Nieuws en Commentaar

Deze site wordt elke dag bijgewerkt door verschillende sympathisanten.
Nieuwsbijdragen, foto's, tips en vragen kunt u mailen naar
zonlicht en ruimte
Bouw woontoren De Brugwachter voorlopig van de baan

26 januari 2010

Zie Bouw woontoren De Brugwachter voorlopig van de baan
Kritische geluiden

januari 2010

Kritische vragen van de Stadspartij. Zie onderzoek naar belangenverstrengelingBewoners Kwartsstraat in protest

Bekijk hier het filmpje over het protest tegen een nieuwe flat. Alleen, wat is er mooi aan de Palladium en Fortuna flats?
Vinkhuizers in actie! is niet tegen de bouw van woningen op deze plek, maar de bewoners zijn tegen de bouw van het huidige ontwerp van 'de Olivija'.
Voor meer info: Vinkhuizers in actie
Voor de duidelijkheid: Lefier is de wooncorporatie die op 1 januari 2009 is ontstaan door een fusie van de corporaties In uit Groningen, Volksbelang uit Hoogezand en Wooncom uit Emmen, Borger en Stadskanaal.

Kaartenhuizen

20 maart 2009, bijgewerkt 24 januari 2010

Gaat de wal dan eindelijk het schip keren? De hoge flats waar niemand op zat te wachten komen zeer moeizaam vol,
Meerstad is inderdaad de geldverslindende natte droom van dhr. Ruimschotel c.s.gebleken die in een nachtmerrie ontaardt, nieuwbouwprojecten van woningbouwcorporaties met veel dure koophuizen en weinig sociale woningbouw, stagneren.
Maar nu al lijkt vergeten dat de speculaties met woningen en het alsmaar doorbouwen om flink te kunnen verdienen de hoofdoorzaken waren van de kredietcrisis. De VS liep alleen zoals altijd een beetje voor op de rest van de wereld.
De overspannen huizenmarkt waar guldens euro's werden en de WOZ waarde door de gemeente de hoogte in werd gefantaseerd, wordt nu als slachtoffer van de crisis gezien. De woningbouwcorporaties die flink mochten spelen met belastinggeld en dingen hebben gedaan die nu hier en daar naar buiten komen, piepen het hardst. Net als in de jaren tachtig willen zij koophuizen met subsidie gaan verhuren, om ze in betere tijden, als de subsidie is opgemaakt en de onderhoudskosten groter worden, weer in de verkoop te doen. Meerstad als tweede Lewenborg en Beijum.
Er worden geen lessen geleerd, men gaat gewoon op de oude voet verder. Frank de Vries houdt zelfs nog steeds vol dat het allemaal heel goed gaat . Huizen worden goedkoper en dat is goed voor mensen die minder geld hebben, juicht hij. Dat de huizen duur verkocht zijn mede omdat de gemeente de grondprijs hoog hield, dat de gemeente het allemaal wel goed vond omdat de corporaties eraan verdienden en de gemeente via belastingen gebaseerd op niet realistische WOZ waarden meer inkomsten kreeg, zegt hij er niet bij. Niet leuk zo'n uitspraak overigens voor de huizenbezitters die hard moeten werken om de hypotheek voor hun te dure huis te betalen.
Niet de mensen die toezicht moesten houden worden ter verantwoording geroepen. Nee, de zwarte piet gaat richting kritische burgers en mensen die hechten aan een gezonde leefomgeving. Er moet nu extra gebouwd worden, ook op plekken waar dat om goede redenen niet zo wenselijk is. Dan komt het goed... Om dat te bereiken mogen democratische procedures als het aan de regering ligt straks opzij geschoven worden omdat er een noodtoestand wordt uitgeroepen.
Het Dagblad van het Noorden, voor een groot deel afhankelijk van huizenadvertenties en advertenties van meubelzaken, lijkt zijn controle- en waakhondfunctie vergeten en verschuilt zich achter studenten journalistiek die vertellen wat iedereen die een beetje meelas al vermoedde.
En dan, wanneer je als oplettende burger denkt dat het niet gekker kan, lezen we dat dhr.Wallage het voorzitterschap van de Raad van Openbaar Bestuur een logisch vervolg in zijn carričre vindt. Dhr. Wallage heeft op zijn werkterreinen onderwijs en Groningen een hoop ellende achtergelaten. Zonlicht en Ruimte heeft hem niet leren kennen als een man die hart heeft voor regels en procedures. Kritische Groningers werden door hem weggezet als beperkte lieden die eerst moesten zien voordat ze konden geloven en daarom eigenlijk bij voorbaat tegen grootse plannen waren zoals Meerstad en het Forum. Maar deze kritische burgers mogen de dure luchtkastelen wel betalen.
Inspraak kan beter

13 december 2008

"Inwoners voelen zich vaak betrokken bij hun directe omgeving. Gemeenten kiezen daarom soms zelf voor toepassing van inspraak. Bepaalde beslissingen mag een gemeente niet eens nemen zonder inwoners inspraak te bieden. ''
Zo begint het commentaar van Alex Brenninkmeijer, de Nationale ombudsman. Hij is voortrekker op het gebied van conflictbemiddeling en mediation. Als Nationale ombudsman behandelt hij op een onafhankelijke en onpartijdige manier klachten over de overheid. Hij zegt: ''Ik vind het belangrijk dat gemeenten hun inwoners betrekken bij besluiten. Daarom onderzoek ik nu hoe behoorlijke inspraak eruit kan zien. Ik wil graag ook uw ervaringen met inspraakprocedures bij gemeenten horen. Laat mij uw ervaringen weten via onze website de nationale ombudsman "
Zie voor het hele artikel inspraak kan beter


Het Boterdiep Beijum blijft woonbotenvrij!

3 december 2008
Zo bleek vanmiddag tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen.
Zowel Plaatselijk Belang Zuidwolde als het Boterdiepcomité hebben tijdens deze vergadering ingesproken (de tekst van het Boterdiepcomité vindt u aansluitend ook ter info op onze blogspot.

En tijdens de vergadering is besloten dat het plan om woonboten te plaatsen in het Boterdiep te Beijum volledig van de baan is!
Voor het zover was heeft het Boterdiepcomité diverse malen gesproken met verschillende partijen. De PvdA, de CU en het CDA hadden al langere tijd bedenkingen tegen het plan, maar hadden daarmee nog geen meerderheid. Inmiddels is een brief door hen opgesteld met hun bezwaren en ook ondertekend door Student en Stad en de VVD. Tijdens de vergadering bleek een overgrote meerderheid tegen het plan en is besloten dat het plan niet doorgaat!
Ook het Waterschap Noorderzijlvest heeft onlangs middels een brief aangegeven grote bezwaren te hebben tegen plaatsing van woonboten in het Boterdiep te Beijum.
In april en mei van dit jaar hebben Plaatselijk Belang Zuidwolde, gemeente Bedum, de BOB en de Molenstichting Hunsingo. Ook velen van u (honderden) hebben persoonlijk uw zienswijze kenbaar gemaakt tegen het woonbotenplan. Ook dit heeft zeker meegewogen in de besluitvorming is onze overtuiging.
Via deze weg willen we ieder die zich op welke wijze dan ook heeft ingespannen tijdens de afgelopen 3 jaar om het Boterdiep bij Beijum woonboten vrij te houden van harte bedanken.

Mede dank zij u en uw handtekeningen is het gelukt!

Nogmaals: Iedereen van harte bedankt!
Het Boterdiepcomité.

Verzet tegen Brugwachter

Brug te ver

Noodkreet inzake De Brugwachter

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met verontrusting heb ik kennis genomen van het raadsvoorstel van B&W van Groningen inzake De Brugwachter, dat op 8 oktober 2008 is besproken binnen de raadscommissie Ruimte en Wonen.
Ik verwijs in dit verband naar het Martinitoorn-artikel van Richold Brandsma in het DvhN van 11 oktober 2008. Te lezen op http://www.zonlichtenruimte.nl/nieuwsencommentaar.htm

Ik doel op:

1. B&W vindt inspraak nog steeds iets als eenzijdig informeren. Geen communicatie als tweezijdig elkaar versterkend coherent handelen. Zie pagina 7, het laatste aandachtspunt. Dit is in strijd met het convenant van de gemeente Groningen met de wijkorganisaties (op 19 juni 2008 ondertekend in De Oosterpoort). Zie http://www.zonlichtenruimte.nl/convenantwijkengemeente.pdf onder de punten 1 t/m 7. Met name de punten 3 en 5. Zie ook de tips van Operatie Achtertuin: http://www.zonlichtenruimte.nl/Operatie_Achtertuin1.pdf Met name de tips 1 en 2.

2. B&W verwijst op pagina 2, onderaan, naar Eerder Beginnen. Zie de handige links bij http://www.zonlichtenruimte.nl/handigelinks.htm en http://www.zonlichtenruimte.nl/voorstelsp.pdf Waaruit blijkt concreet de Burgerparticipatietoets van Eerder Beginnen? Op pagina 2 van het raadsvoorstel staat: "De doorlopen procedure is conform de door u vastgelegde inspraakverordening, de gedragscode en uw voorstel "Eerder beginnen" (burgerparticipatie)." Einde citaat. Dit wordt eenvoudig gesteld, maar niet bewezen. De Ombudsvrouw is geen instituut voor de gemeente Groningen, maar voor burgers die klachten over het gemeentebestuur hebben.
Concreet gesteld: op welke wijze heeft B&W de participatietoets uitgevoerd? Waaruit blijkt dat? Vindt de bewonersorganisatie van De Hunze/Van Starkenborgh dat de burgerparticipatie goed is uitgevoerd? Ik verwijs in dezen naar de Regiokrant Groningen van 13 oktober 2008. Zie: http://www.regiokrantgroningen.nl/site/r6e12/r6e1202.htm
Ik citeer:

Conclusie van de BHS
De BHS is niet tevreden. Garritsen: “De toren blijft net zo hoog als ie was en de inspraak is beperkt gebleven tot informatie ontvangen. Het enige is dat die ecologische zone iets meer is geprofileerd, maar voor de rest is er eigenlijk niet veel veranderd. Feit is dat je wel argumenten inbrengt en gehoord wordt, maar dat er niets mee wordt gedaan. Dat is best wel frustrerend eigenlijk.”

Volgens het oorspronkelijke bestemmingsplan was hoogbouw niet mogelijk, en dat was de verwachting waarmee mensen er zijn komen wonen. Straks kijken je buren vanuit een torenflat regelrecht je slaapkamer binnen. Tja, wat het zwaarst is... .
Meer info: www.dehunze.nl Einde citaat Regiokrant Groningen.

3. Er is niets veranderd aan de geplande bouwhoogte van 75 meter. Als B&W van mening is dat er een mooie "poort" bij het Van Starkenborghkanaal dient te komen, dan lijkt het me wel zo logisch toe dat de twee torenflats van bijna gelijke hoogte zijn. De flat bij de Antillenstraat wordt tegen de 50 meter hoog. Waarom dan niet een gelijke hoogte voor De Brugwachter? Is overleg gepleegd met de bewoners van de Korrewegwijk (Antillenstraat e.o.) en de bewoners van de West-Indische kade e.o.? Vorig jaar, op 11 januari, heb ik tijdens de inspraakavond in Het Floreshuis dezelfde opbouwende vraag gesteld. Het antwoord blijkt niet uit het raadsvoorstel. Waarom kan B&W niet goed luisteren? Waarom heeft B&W geen "Vertrouwen in de buurt", conform het credo van de WRR en het Nieuw Lokaal Akkoord 2007-2010. Zie: http://www.zonlichtenruimte.nl/nieuwlokaalakkoord07.pdf

en http://www.zonlichtenruimte.nl/vertrouwenindedebuurt.pdf

Citaat:
"Bewoners die elkaar en hun overheid en politiek kunnen en willen vertrouwen. Bestuurders die hen – de buurt – durven te vertrouwen. Het is deze dubbele uitdaging die de WRR in dit rapport aan de orde stelt. Nederland komt in internationale vergelijkingen traditioneel naar voren als ‘vertrouwensland’. Dit gegeven was tot voor kort aanleiding voor gevoelens van trots en tevredenheid. Maar de laatste tijd maakt die globale tevredenheid plaats voor toenemende bezorgdheid over de Nederlandse civil society en democratie. Er is sprake van een afnemende betrokkenheid van mensen bij elkaar (sociaal vertrouwen) en bij hun democratische instituties (politiek vertrouwen). De afnemende sociale cohesie heeft nadelige sociale gevolgen, zoals anonimiteit, vervreemding, onveiligheid, criminaliteit, afnemend welzijn (en wellicht ook welvaart). Uiteindelijk zal dit ertoe leiden dat het bestuur zijn handelen steeds moeilijker kan legitimeren omdat het ‘losgezongen’ raakt van de burgers. Het resultaat is een slechter functionerende democratie." Einde citaat.

4. De vraag blijft hoe de Ulgersmaweg het autoverkeer in relatie met De Brugwachter kan "verwerken".

Conclusie: vanwege (1) het objectiveerbaar weinig luisterend vermogen van B&W naar de buurt, (2) het geringe "Vertrouwen in de buurt/wijk" (in strijd met het NLA 2007-2010) en in het verlengde hiervan (3) het geringe draagvlak van De Brugwachter in de betrokken wijken raad ik u aan om niet akkoord te gaan met dit raadsvoorstel inzake De Brugwachter. Waarom kan De Brugwachter niet verrijzen in MEERSTAD of op termijn op het terrein van de SuikerUnie?P.S.: Het lijkt er sterk op dat B&W de slippendrager is van Woningcorporatie IN en J&R Vastgoed. De politiek is er evenwel voor de burgers; niet andersom. Op goed luisteren komt het aan!!!

Met vriendelijke groet,

Namens Zonlicht en Ruimte,

Kees Huizenga
(27 oktober 2008)
Nieuwe baan Frank de Vries

11-17 oktober 2008
We hadden het altijd al gedacht. Snapten al niet waarom Frank de Vries wethouder was geworden. Maar het blijkt gewoon een opstapje naar het makelaarschap. Meeůs (gewoon nog steeds Kamminga maar dan een paar jaar later), Boelens Jorritsma en Pandomo zijn alvast wát blij. Een wervend, kritiekloos reclametekstje lijkt met een breedlachende wethouder eronder net echt. Eerder lazen we al dat Groningen zelfs meedoet aan een wedstrijd van een Forum voor Stedelijke Ontwikkeling. De jury daarvan roemt de 'vechtlucht' (wij nemen aan dat er vechtlust had moeten staan) van de Groningse bestuurders. Klinkt ook weinig democratisch. In een democratisch bestuurde stad maak je samen het beleid. Met wie vecht je dan? De bewoners van Vinkhuizen? De mensen van de Hunze? Groningen glijdt zo af naar een bedenkelijk democratisch niveau. De bestuurders weten dat de democratie op gemeente niveau niet goed werkt en dat slechts een enkeling de site Wat stemt mijn raad bekijkt. De gemeentepolitiek golft mee op de landelijke politieke trends. Het lijkt erop dat onze bestuurders te weinig intrinsiek democratisch gehalte hebben om bij de les te blijven. En dan kun je helaas dubbelfuncties krijgen.

Een zeer beperkte kennis van democratische principes is ook te vinden in De Brugwachter Regiokrant
'Zo is nu eenmaal de maatschappij waar we in leven: in een parlementaire democratie beslissen de parlementaire organen en zijn de volksorganen (zoals een wijkraad) hooguit adviserend.' Zo wordt het natuurlijk nooit wat met 'samen beslissen.' Een sympathisant van Zonlicht en Ruimte wil de betrokkenen best een keer de Ostrogorski-paradox uitleggen. De gemeentepolitiek in Groningen lijkt het niveau van op zijn best goedwillende amateurs helaas niet ontstegen. Het is jammer dat dat ten koste gaat van veel zonlicht en ruimte en het leefgenot van meedenkende burgers die de politiek wél serieus namen.
Frank de Vries makelaar 11 oktober

College heeft burgers 'niks in de rekening'

Een rapport en vele miljoenen euro's later zijn we geen stap verder. Wij van Zonlicht en Ruimte zijn optimisten (anders zouden we deze website meteen kunnen opheffen) en houden boven alles het geloof in de wil tot het goede van de mens, ook al is dat in zijn daden niet 1-2-3 terug te vinden. Maar nu zijn we toch wel erg verdrietig over de gang van zaken. Om over andere emoties maar te zwijgen. We zien ook met angst en beven de ontwikkelingen rond Meerstad tegemoet. Velen van ons geloofden niet in de Blauwe Stad, ook al werd op landelijke TV kanalen en in landelijke tijdschriften verkondigd dat dit een groot succes zou worden. Meerstad is ook een Blauwe Stad en dat betekent dat heel veel parkeergeld en nog terug te betalen te hoog geschatte WOZ inkomsten in het water worden gegooid. De hypotheekcrisis zal de schuld wel krijgen.

schijnbewegingen

Kappen met kappen

2 september 2008
Kappen met kappen! Vroege Vogels is weer begonnen met hun anti-kap camppagne. Op de site van Vroege Vogels staat:

Een nieuwe of bredere weg, herinrichting van een gebied, zogenaamd 'zieke' bomen die zouden leiden tot onveilige situaties.
Veel gemeenten, provincies en andere grondeigenaren maken plannen waarbij vaak onnodig een bomenrij met waardevolle eiken, een houtwal met berken, een bosje elzen en wilgen of soms zelfs een heel park dreigen te verdwijnen.
Maar ook de tuineigenaar in de buurt die de prachtige beuk in z’n achtertuin wil weghalen omdat hij er "alleen maar last van heeft". Terwijl bijna iedereen ervan overtuigd is dat bomen goed zijn voor de CO2-compensatie en tegen de luchtverontreiniging.


Surf voor uw melding van met kap bedreigde bomen naar KappenRO/EZ en Frank de Vries flink in de fout!

Nieuwbouw in ecologische zone langs Reitdiep verbaast Gronings gemeenteraadslid

In Groningen zullen woningen worden gebouwd in een van de mooiste natuurgebieden langs het Reitdiep, een ecologische zone bovendien, maar zonder dat de gemeenteraad daar toestemming voor heeft gegeven of weet van heeft. Dat meldt het GroenLinks raadslid Drewes de Haan in zijn weblog in de Digitale Stad Groningen. Volgens De Jong maakt architectenbureau Onix enthousiast melding van plannen voor dat gebied, maar weet de Raad nergens van.
Zie verder: GIC woensdag 20 augustus

Wat stemt mijn raad?

28juli 2008.
Klik hier voor de gemeente Groningen.
U kunt o.a.zoeken bij Beheer Openbare Ruimte, Bouwen, Natuur en Milieu en Wonen en Ruimtelijke Ordening.


Directie IN trekt te grote broek aan

15 juli 2008
De directie van IN heeft weinig begrepen van Burgerparticipatie en wekt de indruk akkoorden met de gemeente te ondertekenen zonder ze grondig te lezen. Burgerparticipatie heeft niets te maken met losse stukken grond waar de corporatie zelf zeggenschap over heeft. Het lijkt erop dat de corporatie vergeten is dat ze een maatschappelijke functie heeft en geld, grond en woningen in beheer heeft die haar door huurders en de belastingbetalers (o.a. door huursubsidie) zijn toevertrouwd. Het feit dat de directeuren van corporaties zichzelf salarissen toestaan alsof zij de corporatie met hun eigen spaarcentjes hebben opgericht doet ze de verhoudingen uit het oog verliezen. Extra verkeersdruk, inkijk en verlies van licht en ruimte, de verstoring van de ecologische structuur zijn geen vervelende details die van tafel geveegd kunnen worden. Het spierballengerol van IN past niet in een stad waarin burgers, gemeentebestuur en corporaties op een fatsoenlijke manier met elkaar om moeten gaan. En wethouder De Vries hoeft niet toe te zeggen te willen luisteren als ware het een gunst. De burgers hebben nu eenmaal het recht gehoord te worden. De burgers en de wijkorganisaties zijn serieuze gesprekspartners die niet tegenover de gemeente staan, maar deel uitmaken van die gemeente.
Een luisterend oor zou de gemeente voor veel financiële ellende hebben behoed. Nu moet men de locatie Suiker Unie wel 15 jaar braak laten liggen om Meerstad niet onverkoopbaar te laten zijn.

Een Brugwachter te ver

Zie ook nog het commentaar van Jan Spakman en Arjan de Rooij

op de Brugwachterplannen van 9september 2007 (!). Voor meer informatie Hunze/StarkenborghFlat op parkeerplaats

27juni 2008
Gebouwen die niet passen in hun omgeving, dat is een belangrijk kritiekpunt van de vakjury Dag van de Architectuur. De Fortunaflat wordt als voorbeeld aangehaald: een flat op een parkeerplaats. Het commentaar van Frank de Vries op de kritiek: ''Ik voel me wel uitgedaagd om hier iets mee te doen.'' Het mooiste commentaar op deze uitspraak van de wethouder wordt op onze site gepubliceerd...flat op parkeerplaats

Te hoog en te veel

16 juni 2008

We zagen het bij het begin van Zonlicht en Ruimte al aankomen. Stadsintensivering en hoogbouw is onnodig. Meer schaduw, minder openbare ruimte, meer leegstand. De gebruikte argumenten voor de intense stad, namelijk behoud van agrarisch productielandschap rondom de stad, blijken keer op keer aantoonbaar onjuist. Om de stad verschijnt nu industriegebied waar op een vierkante meter meer of minder niet gekeken wordt, in het zuiden verschijnen villawijken waar je lekker in het groen mag wonen en in het noordoosten mag de natte droom Meerstad, die de burgers elke maand alleen al aan bouwrente honderduizenden (!) per maand kost, in de weilanden worden uitgegraven.... Nu er op de gekste plekken appartementencomplexen, foeilelijke flats en megascholen zijn/worden neergezet gaan we volgens de makelaars en woningbouw-projectontwikkelaars over op fase twee. Intensivering door middel van grondgebonden woningen. Nu al kunnen we de stad met moeite in en uit, zijn kinderspeelplaatsen het liefst omheinde hokken gesponsered door sportmiljonairs en ben je tijden op zoek naar duurbetaalde parkeerplaatsen om tenslotte een wooncomplex binnen te gaan waarvoor de door de overheid vastgestelde geluidsnormen voor die locatie op een achternamiddag zijn opgerekt. Die 'intense' grondgebonden woningen maken een succes van Meerstad nog onwaarschijnlijker.
Wat verder steekt is de opmerking dat Groningen het zo gek nog niet doet als we naar de verkoopsnelheid kijken in vergelijking met de rest van het land. Dat komt gewoon omdat Groningen later is ingestapt. Groningen had kunnen leren van de rest van Nederland maar hobbelde er gewoon achteraan terwijl ze zichzelf tooide met gekochte of zelfbedachte titels als 'beste binnenstad' en 'voortrekker op het gebied van architectuur'. Wat is er toch veel verloren gegaan omdat stadsbestuurders bang zijn dat Groningen achter blijft in de vaart der volkeren en een achterlijke provinciestad zou zijn. Nergens voor nodig. Groningen is een mooie stad die niet mee hoeft te doen met de waan van de dag.

Zie ook onze reactie bij woonvisie 1 juni 2008

appartementenoverschot

geluidsnormen oprekkenBoterdiepcomité vervolg

uitbreiding stad

Gemeente maakt winst op locatie sociale woningbouw

Nee, Dagblad van het Noorden. De Stadspartij zegt dat de winst die de gemeente op een locatie van sociale woningbouw heeft gemaakt er de oorzaak van is dat de flat die De Huismeesters wil bouwen zo hoog moet worden. Dat geldt natuurlijk voor heel veel hoogbouwprojecten in de stad. De intense stad is een goudmijn voor de gemeente die het (ons) geld al heeft uitgegeven vóór het als meevaller te boek staat.
Ondertussen verdienen de directeuren van de corporaties topsalarissen alsof het hun eigen bedrijf is, zoals we weten van de directeur van Nijestee (Honorering bestuurder: €120.022 + €25.822 vergoedingen en werkgeverslasten;”[Bron: Jaarverslag 2004, dus het salaris nu nog wel wat hoger liggen). De belangen van omwonenden vallen bij al deze financiële belangen in het niet. Hun wensen zijn 'niet haalbaar'' omdat, zoals de verantwoordelijke wethouder De Vries al eerder zei, ''dit het beste plan is.'' We weten nu waarom. Daarom snauwt De Vries de kritische Dhr Spieker af. Overigens, jonge gezinnen willen gewoon een huis met een tuin. Maar de ''grondpolitiek'' van de gemeente jaagt starters de lucht in.

Artikel DvhN 26 mei 2008
winst op gemeentegrond
Artikel DvhN 29 mei 2008
recht op lucht en zonlichtStadjeraanpak

26 mei 2008Zie Plan van Aanpak Berenschot

Zie ook ons commentaar bij weblog Betty de Boer, cultuurveranderagendaVolproppen volkswijken

17 mei 2008

Het is geen toeval dat juist de volkswijken onder het mom van wijkvernieuwing worden volgebouwd. Voetbalvelden en groenstroken verdwijnen, woningbouwcorporaties slopen sociale woningbouw om er (koop)appartementen en grondgebonden koopwoningen neer te zetten terwijl op de meest onwaarschijnlijke plaatsen sociale woningbouw of zorgcentra worden neergetzet. Omdat dat, volgens de woningbouwcorporaties door de mond van Frank de Vries, 'het beste is.'' Juist de PvdA, gesteund door de SP en GL, verkwanselen het woongenot van de mensen voor wie zij zeggen op te komen. Mensen in huurwoningen kunnen minder klagen. Ze zijn afhankelijk van de corporatie. De belangenorganisaties in de buurt worden door dezelfde woningbouwcorporaties en de gemeente betaald. Hoezo onafhankelijk? De corporaties zeggen open te staan voor inspraak en alternatieven, maar de ''gezellige, positieve'' sfeer is al gauw weg als je echt met (opbouwende)kritiek en goede alternatieven komt. De kritische oudere buurtbewoners weten wel hoe het gaat. Ze willen zich niet meer opwinden over zaken waar ze toch niets aan kunnen veranderen. Anderen blijven komen tegen beter weten in. Maar de bewoners mogen de buurt wel (met veel tamtam. met wethouders en gemeenteraadsleden onder toeziend oog van pers en bloggers) schoonmaken met de lentekriebels. Dan kun je later lezen hoe leuk al die mensen in volksbuurtjes papier prikken, samen iets eten en drinken en leuk met elkaar omgaan! Het lijken wel gewone mensen!
Mensen in Vinkhuizen, De Hoogte en de Korrewegwijk, de Oosterpark etc etc zíjn gewone mensen. Die ook van ruimte, zonlicht en uitzicht houden. En dicht op elkaar zitten is maar tot een bepaalde hoogte leuk!Opstand in De Hoogte over sloopplannen, DvhN 17 mei.
Ook hier wordt onder het mom van wijkverbetering hoogbouw gepleegd. Mensen met kinderen willen, zo blijkt uit alle onderzoeken, liever een grondgebonden woning zodat de kinderen in de tuin kunnen spelen. Het verhaaltje dat juist door de hoogbouw er meer kinderen in de wijk zouden komen, is lachwekkend. Of het moet zo zijn dat mensen met kinderen met de rug tegen de muur deze woningen moeten betrekken.schertsvertoning Plutolaan, vervolg

Zie ook het weblog van Betty de Boer van 15 mei 2008

De intense stad en Meerstad.

6 mei 2008

Zie ook het weblog van Betty de Boer van 1 juni 2008 en ons commentaar.


De Arduinlaan Vinkhuizen in 2007 nadat de groenstrook al was vernietigd en de Arduinlaan mei 2008. Hoezo privacy en een zonnige morgen?

Maar aan de andere kant van de stad is ruimte geen probleem!Zie ook minder meerstadDe groene stad

2 mei 2008

Foto's voor onze rubriek de groene stad zijn weer erg welkom. U kunt uw digitale foto's naar ons e-mail adres sturen.
We hopen net als vorig jaar op veel nieuwe plaatjes.persbericht Boterdiepcomité

25 april 2008

In juni 2006 heeft het Boterdiepcomité ruim 1000 handtekeningen van bewoners uit Beijum en Zuidwolde tegen het woonbotenplan (8-10 ligplaatsen)overhandigd aan de gemeente Groningen. De handtekeningactie heeft niet geholpen!
Nu: bijna tweeëneenhalf jaar later is het voorontwerpbestemmingsplan Openbaar Vaarwater, waarin de ligplaatsen zijn opgenomen, gepubliceerd.
U kunt nu formeel aangeven wat u van het ligplaatsenplan in het Boterdiep bij Beijum vindt door uw zienswijze kenbaar te maken. zie ook de website: de site van het BoterdiepcomitéVoor het hele persbericht klik hierschertsvertoning Plutolaan

De gemeente luistert niet naar de burgers. De plannen Plutolaan zijn nog eens tegen het licht gehouden. 'Volgens wethouder Frank de Vries is dat gebeurd.' We denken dat we dat tegen het licht houden van de plannen letterlijk moeten opvatten. En daarna zijn de plannen gewoon zoals te voorzien door De Vries en RO/EZ in de papierbak gegooid. Op deze manier wordt inspraak een schertsvertoning. Dit kan nooit de bedoeling zijn!

Regentenkliek

12 april 2008


We wijzen op een eerder commentaar:
Drs. J.K.T. Postma was in het verleden lid van de gemeenteraad van Groningen (1966-1974), toen Wallage PvdA-fractievoorzitter was (1970-1972). Postma diende dus onder Wallage. Zie: drs. J.K.T. Postma Vanaf 1970 t/m 1981 was J. Wallage lid van de PvdA-fractie. In 1972 werd hij wethouder. Zie: drs. J. Wallage

Het is erg jammer dat er sprake is van persoonlijke en politieke dwarsverbanden tussen Wallage en Postma. Verder is de PvdA-factor van de “zware trojka” behoorlijk dominant. Deze politiek-ambtelijke verkokering lijkt ons geen goede zet wanneer men het onderzoek als ''onafhankelijk'' presenteert.

Zie ook het weblog van Betty de Boer van 22 juni 2007 en 1 juli 2007

Zie verder het weblog van David de Jong vrijdag 22 juni
en ons commentaar:

De heer drs. J.K.T. Postma heeft niet alleen persoonlijke en politieke banden met (oud-wethouder) J. Wallage, maar ook beleidsmatige! Uitgerekend m.b.t. de invoering van het departementale bestuursmodel van de gemeente Groningen, dat het griffiebestuursmodel (met als scharnier de machtige gemeentesecretaris) verving. Tijdens het eerste Groninger progressieve programcollege (1972-1974). De periode waarin J.K.T. Postma lid van de raad was. Vanaf 1970 t/m 1972 was Postma lid van de PvdA-raadsfractie, waarvan J. Wallage toen fractievoorzitter was.
Op de weblog van oud-wethouder mr. B.G. Westerink van 11 mei 2007 staat onder anderen het volgende (bij: "Besturen of bestuurd worden"):
"Met het toedelen van de beleidsterreinen van deze diensten aan één portefeuillehouder, ligt er een directe verantwoordelijkheid met die wethouder. Jacques Wallage legde met zijn lichting in het begin van de jaren '70 de basis voor deze veranderde opvatting over collegiaal bestuur." Einde citaat. Zie verder onze reactie op de weblog van Betty de Boer van 28 juni 2007, alwaar Westerink uitgebreider wordt geciteerd. Bij: "Onderzoekscommissie RO/EZ".
In 2007 moet de heer drs. J.K.T. Postma als extern aangetrokken adviseur gaan oordelen over een RO/EZ-organisatiestructuur, waarvoor hij als oud-raadslid medeverantwoordelijk is. Zijn benoeming lijkt ons derhalve niet slim en niet verstandig (los van zijn erudiete bekwaamheid!). Hij is immers beleidsmatig bevooroordeeld vanwege zijn bestuurlijk verleden in de gemeente Groningen. Zelfs de schijn van beleidserosie of beleidsvermenging mag niet gewekt worden...
.

Zo gaan we niet met elkaar om!

12 april 2008

Intense laagbouw

9 april 2008

Vandaag werd binnen de raadscie. Ruimte & Wonen een raadsvoorstel van B&W besproken, getiteld:
Manifestatie "Intense Laagbouw".
Dat betekent: grondgebonden woningbouw/laagbouw in hoge dichtheden. Een voorbeeld hiervan zien we in Beijum-Oost, aan de Wibenaheerd.
De Intense Stad, maar dan dicht naast elkaar gestapeld, in plaats van de hoogte in. Een slechte zaak. Compact wonen zonder veel (groene) ruimte. En dat terwijl de nieuwste inzichten op stedenbouwkundig terrein steeds meer richting open steden gaan. We leven niet meer in de middeleeuwen met de tweedeling stad en platteland. Stadslucht maakt al lang niet meer vrij!

Manifest Intense Stad laagbouwEuropapark

De huisvesting van de dienst SoZaWe is zeer waarschijnlijk in beeld gekomen bij de dienst RO/EZ, afdeling Grondzaken. Omdat er zich weinig bedrijven op het Europapark hebben gemeld voor een groot kantoor, dient de gemeente Groningen nu kenbaar wederom het initiatief te nemen. De vergelijking met de Oostwand en het Groninger Forum is treffend.
In ieder geval is “Eerder Beginnen” van Jasper Schaaf bij dit fysiek en ruimtelijk project van toepassing. Zoals mr. Jan Seton van het CDA op zijn weblog terecht opmerkte. Zonlicht & Ruimte raadt de leden van de gemeenteraad in dit verband met klem aan om “Eerder Beginnen” in een Communicatie- en Participatieverordening (CPV) te gieten; samen met de Inspraakverordening, het inspreekrecht bij de gemeenteraad en de raadscommissies, en de Gedragscode gemeente Groningen - bewonersorganisaties van april 1994.

weblog Betty de Boer

Huisvesting SoZaWeGebouw Kempkensberg: pompeus en te hoog

klik op afbeeldingen om ze vergroten, klik opnieuw om te verkleinen

Zeer gewaardeerde geestverwanten,

Volgende week woensdag 26 maart wordt in de Gemeenteraad de finale discussie gevoerd over het Voorontwerp Bestemmingsplan "Kempkensberg-Engelse Kamp e.o.".
Wij zullen opnieuw op de publieke tribune aanwezig zijn om onze bezwaren tegen de hoogte van de bouw en de aangetoonde aantasting van het Sterrebos kracht bij te zetten.

Méér dan ooit zal op DIE avond MASSALITEIT en ACTIE belangrijk zijn.
Voor de ACTIE gaan WIJ zorgen, ook richting raadsleden.
Voor de MASSALITEIT doen we ook een beroep op onze geestverwanten! U dus!

Concreet:
* Probeer zoveel mogelijk mensen van jullie groepen de avond van 26/3 te mobiliseren in het Gemeentehuis... het moet BOMVOL worden op de publieke tribune!
Als antwoord op sommige raadsleden die gemakshalve aannemen dat weinig mensen op de tribune ook betekent dat er weinig bezwaren zijn, zullen we woensdag in hun eigen "woorden" het tegendeel laten zien.

Kempkensberg is het 1ste discussiestuk op de agenda (onmiddellijk na de conformstukken).
De vergadering begint om 16.30. Klik hier voor de agenda. Naar verluidt zou Kempkensberg wel al om 17.00 uur aan de orde kunnen zijn.

Kom massaal naar het Gemeentehuis om je protest stem te laten horen tijdens de finale behandeling van het voorontwerp!

Hopelijk tot ziens op woensdag 26 maart a.s, Nieuwe Raadszaal.

Met vriendelijke groet,

de werkgroep Kempkensberg/Sterrebos

Sterrebos infoTuinstraat in hoger beroep

Dagblad van het Noorden 21 maart 2008Gezwets in de ruimte?

Het Dagblad van het Noorden is razend enthousiast over het eventuele Kempkensberg-gebouw, zoals al eerder de toren die om onbegrijpelijke redenen de naam Tasmantoren draagt, de hemel in geschreven werd. In het kader van hoor en wederhoor, vinden we bij de Kempkensberg dit keer ook een kleine, kritische voetnoot:
In het stukje van het Dagblad lezen we ook nog dat er een voorziening komt voor een slechtvalk op het dak van de hoogbouw. Tsjonge! Een kastje voor het bloeden, zogezegd. Een voorbeeld van zo'n 'voorziening' vindt u hier: schaamkast

Een dag later vinden we een klein berichtje in het Dagblad waarin staat dat de aerodynamische vorm juist voor meer licht zou moeten zorgen. Ook heel bijzonder.... Ondertussen wachten we nog op een rectificatie van de uitspraak dat De Vries schoon schip zou hebben gemaakt bij RO/EZ. Hoezo? Is er al wat veranderd dan? En is meneer Brandsma nu echt vergeten wat hij in de vorige stukjes Martinitoorn nog wel wist? Dat Frank de Vries wel een onderzoek naar RO/EZ moest laten doen in een poging zijn eigen straatje en dat van zijn partij en het gemeentebestuur schoon te vegen? Frank de Vries had ook zijn politieke verantwoordelijkheid kunnen nemen. Maar de meerderheid van de gemeenteraad vond het allemaal wel best. Controle is nu eenmaal niet zijn sterkste punt. Desinformatie wordt al gauw miscommunicatie. In een gemeente waar inspraak, procedures en communicatie niet serieus genomen worden, is het wachten op het volgende rapport. We zullen zien wie er allemaal haas heten bij het rapport over Meerstad.
Zie ook het weblog van Betty de Boer plus reactie

Frank de Vries weet weer van niets
Mondige burgers balen van stadsbestuur en vice versa: 2

Dagblad van het Noorden 28 februari 2008


Mondige burgers balen van stadsbestuur en vice versa

Dagblad van het Noorden 22 februari 2008Voor een overzicht van het Dagblad van het Noorden van tien brandhaarden de afgelopen periode klik een keer op het verkleind weergegeven krantenartikel hieronder. Wilt u het krantenartikel weer verkleinen, klik dan nogmaals.

Ondertussen mogen burgers wel meebetalen. De € 800.000,- rente voor de investeringen per maand voor Meerstad moet ergens vandaan gehaald worden. De extra kosten Europapark eveneens. In Groningen is de WOZ-waarde met gemiddeld 14,2% gestegen. Landelijk gezien stijgt de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 7,3%. Er gaat niets boven Groningen...

Bewoners (Paddepoel) monddood gemaakt

16 februari 2008

Fractievoorzitter Drewes de Haan van Groen links stelt schriftelijke vragen over de gang van zaken rond de Plutolaan. Wij van Zonlicht en Ruimte juichen dat toe. Wél zijn wij verbaasd over zijn verbazing. Schriftelijke vragen hadden immers bij zoveel voorgaande bouwplannen met evenveel recht gesteld kunnen worden! We hopen ook dat deze vragenprocedure niet blijft steken in symboolpolitiek.
Want wat gebeurt er als de antwoorden op de vragen onder de maat zijn? Belooft Frank de Vries dan weer beterschap? Komt RO/EZ nog meer onder curatele? Komen de antwoorden bovenop het rapport van RO/EZ in de la te liggen? Boven het rapport van de Ombudsvrouw over Bruilweering, het rapport over de Hortusbuurt, het rapport Europapark? Blijft er dan nog ruimte in de lade voor het nog te schrijven rapport over Meerstad? Wanneer kan die lade eigenlijk niet meer dicht?
Het verhaaltje over de Intense Stad wekte niet zozeer verbazing, maar een trieste lach. Er is de afgelopen jaren nog geen weiland gespaard. Onbekommerd wordt de stad uitgebreid met woningen in de duurdere sectoren. Of met bedrijventerreinen. De prijs, minder groen en dicht op elkaar zitten, wordt betaald door mensen die men gewoonlijk tot de achterban van de linkse partijen rekent, door de mensen die in de wijken met sociale woningbouw en goedkopere (voormalige huur-) koophuizen wonen. Zij moeten groenstroken afstaan, zij moeten naast hun rijtje (huur)woningen een flatgebouw of appartementencomplex toestaan.

Vijf euro per maand betalen voor een hondentoilet

12 februari 2008

Een bezoeker van onze site uit Zwolle wist te melden dat wanneer de flattuin vrij toegankelijk is, zonder hekken, het gelijk staat aan openbaar groen. Het geld voor tuinonderhoud kan dan teruggevraagd worden. Dit is in Zwolle het geval geweest.
Zie Bewoners betalen voor tuin die geen flattuin isDe schaamte voorbij

29 januari 2008. 2
Frank de Vries lijkt nu toch echt los te zijn van de werkelijkheid.
We citeren uit De Groninger Internet Courant van 28 januari 2008


Overigens zal Groningen niet alleen in de breedte, maar ook hier en daar in de hoogte groeien. ‘Die ontwikkeling is niet nieuw. We zijn al een tijdje bezig met een aantal spraakmakende locaties met hoogteaccenten. Niet omdat dat zo nodig moet maar omdat we vinden dat het bij de stad past . Hiermee willen we ook blijven werken aan de compacte stad, en alle schaarse vierkante meters grond benutten’, vertelt De Vries. De lastigste opgave vindt de wethouder dan ook om invulling aan nieuwe gebieden te geven. ‘Je moet jezelf voortdurend afvragen of vernieuwing een beetje goed valt bij mensen die in de wijken wonen. Dat is een extra uitdaging.’


Welnu, meneer De Vries, bekijkt u de content van deze site nog eens goed en blader eens virtueel door het archief mocht het nodig zijn het geheugen op te frissen. De mensen die in de wijken wonen zijn helemaal niet zo tevreden en merken weinig van de betrokkenheid die hier geveinsd wordt. De dienst RO/EZ, die toch onder uw politieke verantwoordelijkheid valt, heeft een heel slecht kerstrapport gekregen. Er wordt namelijk helemaal niet geluisterd en burgers en gemeenteraad worden niet afdoende geďnformeerd. Op dit moment wordt er aan de Arduinlaan een complex gebouwd waar de omwonenden niet blij mee zijn en waar de gemeenteraad genegeerd werd bij het anwijzen van de betreffende locatie. De Groningse Tuinstraat kan ook meepraten over de bizarre gang van zaken omtrent bouwplannen. En de VMBO-bouwplannen in Lewenborg gaan ook voorbij aan de wens van de wijkbewoners. Of luister eens naar de Spica-flatbewoners. Verder doet de gang van zaken rond de Brugwachter weinig oprecht goede wil vermoeden. De motivatie voor een torenflat daar niet omdat dat zo nodig moet maar omdat we vinden dat het bij de stad past !

De woorden van Frank de Vries gaan voorbij aan de werkelijkheid en zijn een klap in het gezicht van alle betrokken wijkbewoners die zich te pletter voelen lopen tegen een muur van ondoorzichtige bureaucratie. Bespaar ons dan tenminste de holle retoriek. Een extra uitdaging, ga toch gauw! En schaarse vierkante meters? Met het terrein dat vrijkomt door het wegvallen van deSuikerUnie kunnen we deze schaarsteverhalen ook naar het rijk der fabelen verwijzen. Er zal meer dan genoeg ruimte in Meerstad zijn/overblijven. Waarom komt er overigens op een prima locatie een doe-maar-lekker-ruim bedrijventerrein?

De geloofwaardheid van Frank de Vries staat ook ter discussie met betrekking tot het aantal te bouwen woningen. Wat wil wethouder Frank de Vries nu concreet?
Van 1500 (oude Regiovisie Groningen-Assen) naar 1350 (Collegeprogramma 2006-2010) naar 1150 (bijgestelde Regiovisie Groningen-Assen 2008) naar 1100 (GIC van heden, www.nieuwbouw.groningen.nl) naar 800 (Nieuw Lokaal Akkoord 2006-2010). Inclusief de 350 woningen voor "verbetering en vervanging van het aanbod sociale huurwoningen" (Collegeprogramma 2006-2010). Wie het weet, mag het zeggen!Dagblad van het Noorden 5 maart 2008

Vervolg De Brugwachter

29 januari 2008. 1
Zie voor onze laatste reacties over dit onderwerp het weblog van Betty de Boer De Brugwachter
Zie ook Wat is er op het stadhuis van Groningen toch aan de hand?Voor meer nieuws en commentaar klik HIER