handige links


Inspraak en de politiek


Operatie Achtertuin
‘Waarom het zo vaak mis gaat? Omdat bij het bepalen van een locatie vaak alleen gekeken wordt naar de formele en technische voorwaarden, zoals de grootte van het gebouw en de vraag of het binnen het bestemmingsplan past. Is dat allemaal in orde, dan wordt het plan bekend gemaakt aan de burgers. En die gaan dan steigeren. Het is veel verstandiger als je van tevoren probeert draagvlak te verwerven en andere betrokkenen binnen en buiten de gemeente er in een vroeg stadium bij betrekt.’ Tip 1: plaats omwonenden niet voor voldongen feiten.

Voor de volledige tekst van Operatie Achtertuin uitgegeven door de gemeente zelf klik HIER

Zonlicht en Ruimte wil de gemeente graag aan haar eigen aanbevelingen houden.

Zie het Nieuw Lokaal Akkoord waarin onder meer wordt gesteld dat ''we werken vanuit een nieuwe filosofie over de omgang met elkaar en met bewoners en instanties in de wijk: meer zeggenschap voor de wijk, meer in samenhang, en meer gericht op zelfredzaamheid. Deze filosofie is verwoord in het WRR-rapport ‘Vertrouwen in de buurt’.''

We verwijzen ook naar het Convenant tussen wijkorganisaties en gemeentebestuur.

Zie ook het plan van aanpak van de SP: Op naar stadjersschap en stadjersmacht, Ideeën van de SP in Groningen voor het herstellen van het vertrouwen in de buurt.

Zie verder het SP-initiatiefvoorstel van 18 oktober 2006, getiteld: EERDER BEGINNEN, dat begin dit jaar bijna integraal is overgenomen door het college van B&W.

Zie ook BOUWEN AAN VERTROUWEN

Voor Vertrouwen in de buurt van de WRR zie rapport WRR april 2005

Citaat: Bewoners die elkaar en hun overheid en politiek kunnen en willen vertrouwen. Bestuurders die hen – de buurt – durven te vertrouwen. Het is deze dubbele uitdaging die de wrr in dit rapport aan de orde stelt. Nederland komt in internationale vergelijkingen traditioneel naar voren als ‘vertrouwensland’. Dit gegeven was tot voor kort aanleiding voor gevoelens van trots en tevredenheid. Maar de laatste tijd maakt die globale tevredenheid plaats voor toenemende bezorgdheid over de Nederlandse civil society en democratie. Er is sprake van een afnemende betrokkenheid van mensen bij elkaar (sociaal vertrouwen) en bij hun democratische instituties (politiek vertrouwen). De afnemende sociale cohesie heeft nadelige sociale gevolgen, zoals anonimiteit, vervreemding, onveiligheid, criminaliteit, afnemend welzijn (en wellicht ook welvaart). Uiteindelijk zal dit ertoe leiden dat het bestuur zijn handelen steeds moeilijker kan legitimeren omdat het ‘losgezongen’ raakt van de burgers. Het resultaat is een slechter functionerende democratie.bestemmingsplannen en procedures

www.bestemmingsplan.nl

nieuwbouwplannen voor uw deur

Voor voorbeeldbrieven zie Milieuhulp


Voor effectieve beleidsbeïnvloeding in acht stappen zie:
invloed uitoefenen


Veel praktische informatie over bestemmingsplannen en bezwaren kunt u ook hier vinden.


Wanneer er toch gebouwd gaat worden kunt u denken aan een vergoeding in verband met planschade.

Voor informatie over planschade in de gemeente Groningen klik hier

Hoe laat je je mening horen over plannen van de gemeente of provincie Groningen die geluids- of milieu overlast bezorgen? Voor antwoord op deze vragen maar ook voor milieuvragen op andere terreinen kunt u kijken op de site van
milieudefensie Groningen

Geluidshinder en luchtvervuiling hoeven echt niet bij het moderne stadsleven te horen. Wanneer u letterlijk ziek wordt van bijvoorbeeld laagfrequent geluid of luchtvervuiling kunt u dit melden bij meldpunt gezond milieu

Links naar het ministerie van VROM:
dossier Wet op de Ruimtelijke ordening:
Wet Ruimtelijke Ordening
dossier Nota Ruimte: Nota RuimteRaadsverslagen met de discussies over de Intense Stad en hoogbouwprojecten

Voor de discussie over de Intense Stad (een verhelderend kijkje in de keuken) zie:
Nota Hoogbouw1
NotaHoogbouw2
Voor De Brugwachter zie:
Brugwachter maart 2007

Voor de hoogbouwnota
hoogbouwnota

Voor het raadsverslag over de architectuurnota
raadsverslag 171, 22 januari 2007

Voor de intentie verklaring Nieuw Lokaal Akkoord zie intentieverklaring

Raadsbesluiten en gemeente informatie. U vindt hier algemene informatie over de gemeenteraad en vergaderstukken zoals agenda's, verslagen en raadsbesluiten. De vergaderstukken staan in het Raads Informatie Systeem, kortweg RIS. U kunt zoeken op trefwoord via de zoekfunctie en rechtstreeks op raadscommissie of gemeenteraad via het hoofdmenu RIS.
informatie gemeente

Voor het volgen van het raadsdebat op woensdag surf naar gemeenteraad

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in uw buurt: bouwaanvragen. Klik hier en kijk bij
'aanvragen in de stad' e-loket bouwaanvragenSoms kan de ombudsvrouw hulp bieden. Uit het jaarverslag 2006:
06.1.270
Van omwonenden wordt betrokkenheid gevraagd bij ruimtelijke plannen. Maar als zij betrokkenheid tonen, voelen zij zich door de gemeente tegengewerktdoor onduidelijk informatie over deze ruimtelijke plannen en de procedures, het uitblijven van antwoord op vragen en het gebruik van vakjargon.
Verzoekers klachten zijn herkenbaar omdat de Ombudsman regelmatig dergelijke signalen ontvangt over niet uitgekomen verwachtingen van bouwprocedures en over niet-inzichtelijke communicatie vanuit de gemeente tijdens deze procedures. De Ombudsman zal verzoekers klachten bij een algemeen onderzoek in 2007 betrekken.Hart voor de stad


Van een heel andere orde is de link naar de vrienden van de stad Groningen. Zij proberen onder meer de meningsvorming over hedendaagse ontwikkelingen in de stad vanuit de historische ondergrond te bevorderen en houden lezingen en debatten over actuele ontwikkelingen, zoals de intense stad en de bereikbaarheid van Groningen.

Heemschut Groningen Groningen steunt plaatselijke acties voor het behoud van karakteristieke gebouwen en landschappelijke elementen tegen de aantasting bijvoorbeeld door wegenaanleg, natuurontwikkeling, dorps- en stadsvernieuwing en -uitbreiding en zet zich in voor het behoud van ons cultureel erfgoed, maar neemt ook zelf initiatieven die kunnen leiden tot behoud van cultureel erfgoed.

Interessante artikelen over stedenbouwkundige ontwikkelingen zijn onder meer
Stapelgek van A. Buys, RIGO jaarverslag 2005

en het artikel waarin de nieuwe NVB voorzitter dhr Goossens een oproep doet aan het nieuwe kabinet om de focus te richten op de leefbare stad, met meer ruimte voor lanen en parken.
De NVB vraagt aan de gemeenten de ‘blackbox’ van hun grondbedrijf te openen, zodat een ieder inzicht heeft in de kosten van de grondexploitatie. Zie
Nieuw kabinet moet droombeeld van compacte stad verlaten van 7 november 2006