Kempkensberg


ronde kolossenZeer gewaardeerde geestverwanten,

Volgende week woensdag 26 maart wordt in de Gemeenteraad de finale discussie gevoerd over het Voorontwerp Bestemmingsplan "Kempkensberg-Engelse Kamp e.o.".
Wij zullen opnieuw op de publieke tribune aanwezig zijn om onze bezwaren tegen de hoogte van de bouw en de aangetoonde aantasting van het Sterrebos kracht bij te zetten.

Méér dan ooit zal op DIE avond MASSALITEIT en ACTIE belangrijk zijn.
Voor de ACTIE gaan WIJ zorgen, ook richting raadsleden.
Voor de MASSALITEIT doen we ook een beroep op onze geestverwanten! U dus!

Concreet:
* Probeer zoveel mogelijk mensen van jullie groepen de avond van 26/3 te mobiliseren in het Gemeentehuis... het moet BOMVOL worden op de publieke tribune!
Als antwoord op sommige raadsleden die gemakshalve aannemen dat weinig mensen op de tribune ook betekent dat er weinig bezwaren zijn, zullen we woensdag in hun eigen "woorden" het tegendeel laten zien.

Kempkensberg is het 1ste discussiestuk op de agenda (onmiddellijk na de conformstukken).
De vergadering begint om 16.30. Klik hier voor de agenda. Naar verluidt zou Kempkensberg wel al om 17.00 uur aan de orde kunnen zijn.

Kom massaal naar het Gemeentehuis om je protest stem te laten horen tijdens de finale behandeling van het voorontwerp!

Hopelijk tot ziens op woensdag 26 maart a.s, Nieuwe Raadszaal.

Met vriendelijke groet,

de werkgroep Kempkensberg/Sterrebos

Sterrebos info

Verslag openbare inspraakavond 6 september 2007

Het verslag van de Kempkensberg werkgroep

zie: de site van het Sterrebos en het Herewegbuurt forum

Op 14 juni j.l. meldde de werkgroep dat er op donderdag 6 september een openbare inspraak bijeenkomst in de blauwe toren van de IB-groep aan de kempkensberg zou zijn, waar iedere stadjer zijn/haar mening kon geven in het kader van dit ontwerp.
Op 29 augustus j.l. was er nog een herinneringspublikatie in de Gemeentelijke Stadsberichten in de Gezinsbode (maar niet iedereen leeest die even “grondig”)
De Gemeente zal een officieel verslag maken van alle mondelinge reakties van deze avond, dat hier op sterrebos.info zal worden gepubliceerd, zodra het beschikbaar is.

In afwachting daarvan volgt hier een “uit de zaal” verslag van de bijeenkomst, opgetekend door aanwezige bewoners van de Herewegbuurt. De nadruk in dit verslag ligt op punten die “opvallend” genoemd kunnen worden.

De Kempkensberg

Eind augustus presenteerde de Rijksgebouwendienst drie ontwerpen voor de kantoren op de Kempkensberg. In het Dagblad van het Noorden en de Groninger Gezinsbode is er uitvoerig aandacht aan besteed.

Ter memorie: de vier huidige kantoren van de Belastingdienst en de IBG verdwijnen en het Rijk en de gemeente hebben afgesproken dat daarvoor in de plaats één hoog kantoorgebouw van ruim 90 meter en drie kleinere worden gebouwd. Deze zullen langs de zuidelijke ringweg komen te staan. Aan de zuidkant van deze kantoren komt een stadstuin en nog wat verder naar het zuiden een flat met vier woonlagen. Op de Engelse Kamp worden over ongeveer vijf jaar woningen gebouwd.
Het benzinestation van de ANWB en de school en het opvangcentrum aan het begin van de Haydnlaan blijven ongemoeid.

Dat zijn in het kort de plannen, want er is een nieuw bestemmingsplan voor nodig en uiteraard moet de Rijksgebouwendienst een bouwvergunning hebben. Het is de bedoeling van het rijk om in 2009 te beginnen, in 2011 moet het grote kantoorgebouw klaar zijn.

In de wijken eromheen, met name in Helpman en de Herewegbuurt, zijn nogal wat bezwaren tegen de plannen. Men is bang voor de schaduw die het grote kantoor over de Herepoort zal werpen en vooral vreest men dat het Sterrebos wordt aangetast.

Inspraakavond
Begin september werden de omwonenden in de kantine van de IBG weer geïnformeerd over de voortgang van de plannen.
Er waren weinig belangstellenden op deze inspraakvergadering afgekomen, naar schatting niet meer dan 25 mensen. Een voor de hand liggende oorzaak: de uitnodiging voor de bijeenkomst is gepubliceerd in de Groninger Gezinsbode vlak vóór en ná de vakantie. Direct belanghebbenden zijn niet aangeschreven (zoals gebruikelijk bij dergelijke projecten). Het niet ontvangen (of niet hebben kunnen lezen) van het advertentieblad wordt vaker genoemd bij dit soort gelegenheden en wordt dan afgedaan met “jammer dan”.
De Gemeente gaf aan de zij de belanghebbenden wel degelijk voldoende heeft geïnformeerd:
03-03-2006 hoofdlijnen - 21-09-2006 + bezonning - 01-11-2006 Openb. Raadscie. Info voor cie. Bouwen -- 3 zgn. Klankbordgroepbijeenkomsten.
We hebben hier denkelijk een punt. Belanghebbende zijn o.i. niet op correcte wijze op de hoogte gesteld van de informatiebijeenkomsten en tijdens deze bijeenkomsten is ook niet duidelijk gemaakt dat deze bijeenkomsten ‘meetelden’ in het informatiecircus.

Een keur van ambtenaren van de dienst RO/EZ en de directeur van de Rijksgebouwendienst gaf uitleg.
Er werd op deze avond opvallend veel aandacht besteed aan de ecologische aspecten van het project (ter geruststelling?). Maar tijdens het verhaal van Wout Veldstra (stadsecoloog) werd niet duidelijk wat de minimum waarden zijn die de gemeente toestaat om risicovolle wijzigingen in het ecologisch stelsel in dit project aan te brengen. Het ‘streven naar maximale zekerheid’, zoals Veldstra dit noemde, zegt niets, is te vaag. Zo'n uitspraak geeft schijnzekerheid en niets waar de gemeente later op aan te spreken is.

Kritiek
De aanwezigen hadden er een hard hoofd in of alles zou lopen zoals voorgesteld. Aan de bezwaren van de schaduw en de bedreiging van het Sterrebos was te weinig tegemoet gekomen, vonden ze. En waarom moet de kantoorflat 95 meter hoog? Is het zo dat die een nieuwe ‘landmark’ voor Groningen moet worden, zoals wethouder Frank de Vries bij de presentatie van de drie ontwerpen had gezegd. Een duidelijk antwoord kwam er niet op. En hoe zit het met de waterhuishouding. In de grond ligt een kleileemlaag. Deze mag niet doorbroken worden door de bouw, omdat dan het grondwater wegloopt, desastreus voor het groen. Dit zal dan ook in geen geval gebeuren, verzekerden de mensen van RO/EZ.
Een van de aanwezigen wees op de bezwaren tegen hoogbouw die in de stad leven, zoals tot uiting komend in de Nota Hoogbouw en het afblazen van de plannen voor een flat bij de Korrebrug. Waarom niet in het Europark gebouwd? Daar was naar gekeken, maar volgens de RO/EZ-mensen komt dat om een aantal reden niet in aanmerking. De gemeente wil er geen hoogbouw en de grond is niet van het rijk, zoals de huidige wel.
Toch zouden er heel wat bezwaren mee ondervangen kunnen worden. Niet alleen de genoemde, maar ook logistieke problemen tijdens de bouw. Een ruil over de grond moet toch mogelijk zijn? Het lijkt er sterk op dat de Rijksgebouwendienst en de gemeente al te graag het kantoor op deze plek en in deze vorm willen bouwen.

De gemeente probeert de bezwaren te ondervangen door extra aanplant aan de oostkant van het Sterrebos. De huidige weg vervalt dan, er blijft alleen een fiets- en voetpad over. Verder moet er een groenverbinding van het Sterrebos, de aan te leggen stadstuin en de Helperzoom komen. Dit is vooral van belang voor de vleermuizen en vogels, die in groten getale in het bos wonen en/of foerageren. Rond het hoogste gebouw, dat het dichtst bij het Sterrebos komt, wordt een ‘mantel’ van laagbouw gebouwd. Hiermee verwacht RO/EZ dat de windval enigszins afneemt en komt het gebouw iets verder van het bos te staan.
Onder de flats komt een parkeergarage. De toe- en afritten komen aan de noordkant richting twee parallelwegen die toegang geven tot de zuidelijke ringweg (naar het westen via de Hereweg). Men wil hiermee bereiken dat er geen sluipverkeer door de omliggende wijken ontstaat.
De Mesdagkliniek is ook enigszins in de plannen betrokken. De huidige parkeerplaats zal worden verplaats en een toegang krijgen vanaf de Hereweg. De huidige Helperlinie, langs het Helperdiep, blijft overigens alleen per auto toegankelijk vanaf de oostkant.
Er werd ook een tijdschema getoond. Merkwaardig daarin was dat de procedure voor het bestemmingsplan later af is dan die voor de bouwvergunning.

Wat ook opviel is dat bouw-alternatieven op een merkwaardige manier onmogelijk bleken.
De plannen voor Euroborggebied lieten laagbouw zien. Waarom? Omdat dat gebied aan projetontwikkelaars vergeven is (net als een deel van Meerstad). De Gemeente zegt dat ze daar niet veel meer kan doen.
Met het Zuidelijk Stationsgebied is ook zo iets aan de hand, door particuliere eigendom bijvoorbeeld.
Het lijkt erop dat de Gemeente de grip op de ontwikkeling kwijt is.
In de wandelgang (pauze) gaf een hoge IBG functionaris aan dat hoogbouw niet perse hoeft, een opmerking die door Rob al eerder is gehoord. Het bouwvolume zou ook anders dan in de hoogte bereikt kunnen worden.

M.b.t. de voorgestelde afwikkeling van het verkeer ; deze is onoverzichtelijk, chaotisch en niet logisch te noemen. Er komt meer verkeer in het algemeen en er zou 50% minder op de Waterloolaan komen? Opmerkingen uit de zaal t.a.v. al dan niet aanwezig sluipverkeer vanwege het niet kunnen invoegen op de A7 richting Assen, werden onvoldoende beargumenteerd afgewimpeld.
Het verkeer van en naar de Kempkensberglokatie zal toenemen van 4.000 auto's per etmaal in 2007 naar 9.000 à 11.000 in 2012.
En dan was er nog een alarmerende prognose over de verkeerstoename op lange termijn: Een verdubbeling in 15 jaar. Dan zit dus t.z.t. alles vast met stof, stank en lawaai. Slecht voor de omgeving. Desgevraagd (in de pauze) welke oplossingen men voor ogen had: “het moet eerst nog maar 's zo erg zijn (oftwel: wie dan leeft etc….)”. Zucht...

Overheersend gevoel bij twe van de drie de schrijvers van dit verslag na de vergadering:
Er was weer duidelijk sprake van1-richting verkeer.

Klankbordgroep
Hoe ook, RO/EZ en Rijksgebouwendienst houden ons op de hoogte via de Klankbordgroep, bestaande uit ambtenaren en bewoners van omliggende wijken.
De laatsten zijn overigens niet onverdeeld gelukkig met hun ‘inspraak’. Ze hebben het gevoel voor voldongen feiten te worden geplaatst. De plannen zijn al in een ver gevorderd stadium, ook al ligt er nog niks wettelijk vast.


Boomerang kaarten Mooi Bos

Vanaf 15 juni 2007 staan de Sterrebos Boomerang kaarten MOOI BOS in de rekken in Stad en Ommeland.
Tekst op de achterkant: Het Sterrebos wordt bedreigd door plannen voor een 95m hoge kantoorkolos, pal naast het bos.
Laat de heldere tonen van het bos blijven bestaan. Kijk op: www.Sterrebos.info

e-mail actie sterrebos

4 juli 2007
bericht van de bezorgde Groningers Kempkensberg

DIT IS EEN PROTEST LOBBY-MAIL voor behoud van het Sterrebos in Groningen.

De Gemeente Groningen wil een 95 meter hoge kantoor-toren bouwen vlák náást het Sterrebos.
Zoals de bouwplannen nu zijn, gaat dit bij Groningers geliefde recreatiebos ernstige schade oplopen door gebrek aan licht en nadelige windval.

Help mee om zo'n hoge bouw op zo'n kwetsbare lokatie te voorkomen !
Stuur een protest e-mail naar een Groninger Raadslid

Kijk op www.Sterrebos.info en klik daar de link [E-mail een raadslid].
De tekst is voorgeprogrammeerd, maar je kunt 'm wijzigen en/of commentaar toevoegen.

Klik op het plaatje om het te vergoten.
Klik nogmaals om het weer te verkleinen.


Voor het bekijken van het filmpje hier klikken

Voor de site van Helpman zie Wijk Helpman

woensdag 1 maart 2006: Kempkensberg: nieuwbouw rijkskantoren, woningen.
bron: Archief gemeente Groningen.

Nota: concept-stedenbouwkundig plan Kempkensberg

De vier markante kantoortorens op de Kempkensberg gaan plaats maken voor nieuwe kantoren, huizen en groen. Dat is de uitkomst van een samenwerkingsovereenkomst die de gemeente Groningen en de Rijksgebouwendienst zijn aangegaan.
De Rijksgebouwendienst maakt op de Kempkensberg nieuwe kantoren voor de IB-groep en het ministerie van Financiën. Deze komen langs de zuidelijke ringweg te staan.
Op de zuidelijke punt van het gebied, ter hoogte van de Engelse Kamp, komt ruimte vrij voor zo’n zeventig woningen en tweehonderd appartementen. Het gebied ertussen krijgt het karakter van een openbare stadstuin.

Naar verwachting begint de bouw van de kantoren in 2008. De komende tijd praat de gemeente met betrokkenen, belangengroeperingen en andere overheidsinstanties. Daarna volgt nog een inspraakperiode voordat de raad een akkoord kan geven over het plan


vervolg

In Groningen wordt een gezamenlijk kantoor voor de Belastingdienst en de Informatie Beheer Groep (IBG) gebouwd. Met 92 meter benadert het gebouw de hoogte van de Martinitoren, dat met vijf meter meer het hoogste bouwwerk van de stad is.
Het rijkskantoor voor 2500 medewerkers maakt deel uit van een stedenbouwkundig plan voor stadsdeel Kempkensberg. Daarin is ook ruimte voor woningbouw.
Het bijbehorend stedenbouwkundig plan is bedoeld om het relatief geïsoleerd gebied Kempkensberg / Engelse Kamp op een aantrekkelijke manier laten aansluiten op de directe omgeving. Het ontwerp hiervoor is gemaakt door het stedenbouwkundig bureau Quadrat uit Rotterdam. Ook de precieze contouren van het gebouw zijn in het plan aangegeven. Het stedenbouwkundig en bestemmingsplan gaan overigens begin 2007 nog wel de inspraak in.

In het zuidelijke deel van het plangebied is ruimte voor ongeveer 200 woningen. Tussen de nieuwe kantoren en de woonclusters komt een extra appartementen¬gebouw die de openbare stadstuin begrenst. Op de huidige locatie van het kinderdagverblijf Doremi (hoek Haydnlaan – Helperzoom) is een woongebouw geprojecteerd van maximaal vijf lagen.
Belangrijk onderdeel van de plannen is ook de ecologische aansluiting op het Sterrebos. B&W hecht eraan dat de ecologische randvoorwaarden bij de verdere uitwerking van het stedenbouw¬kundig ontwerp nadrukkelijk blijven betrokken. Zo wordt er voor het Sterrebos een ecologisch beheerplan voorbereid en komt er een uitgesproken groene verbinding met het Helperzoom-gebied.

Ook is de ruimtelijke aansluiting op het te bouwen NS-station Europapark bezien. Om de looproute van het station naar de nieuwe kantoren veilig en aantrekkelijk te maken, kan langs het voormalige balkgat een wandelpromenade worden aangelegd. Op de kop van het Balkgat is een woongebouw of hotel van circa 10 lagen mogelijk. Er wordt nog onderzocht of het huidige tankstation daarbij kan worden gehandhaafd of toch zal moeten verdwijnen.

Klik hier voor kaarten van de situatie nu en gepland.

Meer uit het gemeentearchief over dit onderwerp gemeentearchief 3 maart 2006

Kempkensberg en Sterrebos

25 oktober 2006
brief wijkcomité Helpman nav plannen hoogbouw Kempkensberg
Brief aan College en Gemeenteraad over Sterrebos/Kempkensberg 25 oktober

Aan het College van Burgemeester en Wethouders, en de leden van de Gemeenteraad

Geacht lid van het College, geacht Raadslid,

Bij deze wil het Wijkcomité Helpman zijn bezwaren uitspreken ten aanzien van het plan voor de herinrichting en nieuwbouw in het gebied Sterrebos/Kempkensberg.
De ecologische en recreatieve waarde van het Sterrebos mag zeker niet (verder) worden aangetast. Een fietspad dat het bos doorkruist lijkt ons om deze redenen ongewenst. Het bestaande groen moet intact blijven; hoe kan dit gegarandeerd worden? Daarnaast is het Sterrebos eveneens van cultuurhistorische betekenis. Is het niet een mooi streven om in aansluiting op de herinrichting en nieuwbouw juist het Sterrebos, het oudste stadspark van Groningen, in oude luister te herstellen en als een ‘groenmonument’ voor Helpman en de stad te behouden? Waar vinden we nog een dergelijke unieke plek, een bos in de stad, dat ook nog eens is voorzien van een om zijn bijzondere akoestiek geroemde prachtige muziekkoepel?
Het Wijkcomité tekent eveneens bezwaar aan tegen de geplande verkeersweg langs het Helperdiepje. Het traject van het Ecologisch Historisch Wandelpad wordt ermee doorbroken (het Ecologisch Historisch Wandelpad is een initiatief van het Wijkcomité Helpman en is in samenwerking met de Gemeente tot stand gekomen). De weg stuit daarnaast op weerstand bij omwonenden: deze zal ten koste gaan van het woongenot en van bestaand groen, en zal de verkeersveiligheid ter plekke in het gedrang brengen (m.n. voor kinderen). Het is aannemelijk dat de verkeerssituatie op de Verlengde Hereweg er onoverzichtelijker en gevaarlijker door gaat worden.
Aangezien de nieuwbouw voorts zal leiden tot een niet te onderschatten toename van het aantal werknemers, en de woonwijk op de Kempkensberg eveneens ontsloten moet worden, voorzien wij daarnaast met name op de Verlengde Hereweg en de Helperzoom een toename van het verkeer. Er is reeds sprake van een aanzienlijke verkeersdruk op deze straten en extra druk is wat het Wijkcomité betreft zeer ongewenst. De in het plan opgenomen maatregelen zullen niet volstaan om bovenstaande consequenties in goede banen te leiden.
Wij vragen u vriendelijk de bovengenoemde bezwaren in uw overwegingen met betrekking tot de plannen voor herinrichting en nieuwbouw te betrekken.

(...) het Wijkcomité


Tekst uitgesproken in de spreektijd voor bewoners Herepoort op de vergadering van de Raadscommissie Ruimte en Wonen van de Gemeente Groningen, dd. 1 November 2006.Geachte commissie,

Hartelijk dank voor het beschikbaar stellen van spreektijd.

Even voor alle duidelijkheid: we zijn niet tégen nieuwbouwplannen op de Kempkensberg. We zijn vóór de ontwikkeling van geschikte werkgelegenheid. En we staan altijd open voor stedebouwkundige ontwikkelingen als ze de stad Groningen versterken en verbeteren.
Voor bijna alle Groningers, en zeker voor de bewoners van de omliggende wijken De Oosterpoort, De Linie, Helpman/Coendersborg/Hereweg en Herepoort geldt dat er breed gedeelde bezwaren leven tegen de aantasting van het Sterrebos en de verhoging van verkeersdruk in de omgeving van zoveel scholen.
Bij deze spreekt het Wijkcomité Herepoort haar bezwaren uit ten aanzien van het plan voor de herinrichting en nieuwbouw. Wij vinden de plannen buitenproportioneel.
De hoogste kantoorflat van Groningen verrijst straks pal naast het Sterrebos. In de brief van B&W aan de raad van 29 september jl. staat dat er grote ecologische risico's zijn. Het verdwijnen van een rand van 60 meter bos staat vast. Het aantasten van een groter stuk blijkt een bewust risico. Hiermee verwordt het Sterrebos, een geliefde recreatieplek voor mensen uit eerdergenoemde wijken, tot een zielige groenstrook. Daarmee wordt een geliefd en historisch stadspark onomkeerbaar aangetast.
Bovendien vragen wij ons af wat de gevolgen voor de gezondheid zijn. Onze buurt is ingesloten door een spoorweg, de Hereweg en de N7 en wordt steeds drukker, ook door de ontwikkeling van De Linie/Euroborg. Aantasting van het Sterrebos betekent onder andere dat de natuurlijke opvang van geluid en fijnstof direct sterk vermindert. De fijnstof-norm is op het Europaplein dit jaar volgens de RIVM-metingen al meer dan 60 keer overschreden. Ons is verteld dat de fijnstof-uitstoot na het realiseren van de bouwplannen binnen de norm gaat vallen. We hebben hier grote vraagtekens bij. De afname van het groen is bij de berekeningen niet meegewogen, de groei van het verkeer door de andere bouwprojecten in de directe omgeving ook niet. Anders gezegd; de cumulatie van effecten is niet onderzocht en dat baart ons grote zorgen.
Dan het hoogbouw-aspect. Een 97 meter hoge toren (92 meter + 5 meter NAP) op deze plek is buitenproportioneel. Naast de al besproken effecten op het Sterrebos heeft dit ook direct invloed op de bewoners. Dan het hoogbouw-aspect. De gemeente heeft in haar Hoogbouwnota de Kempkensberg aangewezen als gebied waar hoogbouw gerealiseerd kan worden. Uit de genoemde brief blijkt dat de milieueffecten bij de start van het plan, in februari 2006, nog niet bekend waren. Dus ook niet toen de Hoogbouwnota werd geschreven. Is hoogbouw in een ecologisch zo kwetsbaar gebied nog altijd wenselijk?? In het voor- en najaar zal de slagschaduw reiken tot de Willemsstraat, de Bosflat en de Linie.(...)


Geachte commissie,

Alles resumerend wekt de planvorming en –ontwikkeling een rammelende indruk. En om anderen maar even voor te zijn: wij lijden niet aan het Nimby-syndroom. We zijn realistische mensen die een waardevolle recreatieplek verloren zien gaan, de verkeersdruk in hun woon- en leefomgeving sterk zien stijgen, voorzien dat ze grote delen van de tijd in de schaduw van de toren zitten en zich zorgen maken over de gezondheidsaspecten van deze hele ontwikkeling.
Niks bijzonders dus.

Wat ons zorgen baart zijn de vreemde redeneringen van de initiatiefnemers, zo zou de werkgelegenheid van de stad afhangen van een nieuwe 97 meter hoge toren? Zorgwekkender zijn de rammelende motieven die aan het plan ten grondslag liggen en het verontrustende tekort aan feitelijke argumenten en redeneringen.
We zijn vóór een nieuw plan. Maar om het maar even op zijn Gronings te zeggen: ken 't ook wat minder?
terug naar startpagina