Nieuws en Commentaar

Deze site wordt elke dag bijgewerkt door verschillende sympathisanten.
Nieuwsbijdragen, foto's, tips en vragen kunt u mailen naar
zonlicht en ruimte


geheugenproblemenHoe zal het gegaan zijn? Een persbericht van de Huismeesters over de bouw van een complex voor ouderen met geheugenproblemen komt op het bureau van de redactie van het DvhN terecht? Die het dan maar in een anders verloren hoekje van de krant plaatst?
De Arduin/Diamantlaan-kwestie is een zaak van een slecht geheugen. Het Dagblad van het Noorden lijkt de hele controverse rond het complex op de smalle groenstrook te zijn vergeten. Zoals eerder wethouder Frank de Vries vergat aan ChristenUnie raadslid David de Jong te vertellen dat er toch gebouwd werd terwijl afgesproken was dat daar nog in de raad over gesproken zou worden. Zoals Frank de Vries was vergeten of RO/EZ nu wel of niet al een bouwvergunning had verleend. Zoals RO/EZ vergeten was Frank de Vries in te lichten dat ze vergeten waren de politieke besluitvorming af te wachten. De bewoners aan de Arduinlaan waren overigens al als eerste vergeten. En de belangen van de toekomstige bewoners. Want het verbaast ons dat de Heymansstichting voor deze zeer beperkte locatie gekozen heeft. Ook mensen met geheugenproblemen, of juist mensen met geheugenproblemen, hebben recht op een stukje groen. Ervaringen met geheugentuinen elders in het land hebben aangetoond dat zo'n tuin voor de bewoners zeer waardevol is.
insprekers knuffelenSlecht kerstrapport

Andersson
Klaassen
PostmaRapport Hortustuin

rapport Hortustuin

Het komt, het komt

Het rapport over het functioneren van RO/EZ verschijnt volgende week. De eerste conclusies van dit rapport circuleren al. De dienst moet meer binnen de samenleving gaan functioneren. Tja, gooi maar in je schoentje. Dat had het paard van Sinterklaas ook al kunnen bedenken. Hoewel wethouder Verschuren de indruk wekt de roede niet te zullen sparen, komt hij toch ook al met zoete koek. Hij wéét dat er hard gewerkt wordt bij RO/EZ. En dat de dienst al jaren prijzen wint. Onder meer, zo herinneren we ons, de landelijke prijs voor de dienst met de beste bedoelingen.

Meerstad

Luchtkastelen, vervolg

Ontwikkelingen Lewenborg.

Bekijk het verslag van de inspraakbijeenkomst 23 oktober 2007 hier.
Achtergrondinformatie is te vinden bij de pagina Lewenborg

Rapporten en conclusies.

26 oktober 2007 De ombudsman gelooft burgemeester Wallage. De burgemeester heeft niet gelogen De bewoners van Bruilweering hebben het gewoon niet goed begrepen. En de burgemeester heeft niet genoeg duidelijk gemaakt wat hij kwam doen. En hij heeft later ook niet laten weten wat hij er wel van vond. ''Er is geen sprake geweest van een actieve en adequate informatievoorziening'', staat er in de rapportage. Zo kun je het ook zeggen. Je houdt mensen in de waan en mist het fatsoen om op dingen terug te komen. Wat zijn de functie-eisen voor een burgemeester? De waarheid zeggen en de waarheid zo zeggen dat hij niet misverstaan wordt. En als je merkt dat de mensen je niet begrepen hebben moet je weer naar de mensen toe gaan.
En wat gebeurt er nu met de conclusies van dit rapport?

"Even een kabeltje (ver)leggen "

22 oktober 2007 Wie wil er wonen met een hoogspaningskabel over het dak? Sommige mensen maakt het niet uit. Ze kiezen voor een woning mét hoogspanningskabel in de buurt en dat is hun goed recht. Er zijn ook mensen die wel hinder hebben van zo'n kabel. Dat weten gemeentes ook. Ze weten dat kabels boven kavels de verkoop kunnen bemoeilijken. Maar bij bestaande huizen loopt de kavelverkoop geen gevaar. Dat de inwoners van Lageland geschoffeerd worden, lijkt dan minder belangrijk. Waarom kan besluitvorming niet gewoon correct?

Uit de stadsvernieuwingskrant voor Groningen van oktober 2007 een kritisch artikel door Bert Hidding. Om het hele artikel te lezen kunt u de kleine afbeelding aanklikken. Met een tweede klik verkleint u de afbeelding weer."Wie bedenkt nu zoiets?"

16 oktober 2007
Een veelgehoorde uitspraak wanneer mensen begrijpen hoe de omgeving rondom de Montessori school in Beijum eruit moet komen te zien. Opnieuw wordt een groenstrook verkwanseld, opnieuw openbare ruimte verkocht. Naar de omwonenden wordt niet geluisterd. Maar de stad Groningen, dat zijn toch de stadjers! Samen maken we de stad...Hier moet volgens de plannen een rij huizen komen (kant Wibenaheerd).Opnieuw verdwijnt er ruimte, zicht en groen.Ook hier moet volgens de plannen een rij huizen komen.(kant Froukemaheerd)
Waarom moet een beter schoolgebouw betaald worden met de bouw van nieuwe (koop)huizen? Dit is nu juist een mooie gelegenheid om een stukje Beijum te maken waar kinderen veilig naar school kunnen lopen en fietsen en genoeg ruimte krijgen om te spelen. Maar inplaats daarvan kiest men voor meer huizen, meer mensen, meer verkeer.


Zie voor meer nieuws en foto's Beijum

inspraakprocedures en communicatie

13 oktober 2007
Tot onze grote verbazing lezen we in advertenties in de Gezinsbode en het Dagblad van het Noorden dat De Brugwachter tot de nieuwbouwprojecten behoort. Is het niet mogelijk om deze foute info met een stickertje af te plakken?

De economische waarde van zonlicht

Zonlicht en ruimte zijn woorden waar makelaars graag mee adverteren. Ze hebben het over een goede lichtval in de woonkamer en ''een gevoel van ruimte''. De economische waarde van zonlicht is echter ook terug te vinden in de stookkosten. In een kamer waar de zon naar binnen schijnt, hoef je in de winter heel wat minder gas te gebruiken. Een heel directe manier waarop zonlicht de economische waarde laat zien is door het gebruik van zonnepanelen. Elk Nederlands huishouden dat die panelen op het dak wil hebben, kan ze straks met subsidie van VROM bij een zeker energiebedrijf bestellen. Wij zijn heel benieuwd of verloren gaande zonne-energie door de schaduwwerking van hoogbouw en gebouwen die krap tussen bestaande bebouwing in worden neergezet, nu verhaald kan worden.

Beijumers protesteren

Voor informatie over Stadjers in verzet kunt u ook onze Beijumpagina bezoeken. Op de pagina Buurten en wijken vindt u links op het scherm de link van de Beijumpagina.Inspraak over VMBO scholen in Lewenborg en beeldkwaliteitskader Westpoort

Luchtkastelen


DvhN 1 oktober 2007Erg vervelend maar niet met opzet

Het selecteren van informatie door het college voor de raad mag niet. Dat is manipulatie van materiaal. Verzinnen van brieven die nooit gestuurd zijn is weer wat anders. Daar mag de lezer zelf een andere term voor bedenken. Deze praktijken zijn niet verenigbaar met democratische procedures. Onze vertegenwoordigers in de raad trekken daarom aan de bel.
''Het is erg vervelend'', zegt Wallage,'' maar het was niet met opzet."
Erg vervelend voor het Natuurmuseum, erg vervelend voor de medewerkers en erg vervelend m.b.t. de collectie (hoeveel procent van de collectie is eigenlijk van de RUG? 20%? 60%?). Erg vervelend voor de kinderen die volgens de kabinetsplannen gratis naar het museum zouden mogen maar hun keuze nog verder beperkt zien.En erg vervelend voor de controlerende en volksvertegenwoordigende functie van de raad.

Naar aanleiding van het gebeuren komt er een gesprek tussen raad en college over de informatieverstrekking van de raad in de toekomst. Volgens ons waren en zijn de regels over informatieverstrekking duidelijk.

DvhN 27 september 2007

DvhN 27 september 2007, update Beijum en Reitdiep

hoe het niet moet: Beijum

DvhN 26 september 2007

hoe het niet moet: Reitdiep

Groen in de wijk is belangrijk. Goede voorzieningen zijn belangrijk. Dan is het prettig wonen. Daar hou je als gemeente bij het plannen van een wijk dus rekening mee. De sociale cohesie in de wijk is niet gebaat bij het tegen elkaar uitspelen van de prille buurtgenoten. Het voorstel van CDA en Stadspartij doet precies dat. Bewoners lijken nu te moeten kiezen tussen groen of een school. Gelukkig is die keuze niet nodig. De gemeente zegt immers te streven naar scholen én groen, dat laatste in de vorm van parken en kindertuinen.
DvhN 24 september 2007inspraakprocedures en communicatie

De inspraakprocedures in de stad worden meer dan eens met voeten getreden. Alles is geoorloofd, zolang je er mee weg komt. En wanneer je er een keertje niet mee weg komt? Miscommunicatie is het toverwoord. Er wordt nooit gelogen.
Een inwoonster van de Hunze is verbluft als ze merkt hoe nonchalant de gemeentelijke dienst RO/EZ met de inspraakprocedures- en dus met de burgers- omspringt. De bestuursrechter krijgt van de gemeente antwoorden als": handtekening vergeten, informatie even niet te vinden." En er is een stap in de inspraakprocedure overgeslagen omdat de gemeente ervan uit gaat dat de bewoners toch wel in beroep gaan.
Zonlicht en Ruimte verbaast zich niet. De gang van zaken rond de UMTS-mast is helaas geen incident. Het heeft een structureel karakter.
Wethouder Frank de Vries heeft de mensen die kritisch naar het plan De Brugwachter kijken (door het Nieuwsblad aangeduid als tegenstanders. Tegenstanders van wie dan? Meedenkende bewoners zijn nooit tegenstanders!) uitgenodigd voor een dialoog waarvan de uitkomst moet zijn dat de bewoners de bouw van de Brugwachterflat op de een of andere manier toch gedogen. De mensen van Leefbaar De Hunze en Van Starkenborgh hebben heel veel tijd moeten besteden aan een taak die de (door ons allen bekostigde) overheid gewoon goed had moeten uitvoeren. En nu moeten zij opnieuw in gesprek. Opnieuw kost het mensen tijd en veel stress. Het zou de wethouder sieren zijn excuses aan te bieden voor de slechte gang van zaken, voor zijn falen met betrekking tot het toezicht te houden op de naleving van regels. Ook hier probeert men de zaak terug te voeren op een communicatieprobleem. Het probleem is echter niet de communicatie, maar een gebrek aan respect voor de rechten van de burger.

DvhN 22 september 2007

DvhN 22 september 2007De geplande sluiting van het Natuurmuseum en 'Eerder beginnen' van de SP-fractie

19 september 2007

A. "Eerder beginnen" van de SP-fractie

In "Eerder beginnen", het initiatiefvoorstel van de SP-fractie van 16 oktober 2006, staat op pagina 4 (zie: voorstel SP:
"Vroegtijdigheid en sterke participatie leiden tot een betere communicatie en zo mogelijk tot een beter plan. Daarbij blijft duidelijkheid noodzakelijk over specifieke beslissingsbevoegdheden." Einde citaat.
Op pagina 3 van "Eerder beginnen" staat:
"Voor wijkvernieuwing en vaak ook bij nieuwbouw is een zo open mogelijke start van de planprocedure wenselijk. Burgers kunnen dan vroegtijdig betrokken worden in het planproces. Ze kunnen hun ideeën en kennis inbrengen, en hun belangen bespreken en waar nodig vertegenwoordigen. Het grote voordeel is dus: vroegtijdige betrokkenheid en een kwalitatief sterke inbreng." Einde citaat. Op pagina 5 van "Eerder beginnen" staat bovenaan:
"Bij specifieke projecten zijn specifieke groepen van belang, zoals bij wijkvernieuwing de huurdersvereniging, bewonersvereniging, bewonerscommissie of wijkraad. Zo bij sociale projecten bijvoorbeeld cliëntenorganisaties en bij ecologische aspecten milieuorganisaties." Einde citaat.

Begin dit jaar, op 28 februari 2007, nam het college van B & W dit initiatiefvoorstel van de SP bijna integraal over. "Eerder beginnen" heeft daarom een grote zeggingskracht en uitstraling!

B. De visie van de PvdA-fractie

De PvdA-fractie schrijft ongeveer hetzelfde op haar weblog. Zie: het weblog van de PvdA
Citaat: "Bewoners moeten zich uit kunnen spreken over de plannen die de gemeente met hun wijk heeft. Het is hùn wijk en hùn leefomgeving. Daarnaast kennen ze de situatie ter plekke gewoon beter dan een willekeurige ambtenaar of een willekeurig raadslid. En daar moeten we van willen profiteren. Want door inspraak en betrokkenheid van bewoners worden plannen vaak beter!" Einde citaat.

Dit PvdA-fractiestandpunt over bewonersparticipatie heeft een prachtige uitstraling of "schaduwwerking" (met dank aan "De Brugwachter") m.b.t. de geplande sluiting van het Natuurmuseum. Zie ook de laatste Martinitoorn in het DvhN van 15 september 2007 op deze Z&R-website. "Eerder beginnen" voegt een extra onderbouwing toe. Dit initiatiefvoorstel van de SP-fractie is immers voor een zeer groot deel door B & W overgenomen! De "schaduw" van De Brugwachter heeft - naar wij vurig hopen - een zwierige en zware "zwaluwwerking"!

C. Toepassing op alle ruimtelijke plannen vanaf 1 maart 2007

De PvdA-fractie kan deze wijze woorden toepassen op alle ruimtelijke plannen, die vanaf 1 maart 2007 in de planontwikkelingsfase van voor de wettelijke inspraak zijn. Hieronder valt zeker het voorontwerp-bestemmingsplan Kempkensberg-Engelse Kamp. Op 6 september j.l. was er een inspraakbijeenkomst. Wellicht valt het voorontwerp-bestemmingsplan Meerstad-Midden eveneens onder het beslag van "Eerder beginnen". Op 4 juli j.l. was er een zgn. "informatiebijeenkomst" over het herziene ontwerp-bestemmingsplan Meerstad-Midden, etc. (het had formeel een gewone inspraakbijeenkomst moeten zijn!).

D. "Eerder beginnen" en het Natuurmuseum

"Eerder beginnen" stelt op pagina 6 onder meer voor om als gemeenteraad te besluiten dat:
"1. bewoners en gebruikers vroegtijdig bij voor hen relevante projecten worden betrokken, en de participatie waar nodig ook tussentijds wordt getoetst;

2. bij voorstellen aan de raad van fysieke en sociale projecten naast de verantwoording van inspraak, ecologische aspecten, juridische aspecten, verkeer en speelvoorzieningen, óók verslag wordt gedaan hoe burgers vroegtijdig bij de planontwikkeling of het project zijn betrokken en waartoe deze inbreng heeft geleid (participatietoets);

3. de plicht van deze participatietoets zich voorlopig beperkt tot projecten waar (ook) fysieke ingrepen plaatsvinden, en prestatieveld 1 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dat sluit niet uit dat bij alle sociale projecten een sterke burgerparticipatie wordt nagestreefd;

4. na evaluatie en verbetering van de uitvoering vruchtbare creatieve methoden worden geregistreerd en gebundeld voor mogelijke uitvoering elders."
Einde citaat.

De vraag is of "Eerder beginnen" eveneens omgekeerd (!) kan worden toegepast op de geplande sluiting van het Natuurmuseum. Als "sociaal project". Op grond van taallogica en/of politieke logica!

E. Slotoverwegingen

1. Het college van B & W had vooraf zorgvuldig (voor)overleg moeten voeren met het beleidsveld van en rondom het Natuurmuseum, inclusief de achterban van de Milieufederatie Groningen, het personeel en de OR van de dienst OCSW, de FNV, het CNV, etc. Kortom: alle beleidsactoren. In lijn met "Operatie Achtertuin" van de dienst OCSW van april 2003 (zie Operatie Achtertuin en handige links

2. Mevrouw dr. G. Tromp van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de RUG heeft in haar onderzoek grondig aangetoond dat een goede beleidsevaluatie inzake de sluiting van het Natuurmuseum ontbrak.

3. Heel belangrijk is de aantekening dat een museum geen school is. Schooltuinen kunnen een nevendoelstelling van een Natuurmuseum zijn, maar een museum heeft in het algemeen een collectie die het bewaren en het laten zien waard is...

4. Het verdient aanbeveling om te overwegen om het Natuurmuseum op termijn onder te brengen in het Groninger Forum, gegeven de besluitvorming van de gemeenteraad over het Groninger Forum. De "Historische Collectie" van het Groninger Museum kan dan terug naar haar oude vertrouwde stek.behoefte aan woningen in Groningen minder groot

19 september 2007
Maar dit wisten we toch al? Zonlicht en Ruimte heeft zich altijd verbaasd over de noodzaak van de zogenaamde Intense Stad. Dat deze noodzaak niet bestaat, blijkt ook uit de te bouwen nieuwe wijk Meerstad, waar extensief ruimtegebruik juist weer geen probleem is. We blijven de ontwikkelingen rond Meerstad overigens nauwlettend volgen. Een voorwaarde voor een succes van Meerstad is goede infrastructuur. Zelfs IJburg werd pas aantrekkelijk na de aanleg van de sneltram. Mocht men nu al twijfelen aan de haalbaarheid van investeringen voor Meerstad, dan zal dit project akelig in het water vallen.
De gemeente Groningen maakt, alle opgeklopte verhalen over ex-mooiste binnenstad en drukste fietsstad ten spijt, geen reclame voor zichzelf. Mensen die een huis in Groningen hebben gekocht, merken dat ze daarmee hun bijdrage aan de stad al gegeven hebben en dat hun belangen worden opgeofferd voor het ''algemene belang'' van corporaties of moeten wijken door slechte planning. De mensen in De Hunze /Van Starkenborgh blijven op hun hoede voor de volgende stappen van de gemeente. En bewoners van Reitdiep krijgen een school in het beoogde parkje want een basisvoorziening als een school in een wijk was niet in de plannen opgenomen....

steek meer energie in openbare ruimte en groen

Steek meer energie in hoogwaardige openbare ruimte, zoals mooie pleinen, parken en ander groen. In enquêtes onder burgers scoort 'meer groen' steevast hoog. Het is goed voor het welbevinden en daarmee voor de gezondheid van de burgers. Dit zijn uitkomsten van een onderzoek van de Volkskrant. Zonlicht en Ruimte pleit er al langer voor de stad niet vol bouwen. Ook daarom is het goed dat B&W het huiswerk De Brugwachter over moet doen. Laat groene ruimte alsjeblieft groene ruimte. Wanneer zonlicht en ruimte advertentieteksten worden om hoogbouwappartementen te verkopen, is er iets fundamenteel mis in een stad!
Volkskrant 8 september 2007Stedenbouwkundig plan Brugwachter van tafel


Dagblad van het Noorden 6 september 2007

Dagblad van het Noorden 5 september 2007
weblog Linda Voortman van GroenLinks op 4 september 2007


Ons commentaar op de gang van zaken rond het Stedenbouwkundig plan De Brugwachter

vrijdag 7 september

1. B&W negeert de "Gedragscode Bewonersorganisaties - Gemeente Groningen"
Wethouder Frank de Vries beweerde tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Wonen van 5 september 2007 dat de “Gedragscode Bewonersorganisaties - Gemeente Groningen” van 28 april 1994 en de “Inspraakverordening gemeente Groningen 2005" inzake De Brugwachter goed waren nageleefd.
Wat betreft de Gedragscode is deze visie geheel onjuist. Citaat uit deze Gedragscode, § 5 Informatievoorziening / communicatie:
“Bewonersorganisaties hebben recht op informatie over alle ontwikkelingen die zich in hun wijk afspelen. De informatie wordt verstrekt op een tijdstip waarop de bewonersorganisatie nog INVLOED kan uitoefenen op de besluitvorming.” Einde citaat.
De bewoners van De Hunze/Van Starkenborgh werden immers op 15 december 2006 door middel van een artikel in het DvhN plotsklaps geconfronteerd met een volledig uitgewerkt stedenbouwkundig plan! Verder verwijzen wij naar het klassieke “Adviesrecht” van bewonersorganisaties bij de “Planontwikkeling” (§ 2 van deze Gedragscode).

2. B&W negeert "Operatie Achtertuin"
Wij verwijzen naar het rode OCSW-boekje, genaamd Operatie Achtertuin.
Met name tip 1 om niet te werken met een politiek van voldongen feiten, waardoor burgers voorspelbaar gaan “steigeren”. Met alle gevolgen van dien…
Zie het weblogbericht van Remco Kouwenhoven d.d. 9 januari 2007 over deze actuele (!) uitgave van de dienst OCSW van april 2003.
Elke beleidsambtenaar, projectleider en PR-functionaris van de gemeente Groningen zou dit boekje moeten bestuderen en in de praktijk moeten toepassen. Dit geldt eveneens voor de opbouwwerkers van stichting STIEL. Het gaat om de communicatiecultuur van de gemeente Groningen!

3. Eerst goed vooroverleg; dan voorleggen in de inspraak!
Het college van B & W doet er zeer verstandig aan om het begin dit jaar overgenomen initiatiefvoorstel van de SP-fractie, genaamd: “Eerder beginnen”, zorgvuldig en nauwgezet na te leven. Dit vraagt om een grote cultuuromslag bij de dienst RO/EZ, waarover de RO/EZ-Trojka nadere adviezen zal geven.
B & W kan het goede voorbeeld geven bij de geplande hoogbouw op de Kempkensberg bij het Sterrebos. Eerst goed vooroverleg; dan voorleggen in de inspraak!
Wat betreft De Brugwachter moet B & W zijn huiswerk overdoen. De raadscommissie Ruimte & Wonen gaf op 5 september j.l. een bijna raadsbrede dikke onvoldoende. De wethouder beloofde in overleg te treden met de alerte bewonersorganisatie van De Hunze/Van Starkenborgh, het Wessel Gansfort College en het zeer getalenteerde actiecomité Leefbaar De Hunze/Van Starkenborgh. Hulde aan de professionaliteit van de insprekers van 5 september j.l.

Eenvoudig uitgedrukt: het gemeentebestuur moet meer gaan “polderen” met de directe woonomgeving. Beleid “landt”, wanneer de burgers vooraf serieus worden genomen. Dan ontstaat sociaal draagvlak voor een beleidsvoornemen. De politiek is er voor de burgers; niet andersom!

4. Zonlicht en Ruimte: “Samen maken we de stad!”
We hopen toch niet dat het motto van de dienst RO/EZ "We rule this city!" is. Zonlicht en Ruimte gaat uit van het credo: “Samen maken we de stad!”
Door overleg en samenwerking, “Bouwen aan vertrouwen” (het CDA/SP-manifest van februari 2006), “Vertrouwen in de buurt” (zie het WRR-rapport met dezelfde titel op www.wrr.nl).
Zonlicht en Ruimte gaat uit van de mondigheid en de kennis van de burgers van de stad Groningen. De mensen in de wijken en buurten hebben kijk op wat er in hun woonomgeving nodig en wenselijk is.
De diensten RO/EZ en OCSW zouden kunnen overwegen om te werken aan een bottum-up-benadering. In lijn met “Eerder beginnen” van de SP-fractie. Dus: in plaats van mensen te confronteren met een top-down-handelwijze vanaf de basis werken aan projecten en beleidsvoornemens. We moeten gebruik maken van menselijk kapitaal voor "maatschappelijk kapitaal".

Zie ook ons commentaar van 18 september 2007 bij DSG PvdA Groningen

Inspraakavond Kempkensberg-Sterrebos

Zie ook LiwwardersBij het voorontwerp-bestemmingsplan zijn verschillende rapporten te vinden.
Naar aanleiding van de fotoselectie(!) van het bezonningsrapportje met een toelichting waarin termen staan als relatief gering (relatief ten opzichte van wat?) en ''lichte TNO-normen'' (is dit ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 februari - 21 oktober?) verwijzen we naar een artikel over bezonning

Meer tips zijn van harte welkom!
Overigens: wat gebeurt er wanneer huizen die met zonnecollectoren zijn uitgerust in een nieuw schaduwgebied gaan vallen?Natuurmuseum


Dagblad van het Noorden 24 augustus 2007


Het is een onverkwikkelijke affaire. Brieven die verdwijnen (een helaas niet op zichzelf staand fenomeen) of niet gestuurd zijn (?), wethouders en raadsleden die beslissingen nemen zonder zich voldoende op de hoogte te hebben gesteld. En nu is er dan een werkgroep in het leven geroepen. Wij hopen niet dat daar mensen zitting in gaan nemen die wij van Zonlicht en Ruimte gemist hebben in de strijd voor het behoud van het natuurmuseum. Subsidie is inderdaad een treffend middel om eerder kritische groepen de mond te snoeren.

Zie ook

Dagblad van het Noorden 14 augustus 2007
22 augustus 2007

Groningen weer in de top tien

Zie het onderzoek van de Vereniging Eigen Huis naar de bouwleges in NederlandProtesterende bewoners Chopinlaan zijn geen klagers!

Bewoners van de Chopinlaan in Helpman maken zich grote zorgen over de bouwplannen van woningcorporatie In. Het groene uitzicht van bewoners moet wijken voor een zes verdiepingen tellend complex waar een school, kinderopvang, een dagactiviteitenplek van de NOVO, 30 woningen voor cliënten van de NOVO en 34 gewone woningen kunnen worden gehuisvest. De bewoners vrezen uitzicht en licht te verliezen en daarvoor inkijk en verkeersoverlast terug te krijgen. Gelukkig zijn er in Groningen spelregels afgesproken over hoe gemeente, de corporaties en de burgers met elkaar om dienen te gaan. En zijn er procedures die overal in Nederland bij bouwprojecten gevolgd moeten worden. Directeur Dick Janssen van ''In'' heeft dat echter niet begrepen. ''Er zijn altijd mensen die klagen'', meent hij op te moeten merken. Hij zegt nog net niet ''zeuren'', maar de teneur is duidelijk. Gebruik maken van democoratisch vastgestelde procedures en een beroep doen op de de goede omgangsvormen is echter wat anders dan ''klagen''. De procedures zijn geen vervelende hindernissen die genomen moeten worden voor het werk kan beginnen. Er moet een afweging gemaakt worden tussen verschillende belangen. Daarbij kan men tot het inzicht komen dat het algemeen belang niet beperkt hoeft te zijn tussen de keuze voor het één of voor het ander. Te vaak versimpelt men de keuze: het belang van de corporatie die zich beroept op grote getallen, van mensen en/of geld, komt dan tegenover tegen het belang van een groepje bewoners te staan. Maar men zou ook een alternatieve optie kunnen ontwikkelen waarin iedereen zich tot op zekere hoogte in kan vinden. De klaag-opmerking van Dick Janssen polariseert slechts en getuigt helaas van een gebrek aan kennis en fatsoen.
Het respectloos omgaan met de belangen van de burger kan de gemeente Groningen bewoners gaan kosten. Toekomstige huizenkopers moeten op zijn hoede zijn: met een art19.2 in de hand is de fijn gesitueerde, duurbetaalde woning speelbal van de grillen van gemeente en corporaties. En na 30 jaar betalen aan een hypotheek degradeert een directeur van woningcorporatie/projectontwikkelaar ''In'' je plotseling tot een klager!

Dagblad van het Noorden 3 augustus 2007
Meerstad

12 juli 2007

Geachte leden van de gemeenteraad,

1. Verlenging inspraaktermijn m.b.t. art. 19 lid 2 WRO inzake Meerstad-Midden

Tot en met 30 juli 2007 kunnen Slochtenaren, Stadjers en anderen hun zienswijzen kenbaar maken m.b.t. de vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan op het gebied van Meerstad-Midden. Deze oproep heeft ook in de Stadsberichten van de Groninger Gezinsbode gestaan. Wij verwijzen naar onderstaande zin in de e-mail van mevrouw T. Bulthuis, officemanager van Bureau Meerstad, van 4 juli 2007.

Gisteren belden we met het Bureau Meerstad. Een PR-medewerkster beaamde dat het jammer was dat de zienswijzen midden in de zomervakantie moeten worden ingediend. "Het was helaas zo gelopen. Het was niet gepland!" Zij beaamde dat in de GG bovengenoemde oproep heeft gestaan. Zij kon onze herhaalde vraag inzake art. 19 lid 1 WRO niet beantwoorden. MEERSTAD IS EEN GROOT PROJECT! We werden verwezen naar de heer Jan Klok van de dienst RO/EZ. Tel.: 367 81 06. Welnu: deze meneer kan ons benaderen over de WRO.

Wij wijzen u op: bestemmingsplan artikel 19 procedure

Zonlicht & Ruimte maakt bezwaar tegen het indienen van zienswijzen m.b.t. de plannen voor Meerstad-Midden in de huidige en/of komende zomervakantie t/m 30 juli 2007. Zonlicht en Ruimte wil dat de gemeente Groningen zich aan de zorgvuldigheidsnormen houdt, mede gegeven het onlangs door de gemeente Groningen gesloten convenant met de bewonersorganisaties. Zie ook het DvhN van 5 juli 2007: "Wijk krijgt meer in melk te brokkelen". We verwijzen naar: http://www.zonlichtenruimte.nl/nieuwsencommentaar.htm Om te beginnen in MEERSTAD!!! Derhalve moeten de Slochtenaren, Stadjers, etc. serieus worden genomen! Niet de dienst RO/EZ of de haast staan centraal, maar de betrokkenen rondom MEERSTAD! Wij verwijzen verder naar "Operatie Achtertuin", de WRR-nota "Vertrouwen in de buurt", het CDA/SP-manifest "Bouwen aan Vertrouwen" van februari 2006 en het dit jaar door B&W overgenomen initiatiefvoorstel van de SP-fractie, genaamd: "Eerder beginnen". Het Nieuw Lokaal Akkoord 2007-2010 is eveneens vermeldenswaard w.b. bewonersparticipatie.

Wij zijn om bovengenoemde redenen voorstanders van het oprekken van de zienswijzetermijn / inspraaktermijn tot en met 30 augustus 2007. Wilt u als raadsleden dit mede bevorderen? Bij voorbaat onze procedurele (!) dank.

2. Vragen over ruimtelijk bestuursrecht inzake Meerstad-Midden

Wanneer gaat de gemeenteraad een besluit nemen over het bestemmingsplan Meerstad-Midden? Daarna volgt nog de goedkeuring door GS van Groningen. Hoe staat het met de anticipatieprocedure van art. 19 lid 2 WRO in relatie met het Voorbereidingsbesluit om een nieuw bestemmingsplan voor Meerstad-Midden te maken? Gaat de gemeenteraad eerst over het ontwerp-bestemmingsplan Meerstad-Midden een besluit nemen (het goedkeuringsbesluit van GS van Groningen wordt in deze optie niet afgewacht), waarna B&W en daarna de raad over deze art. 19 lid 2 WRO-anticipatieprocedure een besluit gaan nemen (we vernamen dit van een raadslid op 6 juni 2007)? Zo ja, dan is art. 19 lid 2 WRO toch niet aan de orde. Is haast een goede raadgever? Ten koste van de rechten van de burgers? Het openbaar bestuur is er voor de burgers; niet andersom!

Waarom volgt de gemeente niet de normale procedure? Eerst een bestemmingsplan goed afronden (t/m GS van Groningen); dan een bouwplan en daarna bouwvergunningen afgeven (gegeven de bouwverordening). Waarom valt men steeds weer standaard (!) terug op art. 19 lid 2 WRO? Misbruik of gebruik van art. 19 lid 2 WRO? Haastige spoed is zelden goed!!!We gaan ze serieuzer nemen

Frank de Vries zegt dat hij de burgers serieuzer gaat nemen. Een dergelijke uitspraak werkt bijna op de lachspieren. Wij dachten dat wethouders altijd al deden alsof ze de burgers serieus namen. Dat serieus nemen zou met Operatie Achtertuin al geregeld moeten zijn. Het adviesrecht van de door de gemeente erkende (!!!) bewonersorganisaties staat overigens ook al sinds jaren in de Verordening Bewonersorganisaties (uit de begin negentiger jaren). Zie hiervoor de verordeningen op de website van de gemeente Groningen en de Gedragscode gemeente Groningen - Bewonersorganisaties van 28 april 1994 in § 2: Planontwikkeling.
Wij citeren m.b.t. de taak van bewonersorganisaties:
"opvattingen en wensen van wijkbewoners te verzamelen en in hun verscheidenheid in de vorm van adviezen door te geven aan derden, met name het gemeentebestuur." Einde citaat § 2 van deze Gedragscode van 1994 uit de Verordening Bewonersorganisaties.
Maar nu wordt er dus een convenant gesloten. Wanneer je het convenant leest, lees je eigenlijk wat er nu dus structureel mis gaat. Zal dit convenant dan wél werken? Een convenant is een afspraak. Wanneer de partijen zich niet houden aan deze afspraak, volgen er geen sancties. Dat is de aard van een convenant. De gemeente kan zich altijd beroepen op miscommunicatie, algemeen belang en kan, als dat niet werkt, eenn onderzoekscommissie instellen. Maar misschien dat de bewonersorganisaties het niet nakomen van hun deel, het informeren van de bewoners in de wijken van de plannen van de gemeente, wel zullen voelen. Zij krijgen immers geld van de gemeente. Die weer samenwerkt met de woningbouwcorporaties, die zich naast de verhuur in de verkoop van (nieuwbouw)woningen heeft gestort.
Het Hoor de Bewoner initiatief lijkt hiermee een stille dood gestorven. De gemeente wilde graag in contact komen met de bewoners in de wijken die zich niet door de bewoners- en wijkorganisaties vertegenwoordigd voelden. Want zoals dhr.Tjeerd van Dekken van Hoor de Bewoner al zei: je spreekt steeds met dezelfde mensen. De gemeente wilde in contact komen met de andere burgers. Met kritische burgers, huurders en eigenaren, die geen subsidie krijgen en die niet binnen de organen van de woningbouwcorporaties opereren. Dat streven is dus opgegeven.
We vrezen dat met het convenant de oude bewonersorganisaties er een klus hebben bijgekregen terwijl de gemeente alleen maar toezegt te doen wat ze al zou moeten doen.
Wij hopen dat de gemeente zich aan de eigen gedragsregels houdt. Een gemeente een gemeente, een woord een woord. Daar zijn geen nieuwe afspraken voor nodig. Geen voldongen feiten poltiek. Niet vooruitlopen op procedures. Fatsoenlijk met elkaar omgaan. Mensen serieus nemen, niet toezeggen dat in de toekomst te gaan doen.


Dagblad van het Noorden 5 juli 2007Gemeente gaat te snel

Op de site nieuwbouw Groningen loopt de gemeente Groninge wel erg op de zaken vooruit. De site van de gemeente leest als een advertentie van Van Wijnen Projectontwikkeling. Alleen nog even de bouwvergunning regelen.

Wonen op een waterkruispunt met uitzicht op het Ommeland

Een soort Arc de Triomphe om in te wonen, op de plek waar het Van Starkenborghkanaal en Eemskanaal in Groningen kruisen. Het project ‘Waterknoop’ biedt de tweehonderd gezinnen de kans om te genieten van dit uitzicht in een 75-meter hoge woontoren die de vorm krijgt van een hoekige boog, met weg eronderdoor. Maar het is er straks niet alleen mooi wonen; fitness-, zwem- en saunaliefhebbers komen aan hun trekken in het sportcentrum en de culinair gezinden kunnen hun tong laten strelen in het restaurant.
“De appartementen gaan variëren van 77 tot 212 vierkante meter”, zegt Martin Boerema, projectleider van Van Wijnen Projectontwikkeling die de bouw op zich gaat nemen. “Allemaal in het luxe segment”, voegt Boerema toe. Bovendien komt er voldoende parkeerruimte, ook niet onbelangrijk. Wie zijn oog heeft laten vallen op de toren en graag een appartement wil kopen, kan in december zijn slag slaan. Dan gaan de woningen, uiteenlopend van 175.000 tot 500.000 euro, in de verkoop. Er worden geen appartementen verhuurd. Voor de sportievelingen onder de bewoners wordt er een apart fitnesscentrum ingericht van zo’n 120 vierkante meter. Ook wordt het mogelijk een duik te nemen in het zwembad van twaalf bij acht. En daarna is het tijd voor ontspanning: een hapje in het restaurant of lekker relaxen in de sauna. Het complex biedt bovendien ruimte aan commerciële instellingen. Het is nog niet bekend wat er precis in komt, maar Boerema denkt aan kleine bedrijfjes of bijvoorbeeld een kinderdagverblijf.
Zit je eenmaal in je appartement, dan kun je de hele dag wel naar buiten kijken. Op welke windrichting je ook terecht komt, het uitzicht is altijd magnifiek: de stad Groningen, de Oostersluizen, Meerstad, de kanalen. De complete zuidwand van de woontoren zal van glas worden, dus pittoreske plaatjes gegarandeerd.
De bouwvergunning wordt aangevraagd na de zomervakantie. Als alles volgens planning loopt, wordt in maart 2008 met de bouw van de Waterknoop, die overigens nog een andere naam krijgt, begonnen. Dan is het nog twee jaar wachten voordat de toren klaar is. Maar geïnteresseerden kunnen eind dit jaar al een kijkje nemen op de website die speciaal voor dit project op het net gaat. Daar zullen afbeeldingen en driedimensionale animaties van de woontoren te zien zijn. En voor wie er graag wil wonen: wie het eerst komt, die het eerst maalt.
Gepubliceerd op: woensdag 4 juli 2007e-mail actie sterrebos

bericht van de bezorgde Groningers Kempkensberg

DIT IS EEN PROTEST LOBBY-MAIL voor behoud van het Sterrebos in Groningen.

De Gemeente Groningen wil een 95 meter hoge kantoor-toren bouwen vlák náást het Sterrebos.
Zoals de bouwplannen nu zijn, gaat dit bij Groningers geliefde recreatiebos ernstige schade oplopen door gebrek aan licht en nadelige windval.

Help mee om zo'n hoge bouw op zo'n kwetsbare lokatie te voorkomen !
Stuur een protest e-mail naar een Groninger Raadslid

Kijk op www.Sterrebos.info en klik daar de link [E-mail een raadslid].
De tekst is voorgeprogrammeerd, maar je kunt 'm wijzigen en/of commentaar toevoegen.De brugwachter en de projectontwikkelaar...

3 juli 2007

de vragen van Betty de Boer d.d. 26 juni 2007 inzake De Brugwachter

1. OVER DE NOODZAAK VAN DE WIJZIGING VAN HET BESTEMMINGSPLAN VAN ULGERSMABORG E.O. (volgens B&W)

In het antwoord op vraag 1 (over de vrije architectenkeuze van de projectontwikkelaar) wordt een opmerking richting Polderland BV gemaakt m.b.t. "de noodzaak van een bestemmingsplanwijziging": "(...) en dat het daarom ook op dat vlak van het grootste belang is dat de gemeente vroegtijdig bij de planontwikkeling wordt betrokken". Verwezen wordt naar een brief van de gemeente Groningen aan Polderland BV van 16 juni 2004. Dit is een heel belangrijke vaststelling. Een bestemmingsplanwijziging is namelijk iets anders dan een vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan via art. 19 lid 2 WRO. Artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verandert het bestaande bestemmingsplan namelijk niet. Waarom dan de art. 19 lid 2-WRO-procedure bij De Brugwachter, gegeven pagina 25 van het voorontwerp-stedenbouwkundig plan De Brugwachter? Bij: "Procedure en communicatie". Er is sprake van een innerlijke beleidsmatige tegenstrijdigheid. De heer J. Schreuder van het actiecomité Leefbaar De Hunze/Van Starkenborgh heeft in zijn zienswijze nu reeds zijn groot gelijk binnengehaald! Ook thans volgens de antwoorden van B&W!!! Artikel 19 lid 2 WRO gebruiken is iets anders dan de vertragende bestemmingsplanwijziging, waarmee Polderland BV geconfronteerd werd.
De vraag is: meet de gemeente Groningen met verschillende procedurele maten? Hierover dient meer duidelijkheid te komen. Eveneens met betrekking tot de integrale uitvoering van een volledige Hoogbouweffectrapportage (HER).

2. OVER DE BOUWHOOGTE VAN 50 METER

Vraag 5 luidt: "Klopt het dat de aanvankelijke bouwhoogte 50 meter was, of was van het begin af aan al duidelijk dat tot 72 meter hoog gebouwd mocht worden?" B&W antwoordt: "(...) Toen later ontwerpen werden gepresenteerd, die oogden als een tamelijk gedrongen en massief bouwblok, kwam de prijsvraag in beeld. In dat kader is als een randvoorwaarde daarbij opgenomen om de vier architecten een rank en slank gebouw te laten ontwerpen. Betrokken partijen waren het daarover eens. De daarbij behorende hoogte werd op rond 50 meter gesteld, een hoogte conform de strekking van de gemeentelijke hoogbouwnota. Op deze manier is destijds de onderlinge vergelijkbaarheid van de ontwerpen gewaarborgd. Door Polderland is nooit kritiek geuit op deze maximale hoogte.
Nadat de prijsvraag niet tot een succesvolle afronding was gekomen, was er een lange tijd stilte op de markt. Toen IN zich uiteindelijk bij de gemeente meldde dat die plannen had met de plek, kwamen wederom zowel 'rank en slank' als 'architectonisch van hoge kwaliteit' als randvoorwaarden in beeld. IN presenteerde niet veel later het ontwerp van Van Eegeraat dat een hoogte kent van 72 meter." Einde citaat.

en de Hoogbouwnota

Zonder argumentatie wordt door B&W akkoord gegaan met de bouwhoogte van 72 meter. Dan is die Hoogbouwnota van 15 februari 2002 kenbaar van nul en generlei waarde. Van elastiek. Wat staat er nu in de 'Beleidsnota Hoogbouw in Groningen'? Wordt in deze nota geschreven over een bouwnorm van 50 meter? Of een zgn. strekking. Nee. Op pagina 24 bij § 8.1 staat: "Voor Groningen is hoogbouw nu een incidenteel project hoger dan bijvoorbeeld 50 meter buiten de binnenstad, waar 30 meter voor nieuwe hoogbouw het maximum lijkt te zijn, waarmee tevens is aangegeven dat hoogbouw relatief is. (...)
Voor wat betreft het totale 'hoogbouwprogramma' in Groningen gaan we uit van een professionele prognose dat er de komende 5 tot 10 jaar behoefte is aan c.q. mogelijkheden zijn voor 1 à 3 gebouwen van meer dan 90 meter (tot 120 of incidenteel 150 m), 3 à 8 gebouwen van rond de 60 meter en 10 tot 20 gebouwen van 30 meter hoog. De belangrijkste betekenis van hoogbouw is dat dit de meest markante manifestatie is van het voortdurende proces van verstedelijking: intensiveren van functies en vormen en het gemiddeld ophogen van de bouwhoogte." Einde citaat. Het laatste deel van deze zin duidt op hoogbouw als zelfstandig doel op zich!
De aan Polderland BV en anderen opgelegde bouwnorm van een bouwhoogte van 'rond de 50 meter' kan na lezing van dit laatste citaat niet ontleend worden aan de 'Beleidsnota Hoogbouw in Groningen'. Toen woningcorporatie IN op de bouwmarkt verscheen, werd deze bouwhoogtenorm dan ook schielijk en snel losgelaten. Voor IN is deze belangrijke en ranke (!) randvoorwaarde kenbaar (geobjectiveerd) niet belangrijk gebleken! De vraag is waarom Polderland BV met deze hoogte van 50 m akkoord ging. De gemeente Groningen legde een norm op, terwijl zij in deze hoogbouwnota ruiterlijk toegeeft dat "hoogbouw relatief is'.hoogspanning

29juni 2007

Opnieuw wordt er niet gecommuniceerd. Voor hoogspanningskabels en overlast zie de rubriek 'handige links' bij o.a. milieudefensie.
Voor het tijdig melden van bouwplannen door de gemeente zie ook de in deze rubriek te vinden Operatie Achtertuinbrochure.


Dagblad van het Noorden 29 juni 2007

Dagblad van het Noorden 22 juni 2007


Petten

Drs. J.K.T. Postma was in het verleden lid van de gemeenteraad van Groningen (1966-1974), toen Wallage PvdA-fractievoorzitter was (1970-1972). Postma diende dus onder Wallage. Zie: drs. J.K.T. Postma Vanaf 1970 t/m 1981 was J. Wallage lid van de PvdA-fractie. In 1972 werd hij wethouder. Zie: drs. J. Wallage

Het is erg jammer dat er sprake is van persoonlijke en politieke dwarsverbanden tussen Wallage en Postma. Verder is de PvdA-factor van de “zware trojka” behoorlijk dominant. Deze politiek-ambtelijke verkokering lijkt ons geen goede zet wanneer men het onderzoek als ''onafhankelijk'' presenteert.

Zie ook het weblog van Betty de Boer van 22 juni 2007 en 1 juli 2007

Zie verder het weblog van David de Jong vrijdag 22 juni
en ons commentaar:

De heer drs. J.K.T. Postma heeft niet alleen persoonlijke en politieke banden met (oud-wethouder) J. Wallage, maar ook beleidsmatige! Uitgerekend m.b.t. de invoering van het departementale bestuursmodel van de gemeente Groningen, dat het griffiebestuursmodel (met als scharnier de machtige gemeentesecretaris) verving. Tijdens het eerste Groninger progressieve programcollege (1972-1974). De periode waarin J.K.T. Postma lid van de raad was. Vanaf 1970 t/m 1972 was Postma lid van de PvdA-raadsfractie, waarvan J. Wallage toen fractievoorzitter was.
Op de weblog van oud-wethouder mr. B.G. Westerink van 11 mei 2007 staat onder anderen het volgende (bij: "Besturen of bestuurd worden"):
"Met het toedelen van de beleidsterreinen van deze diensten aan één portefeuillehouder, ligt er een directe verantwoordelijkheid met die wethouder. Jacques Wallage legde met zijn lichting in het begin van de jaren '70 de basis voor deze veranderde opvatting over collegiaal bestuur." Einde citaat. Zie verder onze reactie op de weblog van Betty de Boer van 28 juni 2007, alwaar Westerink uitgebreider wordt geciteerd. Bij: "Onderzoekscommissie RO/EZ".
In 2007 moet de heer drs. J.K.T. Postma als extern aangetrokken adviseur gaan oordelen over een RO/EZ-organisatiestructuur, waarvoor hij als oud-raadslid medeverantwoordelijk is. Zijn benoeming lijkt ons derhalve niet slim en niet verstandig (los van zijn erudiete bekwaamheid!). Hij is immers beleidsmatig bevooroordeeld vanwege zijn bestuurlijk verleden in de gemeente Groningen. Zelfs de schijn van beleidserosie of beleidsvermenging mag niet gewekt worden...
Mr. E. Brederveld (toen lid van de ARP†) was in die tijd, de begin zeventiger jaren, gemeentesecretaris. Hij vertrok kort na de invoering van het departementale bestuursmodel. Brederveld kon zich namelijk niet vinden in dit departementale bestuursmodel, omdat zijn macht en invloed werden ingeperkt. Het bestuurstoezicht van de gemeentesecretaris kwam te vervallen. De wethouders werden de grote bazen. Na 35 jaren komt dit (onafhankelijk) toezicht weer terug. Hoe? Dat is de grote vraag! Wordt het bestuurlijk wiel weer uitgevonden?
Vinkhuizen

David de Jong over Vinkhuizen en ons commentaar daarop: het weblog van David de Jong 7 juni 2007
Zie ook onze reactie met betrekking tot het te pas en onpas gebruiken van WRO artikel 19 procedures het weblog van Betty de Boer 6 juni 2007


Dagblad van het Noorden 7 juni 2007
Professorenbuurt


Dagblad van het Noorden 1 juni 2007

Nieuwbouw Tehuis-locatie


Dagblad van het Noorden 1 juni 2007

Ciboga


Dagblad van het Noorden 1 juni 2007Hoe lang blijft een wethouder geloofwaardig?


Dagblad van het Noorden 31 mei 2007


Wanneer je trots bent op deze prestatie, hoe diep moet je je dan schamen voor meer dan 14 miljoen tekort?


Dagblad van het Noorden 31 mei 2007
Bananen

Gemeente en woningbouwcorporaties/projectontwikkelaars presenteren zich in gesprekken over de intense stad altijd als liefhebbers van ruimte en groen. Er moet de hoogte in gebouwd worden omdat anders het platteland, het landschap en de natuur verloren zouden gaan. Hartverwarmend. Maar de intense stad gaat niet om het behoud van groen en ruimte. Ruimte is er genoeg. Dat zegt zelfs de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers en ontwikkelaars (NVB). De gemeente Groningen wil zoveel mogelijk nieuwe woningen bouwen. Om streefcijfers te halen op grond van prognoses die nauwelijks onderwerp van discussie zijn. Daarbij worden keuzemomenten genegeerd en aanbevelingen terzijde geschoven. Om die streefcijfers te halen worden corporaties/projectontwikkelaars nu zelfs gesubsidieerd. De gemeente (de burger) betaalt mee als niet alle woningen binnen een bepaalde tijd verkocht zijn. Maar niet alle bouwers worden gesubsidieerd. Met sommige bouwers leeft de gemeente op voet van oorlog. Zij mogen juist niet bouwen.
Groningen heeft zich in dit proces ontwikkeld als de bananenrepubliek in het noorden. Met een RO/EZ dat niet kan rekenen. Hoe zit het nu met de meters afstand bij de kwestie Bloemhof/Singelweg? En staat die school in Vinkhuizen zo raar omdat de bouwtekening verkeerd werd gelezen en niemand het op tijd merkte? Is het waar dat dat miljoenen euro's zonder instemming van de raad kunnen worden uitgegeven en dat na enige retoriek alles weer z'n gewone gangetje gaat? Kunnen bestemmingsplannen worden omzeild en gemaakte afspraken (tussen wethouder en raad: bijvoorbeeld kwestie Arduinlaan of tussen wethouder en burgers: bijvoorbeeld kwestie Professorenbuurt) worden vergeten? Groningen is een stad waar de politiek zichzelf niet meer serieus neemt maar verwacht dat de burger dat wel doet.
Zonlicht en Ruimte is geen politieke organisatie. Wij willen gewoon dat de regels die de overheid zelf heeft opgesteld door die zelfde overheid worden nageleefd. Dat lijkt ons een heel redelijk uitgangspunt.


Lees meer in: Bedrijfsterreinenen kantoorpanden verpauperen. Dagblad van het Noorden 26 mei 2007Lees meer in: Stad jaagt nieuwbouw appartementen aan. Dagblad van het Noorden 23 mei 2007
Vragen rond besluitvorming zorgcomplex Vinkhuizen en Bloemhof

update17 mei 2007
RO/EZ moet de wethouder informeren. De wethouder moet de raad informeren. De raad moet het werk van de wethouders controleren. De burgers moeten ervan uit gaan dat dit naar eer en geweten gebeurt.
Wethouder de Vries informeert de raad niet. Niet wanneer er een bouwvergunning voor een zorgcomplex aan de Arduinlaanwordt afgegeven terwijl hij heeft afgesproken dat eerst het bestemmingsplan zal worden goedgekeurd. De bouwvergunning wordt snel ingetrokken? We mogen kiezen: de wethouder wist het niet omdat RO/EZ hem niet had ingelicht. Of: de wethouder was vergeten wat hij met de gemeenteraad had afgesproken. Of: de wethouder was wel (maar te laat?) op de hoogte van de bouwvergunning en herinnerde zich zijn afspraak maar al te goed maar hoopte dat iedereen het was vergeten.
Bij de Bloemhof belooft De Vries de raad een juridisch onderzoek naar de haalbaarheid van de bouwplannen van het Bloemhofproject. Een toezegging zonder waarde. De bouwvergunning bleek al voor het onderzoek verleend. De wethouder wil het nog wel toelichten. Bij een bouwplan zou het niet alleen gaan om de verplichtingen naar de omwonenden maar ook om de verplichtingen naar de projectontwikkelaar. Een curieuze, maar ook niet ter zake doende uitspraak. Toezeggingen aan een projectontwikkelaar zijn nooit van van groter belang dan toezeggingen aan de raad!
Ondertussen is het grote zwartepieten bij het Europaparkschandaal begonnen. In het licht van het miljoenen euro's kostende Europaparkschandaal is men misschien geneigd de kwesties als Arduinlaan en Bloemhof als minder belangrijk terzijde te schuiven. Maar uiteindelijk is geld niet de maatstaf. Het gaat erom dat men zich aan de politieke regels en juridische procedures houdt.

Klik hier voor onze eerste brief waarin wij de gemeenteraad om opheldering vragen.
en hier voor onze vervolg brief

of ga naar de rubriek Wie zijn wij? waar deze brief en andere brieven en standpunten direct te lezen zijn.

Voor wie zijn oordeel wil geven over gemeenteraad, college en RO/EZ als lerende organisaties kan terecht bij het weblog van Remco Kouwenhoven van 2 mei met een overzicht van alle rapporten met goede aanbevelingen die reeds zijn verschenen.


Dagblad van het Noorden 10 mei 2007Dagblad van het Noorden 12 mei 2007


Ambtenaren spelen machtsspel bij gemeentelijke dienst: Dagblad van het Noorden 9 mei 2007


Dagblad van het Noorden 8 mei 2007

Dagblad van het Noorden 24 april 2007
Klik op het plaatje om het te vergroten. Klik nogmaals om het weer te verkleinen.

Voor de hele discussie zorgcomplex Vinkhuizen zie verder de rubriek Vinkhuizen
Voor de kwestie Bloemhof zie ook het weblogbericht van Remco Kouwenhoven van 9 januari 2007

De interpellaties ChristenUnie over zorgcomplex en Ciboga/Bloemhof bij de raadsvergadering van 25 april 2007
Klik op het plaatje om het te vergroten. Klik nogmaals om het weer te verkleinen.


Besluiten van de raadsvergadering van woensdag 25 april met betrekking tot de Arduinlaan en Bloemhof.
''Het bouwplan De Bloemhof aan de Van Kerckhofstraat/Singelweg wordt 9 mei besproken in de raadscommissie Ruimte en Wonen. Dit heeft het college toegezegd na vragen van de fractie van de ChristenUnie en het CDA. Beide partijen vragen zich af het plan wel past binnen het bestemmingsplan.
Ook het plan voor de bouw van appartementen op de hoek van de Arduinlaan/Diamantlaan wordt 9 mei besproken in de raadscommissie. Het college van B&W heeft hiervoor een bouwvergunning verleend terwijl het bouwplan eerst aan de raad zou worden voorgelegd. ''

Het inmiddels verwoeste groenstrookje. Moet hier nu een zorgcentrum komen?
En verder: zou de Professor Heymansstichting de dementerende ouderen, hun begeleiders en en bezoekende familie niet alleen binnenruimte, maar ook (beschermde) groene buitenruimte moeten bieden? Uit onderzoek blijkt dat juist bij zorgcomplexen geheugentuinen en vlindertuinen (die in dit geval gesubsidieerd kunnen worden) zeer waardevol zijn.Intense Stad: Onrust over flat op Nelf terrein en onrust PraediniussingelDagblad van het Noorden 9 mei 2007


Klik op het plaatje om het te vergroten. Klik nogmaals om het weer te verkleinen.

Makelaars en projectontwikkelaars presenteren woontorens als exclusieve woonobjecten. In de woontoren heb je de stad aan je voeten, woon je ver boven de rest van de stadsbewoners. Hun woningen zijn dan jouw unieke uitzicht. Zulke reclameverhalen werken alleen maar als de woontorenbewoners tot de happy few kunnen behoren. Maar met alle woontorens die nu in de stad verrijzen komt het exclusieve karakter van het hoogbouw-wonen in gevaar. 550.000 euro neertellen en niet de hoogste zijn wordt dan een beetje sneu. En uitzicht op een andere flat of zelfs inkijk van een andere flat is helemaal niet prettig.
De plannen voor het Nelf-terrein moeten nog ''in de inspraak''. Volgens de gemeentewoordvoerder kan het best zo zijn dat het plan voor de flat tegen die tijd niet meer bestaat.

Zonlicht en Ruimte vindt het fijn om te horen dat de gemeente rekening met de buurt wil houden. Maar dat had dus al eerder moeten gebeuren! Het mag niet zo zijn dat de bewoners van de Regentes en andere buurtbewoners dit plan tegenkomen op de beurs ''Wonen & Co.'' Dit plan heeft op deze wijze nu al voor heel veel onrust en stress gezorgd. Het zou de gemeente sieren wanneer ze zorgvuldiger met de belangen van de buurtbewoners om zou gaan. Teveel mensen in Groningen moeten in actie komen om hun belangen te verdedigen tegenover gemeente en projectontwikkelaars. Dat is tijd die bewoners heel graag op een andere, leukere manier hadden willen invullen!Operatie Stiekem


Artikel: Martinitoorn, DvhN 5/5/2007

Het lijkt er steeds meer op dat de informatievoorziening tussen RO/EZ en de wethouder en
de informatievoorzieningt tussen wethouder en gemeenteraad op zijn zachtst gezegd niet optimaal is.
Flitspalen voor heipalen?

27 april 2007

We citeren wethouder Frank de Vries die op 6 december 2006 in zijn weblog schreef:
''We bouwen in Groningen te weinig woningen. Dat is geen nieuws. En daarom juist verontrustend. Groningen is hiermee niet uniek. In vrijwel de hele regio ligt het bouwtempo te laag. Dat vindt ook de VVD. Betty de Boer is het dus met mij eens. Dat is mooi. Ik zou die heipalen het liefst eigenhandig de grond in stampen. Desnoods samen met Betty de Boer. Maar de gemeente is geen aannemer en zij ook niet. Anderen moeten die klus klaren. Die hebben tenslotte meer verstand van heipalen. Wat mij betreft doen we het de komende periode anders. We gaan als gemeente het tempo er in brengen door anders te werken. Sturen op snelheid heet dat. Dat is geen flitsende bezigheid, maar wel nuttig." einde citaat

Helaas blijkt nu dat dat flitsend, anders werken ten koste gaat van zorgvuldgheid en overzicht. Bestemmingsplannen niet naar wens? Snel een WRO art 19.2. Bestemmingsplan niet klaar? Dan een WRO 19.1 Er is geen tijd meer om de raad in te lichten bij de Arduinlaan/Metaallaan, geen tijd om de bewoners in te lichten bij de Bloemhof.
De Brugwachter, de Kempkensberg, het scholencomplex in Lewenborg: geen communicatie en plannen die bij nadere bestudering wellicht geen stand kunnen houden.
En dan deze week het nieuws dat bij de ontwikkeling van het Europapark zonder dat de raad om toestemming werd gevraagd 63,8 miljoen in plaats van 49,5 werd uitgegeven.
We zwijgen verder maar over het nog te financieren Forum-avontuur.
Zonlicht en Ruimte wil wel flitspalen. Bestuurders die zich niet aan de verkeersregels houden en te hard door de bocht gaan, verdienen een bekeuring.


Artikel: Er moet einde komen aan tomeloze bouwdrift, DvhN 27/4/2007

Klik op het plaatje om het te vergroten.
Klik nogmaals om het weer te verkleinen.
Wij nodigen Toos en Henk van het Dagblad van het Noorden uit om sympathisanten te worden!

cartoon van 14 april 2007

Zie voor meer cartoons ''Toos en Henk'' van Paul Kusters website Toos en Henk


Op Groninger hoogte


1. Opening architectuurtentoonstelling Op Groninger Hoogte
De opening van de tentoonstelling Op Groninger Hoogte vond plaats op vrijdag 13 april om 16:30 uur in het gebouw van de dienst RO/EZ (Ged. Zuiderdiep 98). Wethouder Frank de Vries verrichtte deze opening. Deze openbare tentoonstelling is van 16 april 2007 t/m 1 juni 2007 in de grote hal van de dienst RO/EZ. Toegang vrij.
2. Twee discussieavonden over de Groninger architectuur
Op maandag 16 april, 20:00 uur bij de dienst RO/EZ hield architectuurhistoricus Hans Ibelings, tevens uitgever van het architectuur magazine A10, een lezing over: "Een commentaar op Groninger architectuur en Groninger architecten". Hij sprak onder meer kritische woorden over de metropool-ambities van (provincie)steden. Steden moeten een eigen karakter behouden. Jammer dat deze debatbijeenkomst niet door gemeenteraadsleden of wethouders werd bezocht.

Op dinsdag 8 mei vindt om 20:00 uur in Galerie Noorderlicht, A-Kerkhof 12, een rondetafelgesprek plaats tussen Hilde de Haan, Haiko Meijer, Rob Hendriks en Eric de Leeuw. Het gesprek, met als thema "De context van een alledaagse opgave", wordt georganiseerd door boekhandel Godert Walter. Aanleiding is het verschijnen van het nieuwe Jaarboek Architectuur, waarin projecten van de Groninger bureaus DAAD en ONIX zijn opgenomen.

Waartoe grootstedelijke plannenmakerij kan leiden, is te lezen in het NRC van 20 april 2007.


Klik op het plaatje om het te vergroten.
Klik nogmaals om het weer te verkleinen.(G)een geslaagde grap?In de Gezinsbode van woensdag 28 maart lezen we over plannen om het strand aan de Hoornse Plas op te offeren aan woningen in de duurdere prijsklassen.
Dat dit een stuk openbare ruimte is waar veel Groningers van genieten, vindt professor Mieles (?), hoogleraar Ruimtelijke Wetenschappen aan de RUG, geen probleem. Gewoon lekker aanschuiven op het strandje bij Kardinge....
Er zijn genoeg mensen die dachten dat de bouw van het zorgcomplex aan de Arduinlaan, deels in de tuinen van grondgebonden woningen, een grap was.
Maar zulke plannen blijken dan bittere ernst. Of... zijn de Brugwachter, Prisma, de Waterknoop/Tasmantoren en het in al zijn pretenties lachwekkende Forum ook gewoon een sick joke?
ps: Je kon tot zondag 1 april een e-mailtje naar de Gezinsbode sturen voor extra informatie.

Inspraak van burgers kan heel vervelend zijn als de prachtige plannen van RO/EZ en de provincie niet met gejuich worden ontvangen.
Burgerparticipatie, dus het meedenken en meedoen van burgers bij het vormgeven van beleid, kan dan als lastig worden gezien. Terwijl juist plannen met draagvlak bij de bevolking de meeste kans van slagen hebben en op waardering kunnen rekenen.
Het ter discussie stellen van burgerparticipatie op het gebied van ruimtelijke ordening lijkt ons daarom een vreemde zaak. Een debat zou kunnen gaan over effectieve burgerparticipatie en het opheffen van knelpunten. Maar om zin en onzin van participatie als uitgangspunt van debat te nemen, is een valse start!Klik op het plaatje om het te vergroten.
Klik nogmaals om het weer te verkleinen.Meer stadsverdichting


Cees Vellekoop is in het Dagblad van het Noorden gevraagd om opnieuw een toelichting te geven op de Intense Stad. Dit was de naam voor een manifestatie uit 2004 (er bestaat geen intense stad beleid!) die nu een vervolg lijkt te krijgen in het verdichten van de stad door zogeheten grondgebonden woningen. De "zoektocht naar stedelijkheid" die resulteerde in "hoogte scheppen" lijkt beëindigd. Volgens wethouder Frank de Vries moet er gezocht worden naar 'versleten plekken' in de stad. Wij zullen deze zoektocht kritisch volgen. Het mag natuurlijk niet de bedoeling zijn dat openbare ruimte en groen plotseling als 'versleten' worden ervaren. Laagbouw op zich kan heel mooi zijn, maar ook hier geldt, dat de plaats zich er voor moet lenen, de procedures moeten worden gevolgd en dat stadsverdichting de leefbaarheid van de stad in gevaar kan brengen.
In het artikel komt ook de hoogbouw aan de orde. Het is interessant om te lezen dat Frank de Vries meent dat een spectaculair plan als de Waterknoop er gaat komen. "Dat had drie jaar geleden toch niemand gedacht?'' Misschien omdat niemand op dit soort -in grote stilte!- voorbereide acties zat te wachten?
De Intense Stad was en is voor heel veel mensen geen geslaagde manifestatie. En wie is 'de stad' waarmee volgens De Vries de discussie over de hoogbouwplannen is gevoerd?
De intense stad lijkt wel een modieuze verzamelnaam voor allerhande bouwplannen. Een verzamelnaam zonder legitiem tintje, want nogmaals, de intense stad is de naam van een expositie, geen beleidsnota.

Data wijkoverleg


BELANGRIJK: dinsdag 13 maart a.s. aanvang 20.00 uur in de Leon Van Gelderschool - Metaallaan/Diamantlaan wijkbijeenkomst in verband met het Lokaal Akkoord speciaal voor Vinkhuizen.
Mogelijkheid voor inbreng van ideeën voor investeringen.
Organisatie: Gemeente en woningcorporaties. Er zijn wethouders en directeuren van Woningcorporaties aanwezig. Voor meer gegevens zie www.werkenaanwonen.nl
Voor meer nieuws en commentaar klik HIER