Nieuws uit Vinkhuizen

In Vinkhuizen worden de flats uit de grond gestampt. Protest wordt gesmoord, de corporaties zijn oppermachtig. Bewoners zijn blij dat de verloedering, door diezelfde corporaties en falend gemeentebeleid veroorzaakt, door wijkvernieuwing wordt bestreden. Maar bewoners van Vinkhuizen betalen daar een prijs voor.
Niet zeuren over flats die zonlicht en ruimte wegnemen, anders stel je je niet positief op. Onzin natuurlijk. Procedures moeten worden gevolgd. De bewoners moeten op tijd worden ingelicht. Er moet echt gekeken worden of er draagvlak is voor deze hoogbouw. En draagvlak moet je hebben bij het grootste deel van de 10.000 bewoners in Vinkhuizen. Dat zijn er heel wat meer dan de hooguit 50 mensen die op het laatste wijkoverleg kwamen. Maar Frank de Vries (PvdA)en Jannie Visscher(SP) en de mensen van de corporaties vonden het wijkoverleg goed bezocht. Tja, daar denken wij toch echt anders over.


Bewoners Kwartsstraat in protest

januari 2010
Bekijk hier het filmpje over het protest tegen een nieuwe flat. Alleen, wat is er mooi aan de Palladium en Fortuna flats?


Vinkhuizers in actie! is niet tegen de bouw van woningen op deze plek, maar de bewoners zijn tegen de bouw van het huidige ontwerp van 'de Olivija'.
Voor meer info: Vinkhuizers in actie


Dagblad van het Noorden 7 juni 2007


vervolg Brivec-Reitdiep

Zie 24 februari 2008 Wijkraad Paddepoel: Brivec locatie, een stekel in Spica’s oog

29 september 2007 bron: Dagblad van het Noorden


Woningbouw Brivec-locatie en aanpassing bestemmingsplan Friesestraatweg

Burgemeester en wethouders willen meewerken aan woningbouw op het voormalige Brivec-terrein, langs de Friesestraatweg ten noorden van de Pleiadenbrug, en aan een aanpassing van het geldende bestemmingsplan.
Voor de Brivec-locatie is een plan opgesteld voor de bouw van ca. 220 woningen in 8 bouwblokken, in hoogte variërend van 3 tot 10 bouwlagen. Voor deze woningbouw is het noodzakelijk dat het geldende bestemmingsplan Friesestraatweg wordt herzien.
De gronden hebben thans nog een bedrijfsbestemming met een bijbehorende geluidszone. Het is de bedoeling het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat de geluidszone vanwege de voormalige industrie komt te vervallen, en dat geen bedrijfsvestiging meer mogelijk is die hinderlijk is voor de omringende woningbouw.

In het kader van de Algemene Inspraakverordening kunt u uw mening over dit beleidsvoornemen kenbaar maken. De plannen liggen met ingang van donderdag 22 maart 2007 gedurende 4 weken ter inzage
- bij het Loket Bouwen en Wonen van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, Gedempte Zuiderdiep 98, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur - en in het Gemeentelijk Informatiecentrum GIC, Kreupelstraat 1 (Prefectenhof) te Groningen, op maandag van 13.00 tot 16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur, op donderdag bovendien van 18.00 - 20.00 uur.

Over het woningbouwplan voor de Brivec-locatie wordt ook een inspraakbijeenkomst gehouden op maandag 2 april 2007 in ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94 Groningen, aanvang 20.00 uur. De plannen zullen dan worden toegelicht en u hebt gelegenheid vragen te stellen en uw mening mondeling kenbaar te maken.

Tijdens de inspraakperiode kunt u ook schriftelijk reageren. Tot donderdag 19 april 2007 kunt u een schriftelijke reactie sturen aan Burgemeester en wethouders, p/a dienst RO/EZ, afd. projecten, postbus 7081, 9701 JB Groningen.

Groningen, 21 maart 2007

Klik op het plaatje om het te vergoten.
Klik nogmaals om het weer te verkleinen.

Groenstrook Vinkhuizen in gevaar, vragen rond besluitvorming


Klik hier voor onze eerste brief waarin wij de gemeenteraad om opheldering vragen.
Klik hier voor onze vervolg brief.

Het inmiddels verwoeste groenstrookje. Moet hier nu een zorgcentrum komen?
Komt er nu toch een hoog zorgcomplex op een groenstrook (en in onteigende delen van tuinen!)? In Vinkhuizen aan de overkant van de Leon van Gelder zijn de struiken al tot de grond gesnoeid. De eerste onderhoudsactie in jaren... Jarenlang woongenot werd opgegeven en een van de mooiste stukjes Vinkhuizen wordt verknoeid....

David de Jong, fractievoorzitter van de CU schrijft in zijn weblog van 15 maart:

" Er zijn plannen voor de bouw van een complex voor demente bejaarden aan de Diamantlaan, ter hoogte van de Arduinlaan. Reeds enkele malen heb ik daar navraag naar gedaan en werd ik verwezen naar het bestemmingsplan Vinkhuizen dat in april a.s. in de raad komt. Gisteren leek het erop dat er aanstalten worden gemaakt om te gaan bouwen. Het groen op de plaats is verwijderd. Ik heb aangegeven dat ik hoopte dat het niet waar was. De wethouder zoekt het uit."
zie weblog David de Jong

Zie ook weblog David de Jong, vervolg Laat David de Jong het er bij zitten? Op deze manier wordt het omzeilen van de raad gewoon beloond. Afspraken worden niet nagekomen, jammer, we gaan weer verder. De boodschap is duidelijk. Meneer De Vries en RO/EZ, u kunt uw gang gaan. Want de gemeenteraad die voor de burgers de procedures moet bewaken, vindt het niet opportuun om haar taak uit te voeren.

Zie ook de notulen van de raadscommissie Ruimte en Wonen van 14 maart 2007 en bij de site van VROM scrollen naar september 2006 (!!!) weblog projecten

vervolg
Nog meer verwarring over de groenstrook. Volgens Frank de Vries zou de groenstrook onder verwijzing van artikel 19.2 (zie de 'handige links' voor alle juridische uitleg) worden geruimd om plaats te maken voor een zorgcomplex. Maar kan dat zomaar? Wat is hier de noodzaak voor het volgen van een 19.2 procedure? Welk verregaand algemeen belang heeft ertoe geleid om deze vreemde plaats aan te wijzen? De politiek moet er voor zorgen dat artikel 19 procedures op zeer zorgvuldige wijze worden toegepast. Artikel 19 is immers geen bypass-operatie om democratische procedures te omzeilen. Ook moet er goed worden omgesprongen met groenstroken die met een reden zijn aangelegd. En de gemeente moet er voor zorgen dat er fatsoenlijk met de burgers wordt omgegaan en dat de overheid betrouwbaar is .
De regels oprekken kan juridisch nog net toelaatbaar zijn, maar dan is men ondertussen de gangbare fatsoensnormen allang gepasseerd. We vragen ons echt of je in Groningen wel veilig een huis kunt kopen of huren omdat je woongenot elk moment onder verwijzing van een niet toetsbaar algemeen belang bedreigd kan worden.

David de Jong geeft aan dat de CU ''niet gelukkig'' is met de locatie en zet vraagtekens bij de besluitvorming. "Wij zijn een groot voorstander van dergelijke voorzieningen, maar hebben in 2005 al aangegeven dat we het op deze plaats niet gelukkig vonden. Het wordt een behoorlijk stevig gebouw dat pal tegen de achterkant van 2 onder 1 kap woningen aan de Zandsteenlaan komt te staan. In 2006 hebben we daar opnieuw naar gevraagd en werd ons verteld dat het aan de orde kan komen bij de behandeling van het bestemmingsplan Vinkhuizen. Dat plan staat op de agenda voor juni 2007, maar het lijkt erop dat voor dit bouwplan een andere procedure is gevoerd waardoor uitvoering misschien al kan plaatsvinden voor de behandeling van het bestemmingsplan.''

Onze verwarring groeit.
Het kan toch niet zo zijn dat een bouwplan waar vragen over gesteld zijn,
waarbij verteld werd dat dit bij het bestemmingsplan t.z.t. in de raad ter spake komt,
via een andere weg (en dat kan alleen een art19WRO zijn),
zonder de raad daarin te kennen,
er wordt ''doorgedrukt''?
Zie voor het hele commentaar van David de Jong weblog De Jong 7 april

Christen Unie wil bouwplan Diamantlaan in raad bespreken
site gemeente Groningen dinsdag 24 april 2007
De fractie van de Christen Unie heeft voor de gemeenteraad van 25 april interpellatieverzoeken ingediend over twee bouwplannen. Het gaat om het plan voor een appartementengebouw aan de Diamantlaan/Arduinlaan in Vinkhuizen en het bouwplan Bloemhof op het CiBoGaterrein.

Volgens de Christen Unie heeft het college eerder toegezegd het plan Diamantlaan met de raad te bespreken. Dat is nog niet gebeurd. De fractie vindt een lokatie naast de Leon van Gelderenschool een betere plek vooor het gebouw. Bij het bouwplan Bloemhof twijfelt de CU of het voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan. Zo niet, dan moet het college de plannen aanpassen in overleg met bewoners, aldus de ChristenUnie.

Met een interpellatie kan een fractie een actueel onderwerp in de raadsvergadering aan de orde stellen. Interpellaties ChristenUnie over zorgcomplex en Ciboga/Bloemhof
Klik op het plaatje om het te vergroten. Klik nogmaals om het weer te verkleinen.

Besluiten van de raadsvergadering van woensdag 25 april met betrekking tot de Arduinlaan en Bloemhof.
''Het bouwplan De Bloemhof aan de Van Kerckhofstraat/Singelweg wordt 9 mei besproken in de raadscommissie Ruimte en Wonen. Dit heeft het college toegezegd na vragen van de fractie van de ChristenUnie en het CDA. Beide partijen vragen zich af het plan wel past binnen het bestemmingsplan.
Ook het plan voor de bouw van appartementen op de hoek van de Arduinlaan/Diamantlaan wordt 9 mei besproken in de raadscommissie. Het college van B&W heeft hiervoor een bouwvergunning verleend terwijl het bouwplan eerst aan de raad zou worden voorgelegd. ''

Zie ook het weblogbericht van David De Jong op 23 april 2007

Voor groenstroken zie het belang van groenstroken
en voor de waarde van groen in de stad Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid

En wat zegt de raadscommissie Beheer & Verkeer van de Gemeente Groningen van het verdwijnen van deze groenstrook? Zie ook het groenstructuurplan op de website van Groen Links.
Wilt u meer weten over de natuur in de stad Groningen bekijk dan onze stadssafari en de natuurlinksBestemmingsplannenKlik op het plaatje om het te vergoten.
Klik nogmaals om het weer te verkleinen.

Zonlicht en ruimte in Vinkhuizen

A4tje voor het Dagblad van het Noorden in Vinkhuizen

Wij willen ons zonlicht houden!
Want wie wil nu wonen in de schaduw van een flat?
Je wilt toch in je eigen tuin van de zon genieten!
Wie wil er nou zijn verwarming hoger draaien omdat de zon niet meer vrolijk in de kamer schijnt?
Wij willen de ruimte houden!
Wie wil er nu overal in de wijk tegen flats aankijken?
En waarom moeten flats en andere gebouwen steeds hoger?
Onze huizen, tuinen en straten zijn meer dan ‘het mooie uitzicht’ waar anderen op mogen neerkijken.
Wij willen wonen in een woonwijk!
Er is ons door de gemeente en de woningbouw verenigingen een mooie, vernieuwde wijk beloofd.
Waar wij rustig konden wonen.
Maar opeens heet onze wijk ‘de intense stad’.
Intens is een ander woord voor ‘dicht op elkaar’.
En ‘boven op elkaar’.
Meer autoverkeer.
Minder parkeerplaatsen.
Minder groenstroken.
Met een hoop overlast van gebouwen zonder woonfunctie.
Intense stad betekent gewoon: op een klein stukje grond zoveel mogelijk geld verdienen.
En dat moeten we nog prachtig vinden ook!
Niet dus.De Fortunaflat...
Palladiumflat: Schouder aan schouder

Voor meer plannen Vinkhuizen, Paddepoel en de Held

stadsdeel Noordwest Groningen

terug naar startpagina