LewenborgLewenborg wil groene woonwijk blijvenZie voor het verslag inspraakbijeenkomst 23 oktober 2007

De actiegroep die zich verzet tegen de komst van de VMBO en MBO scholen heet Verscholen Gemeenschap en heeft een eigen site www.verscholen-gemeenschap.nl
en geeft een nieuwsbrief uit.


zie ook
LeRoy gebied

en
Mijn wijk

Bij een groen Lewenborg hoort ook de Geitenboerderij! Zie De Wegafarm moet blijven.

Dieptriest

Opnieuw blijkt inspraak een dode letter en wordt groen opgeofferd aan steen. Verlies van ruimte en leefbaarheid, meer (verkeers)overlast. Bestaande wijken worden volgebouwd terwijl nieuwe woonwijken aan de andere kant van de stad ruim worden opgezet. De belangen van buurtbewoners die hard hebben moeten werken voor hun koophuis of tevreden huren worden opzij gezet . We hopen dat de doorstroom van VMBO nar MBO niet al te letterlijk moet worden opgevat maar we vrezen het ergste. Maar de buurt mag niet klagen: er komen open dagen (nog meer verkeer!) en maatschappelijke stages zullen aansluiten op projecten in de buurt. Dat is natuurlijk lachwekkende onzin! Die maatschappelijke stages in buurtcentra en verzorgingshuizen zijn er nu ook al. Scholen weten nu al niet meer waar ze stageplaatsen vandaan moeten halen! En hoeveel woongenot krijg je door het opvullen van een ongetwijfeld hoe-fijn-is-de-school bladzijde in het wijksufferdje?
Groen en ruimte is belangrijk voor de leefbaarheid van een wijk. Opnieuw toont de gemeente gebrek aan betrokkenheid met haar burgers en een schrijnend gebrek aan visie. En probeert ze arrogant doorgevoerde beslissingen met domme prietpraat te verkopen. Een extra klap in het gezicht van de betrokken bewoners!


Muiterij in Lewenborg

Dagblad van het Noorden, 22 februari 2008.

De Scheepsraad noemt zichzelf de officiële bewonersorgansiatie van Lewenborg. Maar wie bepaalt dat eigenlijk? Wie vertegenwoordigen ze? In ieder geval niet de bewoners van de Vaargeul, de Lichtboei en de buurt Zilvermeer in de kwestie rond de komst van VMBO-scholen. Ook al denkt De Scheepsraad van wel. 'Wij vertegenwoordigen heel Lewenborg', verkondigt de voorzitter. Hoezo dan? Wie hebben er bijvoorbeeld op de Scheepraad gestemd? Zonlicht en Ruimte wil dat de gemeentepolitici rekeningen houden met de bewoners die zij vertegenwoordigen. Zonlicht en Ruimte wil dat de overheid zich houdt aan de wettelijke procedures. En dat er geluisterd wordt naar bewoners en omwonenden.
Wij pretenderen niet te spreken voor een ''zwijgende meerderheid'' of een ''kritische minderheid''. Mensen horen voor zichzelf te spreken. Inspraak en financiële middelen geven aan buurt- en wijkorganisaties die geen achterban hebben, doet echte bewonersparticipatie geen goed. Dan is bewonersparticipatie een wassen neus.
nieuwsbericht Verscholen Gemeenschap 8 mei 2007

Het comité de Verscholen Gemeenschap heeft met een brief aan wethouder Van Schie van Onderwijs, de gemeente Groningen gevraagd om haar locatiekeuze te herzien. De wethouder wordt hierbij dringend verzocht alle plannen voor de locatie Kluiverboom per direct op te schorten. Een belangrijke reden om de scholencampus op de huidige velden van FC Lewenborg te bouwen, was de ruimte die deze locatie voor het complex bood. Met de verhuizing van FC Lewenborg naar sportcentrum Kardinge zou een terrein ter grootte van ruim drie voetbalvelden beschikbaar komen. Nu deze verhuizing definitief is afgelast wegens capaciteitsproblemen op het sportcentrum, is de nog beschikbare ruimte voor het scholencomplex gehalveerd. De geplande uitbreiding van het Alfa-college kan mogelijk nog een deel wegnemen van het resterende bouwperceel. Ook het binnen afzienbare tijd ongelijkvloers maken van de kruising Kluiverboom met de ringweg kan nog verder roet in het eten gooien. Hiermee komen de belangrijkste argumenten voor deze locatiekeuze te vervallen en worden de andere locaties die in een eerder stadium zijn afgevallen weer actueel.
Met de aangekondigde verhuizing van FC Lewenborg naar sportcentrum Kardinge, heeft de gemeente een inschattingsfout gemaakt. Het sportcentrum zit al enige tijd aan het plafond van zijn capaciteit. Daarom heeft de Verscholen Gemeenschap tevens het voorstel gedaan van de locatie Kluiverboom een multifunctionele sportaccommodatie te maken. Hieraan bestaat duidelijk meer behoefte dan aan een experimenteel scholencomplex.

Daarnaast is de Verscholen Gemeenschap bezorgd over de toegezegde bufferzone van 40 meter tussen het scholencomplex en de woonwijk. De vraag is of dit nog goed in de nieuwe plannen zal worden verwerkt. De Verscholen Gemeenschap zal het nieuwe stedenbouwkundige voorstel kritisch bekijken. Voor het laatste nieuws kunt u terecht op de website www.verscholen-gemeenschap.nl

Informatie over Lewenborg

Over het verzet tegen de komst van een groot VMBO/MBO scholen complex in de woonwijk zie ook:
geen megagrote VMBO school

Onderwijscomplex aan entree Lewenborg 12 juni 2006
Bewoners vrezen invasie van duizenden extra leerlingen

In de regiokrant Groningen van 2 april 2007 lezen we over het bezoek van 16 maart 2007 van burgemeester Wallage en wethouder Van Schie aan Lewenborg waarbij ook de VMBO scholen en artikel 19 lid 2 WRO (vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan 'Lewenborg 2001') aan de orde komen. We citeren:
Vervolgens maakt wethouder van Schie de balans op: “we hebben de bezwaren aangehoord, we gaan nu een stedenbouwkundig plan opstellen, waarbij ook de overleggroep van de bewoners zal zijn vertegenwoordigd.”
Bewoners klagen dat ze te weinig tijd krijgen omdat de gemeente de verkorte procedure hanteert (die zgn. artikel 19 procedure gebruik je als je maar een klein deel van een bestemmingsplan wilt wijzigen). Zeker met de protesten tegen de komst van de Brugwachter (voorgenomen hoge flat bij Korrebrug) moet de indruk niet ontstaan, dat men al te gemakkelijk deze artikel 19-procedure uit de kast trekt als er iets gebouwd moet worden. De PvdA-fractie was daar ook al niet zo gelukkig mee, merkt iemand op. Burgemeester Wallage stelt de aanwezigen gerust: “we zitten onder druk om te bouwen, maar ook om de procedures correct af te handelen en dat zullen we echt wel doen.” Einde citaat.

In de Regiokrant Groningen van 22 januari 2007, vierde kolom, zegt wethouder Frank de Vries over het stedenbouwkundig plan 'De Brugwachter' (citaat): "Het vertrek van Simmeren is in feite de sleutel waardoor er van alles mogelijk wordt in dit gebied. Er mogen nu in de omgeving woningen gebouwd worden; de scholen verhuizen daarom naar de ringweg bij Lewenborg." Einde citaat.

Conclusie: wethouder Frank de Vries loopt procedureel en inhoudelijk (!) fors vooruit op de komende inspraak over het stedenbouwkundig plan Kluiverboomlocatie II/Lewenborg West. De vertraagde inspraak over de bouw van de VMBO-scholen in Lewenborg is kennelijk nu reeds een wassen neus... Hoezo: "de procedures correct afhandelen"? Is hier sprake van window dressing? Een voldongen-feiten-politiek? In strijd met tip 1 van 'Operatie Achtertuin'!

Annie Postma van Groen Links op 13 juli in haar weblog over de bouw van VMBO scholen en de uitgebreide discussie op dit verslag VMBO scholenII

Zie ook op 10 oktober 2006 Groencompensatie Lewenborg onvoldoende

Zie ook het weblog van Drewes de Haan van 12 oktober 2006 over Groencompensatie in Lewenborg
Voor de voortgangsrapportage ecologisch beheer bij Stadsbeheer 2006 klik hier
Zie vooral de punten 14 en 15 op pagina 5.

Voor groencompensatie Lewenborg, nadere informatie, 18 april 2007 klik hier

Zie ook het weblog van Annie Postma over bewonersparticipatie en Lewenborg van 17 februari 2007 en de reacties hierop bewonersparticipatie

Op 15 augustus 2006 heeft de CDA fractie vragen gesteld aan B&W over de zorgen en onduidelijkheden rond de huisvesting van het VMBO in Lewenborg. De vragen van het CDA en de antwoorden van het college

Groninger Gezinsbode 23 augustus 2006

Groninger Gezinsbode 8 september 2006

Voor het standpunt van de PvdA en de reacties zie PvdA Groningen augustus 2006
Gezinsbode 27 april 2007