stad gesteld is, welke soorten er leven en hoeveel, is het project MUS gestart. MUS staat voor Meetbare Urbane Soorten.
Wie mee wil meten/tellen kan surfen naar de site van Vogelonderzoek Nederland


stadsbloemen

Klik op het plaatje om het te vergroten.
Klik nogmaals om het weer te verkleinen.

ingezonden foto's Stad


Foto's van flora en fauna zijn welkom! Stuur uw foto naar zonlicht en ruimte

inzending sprinkhaantjes in de groei

inzending uit Beijum


In een groen Groningen past de Geitenboerderij in Lewenborg! Zie De Wegafarm moet blijven.Natuur in Groningen: Het Roege Bos.Natuur in de stad: plek voormalig Het Tehuis.

terug naar startpagina