wie zijn wij?Zonlicht en Ruimte is een initiatief van burgers die de stad graag groen en leefbaar willen houden. Wij zien onszelf niet als een actiegroep maar als een beweging van meedenkende burgers.

Onze drie aandachtsgebieden zijn:

inspraak, procedures en bewonersparticipatie
Worden de procedures en de gangbare fatsoensnormen gevolgd? Is er sprake van toetsbare inspraak en bewonersparticipatie?

stedenbouw, architectuur en ruimtelijke ordening
Welke onderbouwing hebben de keuzes die op deze terreinen worden gemaakt? Hoe toetsbaar zijn de gehanteerde criteria? Wie bepaalt wat en waarom?

natuur en stadsecologie
Hoe maken en houden we een leefbare stad voor mensen, planten en dieren?

Zonlicht en Ruimte staat open voor iedereen die kritisch en op een opbouwende manier mee wil denken.

Deze site wordt elke dag bijgewerkt door verschillende sympathisanten.
Nieuwsbijdragen, foto's, tips en vragen kunt u mailen naar
zonlicht en ruimte
brieven en standpunten


Groningen, 16 mei 2007

Zonlicht en Ruimte vraag gemeenteraad opheldering over zorgcomplex Vinkhuizen. Vervolg.Op 20 april schreven wij de gemeenteraad een brief waarin wij opheldering vroegen over de gang van zaken rond het zorgcomplex op de groenstrook Vinkhuizen aan de Arduinlaan/Diamantlaan (zie bijlage).

In aansluiting op deze brief hebben wij hebben de volgende vragen en opmerkingen:

Is er nu wel of niet een bouwvergunning verleend?

Op 25 april jl. zei wethouder Frank de Vries tijdens uw interpellatie over “Vinkhuizen” dat er geen bouwvergunning was verleend voor de bouw van het verpleegcentrum aan de Diamantlaan/Arduinlaan. Deze zaak lag geheel open en op 9 mei 2007 zou hier binnen de raadscommissie Ruimte & Wonen nader over gesproken worden. Nogmaals: er was GEEN bouwvergunning aan De Huismeesters verleend.
Later wordt gesteld dat het college bijna niet meer terug kan omdat er, tegen de gemaakte afspraak, namelijk dat dit plan wordt besproken bij de behandeling van het bestemmingsplan, een bouwvergunning verleend zou zijn.

Wij zijn het spoor nu bijster.
Heeft de wethouder van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening de raad verkeerd geïnformeerd? Of wist hij wederom niet dat de RO/EZ-ambtenaren hem voor een voldongen feit hadden gesteld? Zie ook Bloemhof, het Europapark, Piccardthof, etc.
Wij vragen ons ook af waarom het college bijna niet meer terug kan wanneer er een bouwvergunning verleend zou zijn. Een afspraak tussen wethouder en raad kan niet terzijde worden geschoven en moet worden nagekomen. Wanneer het hier een financiële afweging betreft dan kan het niet zo zijn dat procedures en politieke afspraken daaraan ondergeschikt zijn. Zonlicht en Ruimte gaat ervan uit dat ook de Huismeesters en de Professor Heymansstichting een goede procedure boven een opportunistische handelswijze zullen prefereren.

Zonlicht en Ruimte vindt een discussie over de plaats van het zorgcentrum, zoals dat bij de behandeling van het bestemmingsplan gevoerd zou worden, van groot belang. Deze discussie kan niet worden overgeslagen. Niet alleen wordt geplande, openbare ruimte opgeofferd en worden de belangen van omwonenden en het rechts- en veiligheidsgevoel van de burgers in het algemeen geschaad, ook voor de toekomstige bewoners van het zorgcomplex is de plaats zeer slecht gekozen.

Op onze site hebben we gesteld dat juist voor mensen met grote geheugenproblemen een beschermde buitenruimte (tuin) de kwaliteit van het leven zeer vergroot.
Dit belang wordt door deskundigen zo groot geacht dat er subsidies bestaan om vlindertuinen en geheugentuinen bij deze instellingen te realiseren. In het geval van een zorgcomplex in de wijk Vinkhuizen zou dan het onderhoud van een geheugen- of vlindertuin in handen worden gegeven van leerlingen van scholen in de wijk. Zo kan het contact en begrip tussen ouderen en jongeren, een speerpunt van het wijkbeleid, worden verbreed en verbeterd.
Daarnaast is het voor begeleiders en familie wenselijk om in een beschermde buitenruimte met de bewoners/familieleden buiten te kunnen verblijven. De plaats aan de Arduinlaan biedt echter geen mogelijkheid voor een beschermde buitenruimte van enige betekenis. Het is zelfs onduidelijk of er voldoende ruimte is voor de auto’s van verzorgenden en bezoekers.

Zonlicht en Ruimte zet zich in voor een leefbare, groene stad waar de gemeente de relevante (wettelijke) procedures volgt (inclusief de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) en zich aan de fatsoensnormen houdt. Wij streven naar een stad waar zonlicht en ruimte beschikbaar zijn voor álle bewoners.

Gemeente, corporaties en stichtingen kunnen ervoor zorgen dat met dezelfde financiële middelen maar met de inzet van burgers en door het creëren van draagvlak bij alle betrokkenen het woon- en leefgenot van álle Groningers aanzienlijk verhoogd kan worden.
De raadsleden van de raadscommissie Ruimte en Wonen hebben in deze commissie zitting genomen omdat zij de belangen van de burgers op dit beleidsterrein zo goed mogelijk willen behartigen.

In het licht van het miljoenen euro's kostende Europaparkschandaal is men misschien geneigd de kwesties als Arduinlaan en Bloemhof als minder belangrijk terzijde te schuiven. Maar uiteindelijk is geld niet de maatstaf. Het gaat erom dat men zich aan de politieke regels en juridische procedures houdt. De kwestie van het zorgcomplex aan de Arduinlaan/Diamantlaan verwordt helaas tot een voorbeeld van onzorgvuldig en onbehoorlijk bestuur. En dat zou jammer zijn in een situatie waarin zoveel positiefs te behalen is.

Zonlicht en Ruimte

Zonlicht en Ruimte vraagt gemeenteraad opheldering over zorgcomplex op groenstrook Vinkhuizen.


20 april 2007

De feiten:

Op 12 en 13 maart j.l. werden de bomen en struiken van de groenstrook aan de Diamantlaan ter hoogte van de Arduinlaan tegenover de Leon van Gelderschool gerooid. Dit verbaasde niet alleen de mensen van Zonlicht en Ruimte!

De heer David de Jong, fractievoorzitter van de CU, schreef in zijn weblog van 15 maart j.l.:
"Er zijn plannen voor de bouw van een complex voor demente bejaarden aan de Diamantlaan, ter hoogte van de Arduinlaan. Reeds enkele malen heb ik daar navraag naar gedaan en werd ik verwezen naar het bestemmingsplan Vinkhuizen dat in april a.s. in de raad komt. Gisteren leek het erop dat er aanstalten worden gemaakt om te gaan bouwen. Het groen op de plaats is verwijderd. Ik heb aangegeven dat ik hoopte dat het niet waar was. De wethouder zoekt het uit." Einde citaat.
Volgens wethouder Frank de Vries zou de groenstrook onder verwijzing naar artikel 19.2 WRO worden geruimd om plaats te maken voor een zorgcomplex.

De heer David de Jong gaf in zijn weblog van 7 april j.l. aan dat de CU ''niet gelukkig'' was met de locatie en zette vraagtekens bij de besluitvorming. Citaat:
"Wij zijn een groot voorstander van dergelijke voorzieningen, maar hebben in 2005 al aangegeven dat we het op deze plaats niet gelukkig vonden. Het wordt een behoorlijk stevig gebouw dat pal tegen de achterkant van 2 onder 1 kap woningen aan de Zandsteenlaan komt te staan. In 2006 hebben we daar opnieuw naar gevraagd en werd ons verteld dat het aan de orde kan komen bij de behandeling van het bestemmingsplan Vinkhuizen. Dat plan staat op de agenda voor juni 2007, maar het lijkt erop dat voor dit bouwplan een andere procedure is gevoerd waardoor uitvoering misschien al kan plaatsvinden voor de behandeling van het bestemmingsplan.'' Einde citaat.

Zonlicht en Ruimte is in hoge mate verontrust over deze gang van zaken vanwege de volgende redenen:

1. Zonlicht en Ruimte is zeer bezorgd over het niet nakomen van afspraken tussen het College van B & W en de gemeenteraad. Het mag niet zo zijn dat een bouwplan waar gemeenteraadsleden vragen over gesteld hebben, waarbij het antwoord van de verantwoordelijke wethouder was dat dit bij het bestemmingsplan t.z.t. in de raad ter sprake komt, door middel van een andere weg ( art. 19.lid 2 WRO), zonder de raad in te lichten, gerealiseerd wordt.
Het college van B & W heeft in dezen een voldongen-feiten-politiek gevoerd. Geheel in strijd met tip 1 van Operatie Achtertuin;

2. Zonlicht en Ruimte zet grote vraagtekens bij de toepassing van een art. 19.2 WRO-procedure in deze zaak. Welk verregaand publiek - of privé-belang (!) heeft ertoe geleid om deze vreemde plaats, dichtbij de achterkant van grondgebonden woningen, aan te wijzen? De politiek moet er voor zorgen dat ‘artikel 19 lid 2 WRO’-procedures op zeer zorgvuldige wijze worden toegepast. ‘Artikel 19.2 WRO’ is immers geen handige sluiproute om democratische procedures te omzeilen. Dat zou misbruik van bevoegdheid impliceren! Daarbij willen wij erop wijzen dat regels oprekken en uitrekken juridisch wellicht nog net toelaatbare besluitvorming oplevert, maar dat de gangbare fatsoensnormen en zorgvuldigheidsnormen dan allang gepasseerd kunnen zijn. De al vaker geconstateerde kloof tussen overheid en burgers kan men alleen dichten door fatsoenlijk, zorgvuldig, behoorlijk en redelijk bestuur en het nakomen van gemaakte afspraken. Wij wijzen in dezen op de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (ABBB), welke het openbaar bestuur binden;

3. Zonlicht en Ruimte is zeer verbaasd over het verdwijnen van een groenstrook zonder deugdelijk vooroverleg met betrokkenen en met de wijk Vinkhuizen. Wij wijzen op de "Gedragscode gemeente Groningen - Bewonersorganisaties" van 28 april 1994. Met name punt 2. Planontwikkeling en punt 5. Informatievoorziening / communicatie. In het Groenstructuurplan van de gemeente wordt de waarde van groen voor de stad juist onderkend. Zonlicht en Ruimte is van mening dat er zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met bestaande groenstroken die met een legitieme reden door de toenmalige ontwerpers van de wijk zijn aangelegd. Openbare ruimten en groenstroken zijn geen ‘lege’ ruimten, maar 'gevulde' ruimten (met een beoogd doel);

4. Zonlicht en Ruimte verwijst in dit verband naar het Nieuw Lokaal Akkoord 2007-2010, de Raamovereenkomst, op pagina 17, onderaan, bij: "Beheer van de woonomgeving, afspraak 1" (citaat) : "Partijen dragen zorg voor een goede onderlinge afstemming van inspanning op het gebied van beheer en onderhoud van de woonomgeving. Dit voorkomt overlap, is efficiënter en daardoor wellicht goedkoper, maar draagt zeker bij aan dat wat partijen willen bereiken: goed onderhouden en daardoor aantrekkelijke wijken." Einde citaat. Zie ook de afspraken 2 t/m 6 op pagina 18 van deze Raamovereenkomst m.b.t. wijkvernieuwing. De particuliere opdrachtgever in kwestie is woningcorporatie De Huismeesters.

VERZOEK

Wij vragen de gemeenteraad opheldering over de gang van zaken rond het geplande zorgcomplex in Vinkhuizen met betrekking tot het niet nakomen van afspraken tussen de verantwoordelijke wethouders (ook de wethouder van Stadsbeheer en Milieu) en de gemeenteraad; het onrechtmatig toepassen van de art. 19.2 WRO-procedure en het verdwijnen van een ingeplande groenstrook, zoals hierboven toegelicht.

Voor meer informatie verwijzen wij naar www.zonlichtenruimte.nl
Met verontruste groet,

werkgroep Zonlicht en Ruimte

 Nieuwsbrief maart 2007


Beste mensen,

 

 

In 2002 verscheen de Beleidsnota Hoogbouw in Groningen, de stad, hoogbouw en de mensen. Hierin werd de ‘Intense Stad’ geïntroduceerd .

Onder verwijzing naar deze nota verrijzen in Groningen hoge gebouwen. Geplande openbare ruimtes en groenstroken worden bebouwd, bestaande bebouwing wordt opgehoogd. Zonlicht en Ruimte stelt de bruikbaarheid van deze beleidsnota ter discussie. De beleidsnota is geschreven binnen het beleidskader ‘Beeld van een mooier, hoger en duurzamer Groningen’(1). De onderbouwing voor dit beleidskader ontbreekt echter. Verwijzen naar deze beleidsnota als verklaring en rechtvaardiging voor de keuze voor het hoogbouwbeleid in Groningen wekt daarom bij ons de nodige bevreemding. Verder zijn de criteria in de beleidsnota hoogbouw subjectief van aard: deze criteria zouden alleen in een dialoog met omwonenden en bewoners een betekenis kunnen krijgen. Het is ook niet duidelijk welke rol deze subjectieve, niet ingevulde criteria kunnen spelen bij de voorgestelde HoogbouwEffectRapportage (HER).

Zonlicht en Ruimte is daarnaast zeer verontrust over de wijze waarop de gemeente met procedures omgaat bij het realiseren van haar bouwplannen. Wij willen graag dat de gemeente zich houdt aan de richtlijnen met betrekking tot procedures en beleid zoals vormgegeven in de Gedragscode bewonersorganisaties/ Gemeente Groningen (2) , het WWR rapport ‘Vertrouwen in de buurt'(3), Bouwen aan Vertrouwen(4)’, Operatie Achtertuin(5) en het Nieuw Lokaal Akkoord Groningen 2007-2010.
De manier waarop de verdichting van Groningen plaatsvindt, is niet in overeenstemming met het beleid dat de politiek voorstaat. Buurtbewoners worden meer dan eens overvallen door hoogbouwplannen en verdichtingsplannen in hun wijk. Zij organiseren zich in ad hoc-groepen, verdiepen zich vervolgens in inspraakprocedures en bezwaarschriften en voeren tenslotte actie. Zij vinden de gemeente en woningbouwcorporaties tegenover hen, waar het toch een gezamenlijk optreden van alle betrokken partijen voor een leefbare stad zou moeten zijn. Meedenkende burgers passen immers uitstekend in een ‘democratisch bouwconcept’. Op onze site is de informatie te vinden die de gemeente uit het oogpunt van goede procedures vaak zelf had moeten en kunnen geven. Daarnaast biedt de site de mogelijkheid om mensen uit verschillende wijken waarin hoogbouw gepland is met elkaar in contact te brengen, op internet maar desgewenst ook daarnaast, om zo de uitwisseling van informatie te bevorderen.
Zonlicht en Ruimte wil een alternatief bieden voor de hoogbouw- en intensiveringsplannen van de gemeente Groningen: nadenken over een ander stadsconcept waarin bereikbaarheid, toegankelijkheid, behoud van openbare en groene ruimtes en historische waarde de toetsstenen vormen. Geen beschaduwde stad uit steen en beton, maar een zonnige stad waarin ook de voor mensen zo noodzakelijke natuur een plaats behoudt. Een leefbare stad die vanzelfsprekend geleidelijk verandert maar zijn bewoners niet van zich vervreemdt. Een stad waarin mensen zich thuis kunnen voelen, een stad die ook na dertig jaar nog vertrouwd aanvoelt! Geen ‘total make-over’-stad die de structurele gebreken, zoals een tekort aan sociale huurwoningen, overlast, onveilige situaties en verkeersproblemen, met spektakelarchitectuur probeert te verhullen.
Kunt u zich in onze standpunten vinden, meldt u dan a.u.b. aan als sympathisant door een mailtje met uw naam naar zonlichtenruimte@hotmail.com. Dan kunnen we gezamenlijk een signaal geven aan onze gemeente.(6)

Zonlicht en Ruimte[1] Zie: De Stad, hoogbouw en de mensen, beleidsnota hoogbouw in Groningen 12 feb 2002, p 14.

[2] 28 april 1994

[3] Het WRR-rapport o.l.v. prof.dr.P Winsemius, 2005

[4] CDA/SP-manifest februari 2006

[5] Rode Boekje, OSCW-uitgave april 2003

[6] Op onze site http://zonlichtenruimte.spaces.live.com/ kunt u meer over ons lezen. U kunt ook reageren door te mailen naar zonlichtenruimte@hotmail.com.Zonlicht en Ruimte over de standpunten politieke partijen Provinciale Staten maart 2007Wat zeggen de verschillende politieke partijen over de wenselijkheid van hoogbouw en inspraakrecht van burgers?  Wie beslist wat waar gebouwd wordt? De komende dagen verschijnt hier ons commentaar op de standpunten van de politieke partijen. Zonlicht en Ruimte heeft geen politieke kleur. Onze sympathisanten komen uit alle politieke windrichtingen. Maar wij kijken met grote belangstelling wat de partijen zeggen over de voor ons zo belangrijke zaken. En wat belangrijker is:  we bekijken wat die woorden in de praktijk waard zijn.

PvdA
In de stad Groningen wordt nog steeds te weinig gebouwd. De provincie geeft daarom actieve medewerking aan de ontwikkeling van Meerstad, de wijkvernieuwing in de stad Groningen en de bouwplannen voor de Intense Stad. Verder moet er ruimte worden gegeven aan nieuwbouw in en rond andere kernen in het Regiogebied Groningen-Assen en dan vooral Hoogezand-Sappemeer en Leek/Roden. Naast aandacht voor woningen moet er ook aandacht zijn voor de buurt. Het vertrouwen in de buurt moet terugkeren: een schone, hele en veilige woonomgeving waarin bewoners zich thuis voelen. Daarvoor is het noodzakelijk dat bewoners inspraak hebben in de plannen voor herstructurering: gemeente, bewonersorganisaties en maatschappelijke instellingen(corporaties, welzijn, zorg, hulpverlening, politie, onderwijs) trekken samen op.

Commentaar Zonlicht en Ruimte: De bouwplannen van de Intense Stad zijn gemaakt omdatprojectontwikkelaars ruimte voor hoogbouw wilden hebben (woorden dhr. ir. T.C. Ruimschotel, senior stedenbouwkundige van de dienst RO/EZ van de gemeente Groningen, op 7 februari 2007 in Het Heerenhuis te Groningen). In hoeverre deze plannen goed zijn voor een Groningen op menselijke maat, zoals de PvdA ook zegt na te streven, is ons niet duidelijk geworden. De PvdA lijkt zo meer te luisteren naar projectontwikkelaars en de vastgoedpoten van wat nog steeds de woningbouwcorporaties heten, dan naar de mensen in de buurt ("Heel de buurt"). Bewonersparticipatie wordt vaak met de mond beleden. De gang van zaken rond de oude Hortus in de stad Groningen staat helaas niet op zichzelf. Wij wijzen tevens op de Bewonerscommissie van Het Blauwe Dorp en de opstelling van de VWOO (Vereniging Wijkopbouw Oosterparkwijk) inzake de renovatie van de randwoningen. Het ''hoor de bewoner''-initiatief lijkt al een stille dood gestorven. Bewonersorganisaties zijn veelal clubs met leden van verenigingen van huurders van de woningbouwcorporaties, ondersteund door verkokerde gemeentelijke instellingen, waar kritische geluiden helaas niet altijd even welkom zijn. Onze recente Z&R-nieuwsbrief wordt door veel bewonersorganisaties niet eens aan hun achterban doorgegeven. Wij blijven hopen dat er mensen in de PvdA op provinciaal en gemeentelijk niveau de moed hebben om de eigen woorden eens heel kritisch tegen het licht te houden. Wij vinden het jammer dat de PvdA als één van de weinige politieke partijen tot nu toe niet eens de moeite heeft genomen om op ons burgerinitiatief te reageren.Klik op het plaatje om het te vergroten.
Klik nogmaals om het weer te verkleinen.
CDA
De provinciale overheid moet burgers bij haar functioneren betrekken en initiatieven vanuit de maatschappij, waar mogelijk, ondersteunen. De overheid moet het algemeen belang, deel- en persoonlijke belangen tegen elkaar afwegen. Bij de uitvoering is de menselijke maat van belang en burgers moeten kunnen rekenen op een provinciebestuur dat integer en controleerbaar is. Het CDA wil: "het burgerinitiatief" ondersteunen (waarbij burgers onderwerpen op de agenda van de Provinciale Staten kunnen zetten, Z&R)  en dat de vastgestelde gedragscode (welke?) wordt geëvalueerd op haar strekking, werking en effectiviteit.

Commentaar Zonlicht en Ruimte: Mooie woorden, die we in de praktijk heel graag bewezen willen zien. We verwijzen naar het Stad-Groninger CDA/SP-manifest “’Bouwen aan Vertrouwen’’ van februari 2006, waarin een pleidooi wordt gehouden voor een betrouwbare overheid. "De gemeente wordt alleen betrouwbaar gevonden als zij over de hele linie dat vertrouwen waarmaakt. Dat is een delicaat proces, omdat de gemeente Groningen bij burgers door één onzorgvuldigheid het imago van betrouwbare overheid kan kwijtraken. Met andere woorden: er wordt op de gemeente gelet. Daarom is het nodig dat afspraken stelselmatig worden nagekomen, dat er transparantie ontstaat en dat inspraak serieus genomen wordt." Einde citaat, pagina 2, onderaan. Het CDA zou verder kunnen inzetten op de noodzaak van een buurtregisseur. Zie punt 3 op pagina 3 van "Bouwen aan vertrouwen" bij de notie: "Maak buurtwerk integraal". Wat voor de gemeente Groningen geldt, zou op provinciaal niveau voor alle gemeenten in de provincie moeten gelden. De "VeiligheidEffectRapportage" (VER) bij de bouw in het CDA-programma ondersteunen wij van harte.

VVD
Het provinciebestuur is er voor de Groningers. De VVD vindt dat je niet over maar met de inwoners van onze provincie moet beslissen. In een vroeg stadium moeten betrokkenen bij plannen worden betrokken. Op deze wijze kunnen creatieve ideeën vroegtijdig worden meegenomen. Door ervaringsdeskundigen, door mensen die een gebied van haver tot gort kennen. Het mag niet meer voorkomen dat provinciale plannen moeten worden terug genomen omdat (soms voor de hand liggende) inzichten en ideeën onvoldoende zijn overwogen. Zo moeten de gebruikers van het landschap een belangrijke stem hebben bij economische ontwikkeling en landschappelijke vernieuwing. Zo moeten mensen bij infrastructurele projecten al in de beginfase worden betrokken. De ervaring van de VVD is dat mensen zich voor hun woon- en werkomgeving willen inzetten. Maak hier gebruik van! Hiervoor zal de komende jaren een nieuwe vorm moeten worden ontwikkeld. Help de buurt en het dorp de politiek in en zorg dat dat mogelijk is voor iedereen die dat wil en kan. De VVD vindt het van groot belang dat de provincie er alles aan doet om de communicatie met de burgers optimaal te laten verlopen: goede voorlichting en informatieverstrekking, maar ook goede telefonische en digitale bereikbaarheid, adequate reactie op brieven en correcte afhandeling van klachten.

Commentaar Zonlicht en Ruimte: We zijn zeer te spreken over de wil tot communicatie met de burgers en hebben gemerkt dat de VVD inderdaad het gesprek aan durft te gaan. Het vroegtijdig betrekken van burgers moet ook gelden voor stadsvernieuwing en bouwplannen. Misschien kan de VVD zich extra inspannen voor inspraak van burgers met koopwoningen. Er zijn in de provincie Groningen circa 250.000 woningen. Iets meer dan de helft hiervan betreft koopwoningen. Inspraak gaat nu vaak alleen via aan woningbouwcorporaties gelieerde bewoners-huurdersverenigingen. Er zijn veel Groningers, in Stad en provincie, ook met een kleine beurs, die liever kopen omdat huren relatief duur is. Zij staan in de huidige overlegorganen buitenspel. Ook hopen we dat de VVD zich inzet voor eerlijke concurrentie in de bouw, mede op grond van "openbare aanbestedingen" op grond van Europees Recht. Tevens: dat de VVD de praktijk van bouwenveloppen en eventuele koppelafspraken wijkvernieuwing en projectontwikkeling met woningbouwcorporaties scherp in de gaten houdt.

Groen Links
Het groen en het landschap rond de Stad staan onder druk. De ontwikkeling van het stedelijk gebied (lees: woningbouw en nieuw asfalt) mogen de groene tussengebieden geen geweld aan doen. Dat geldt voor het tussengebied tussen Groningen en Haren. Maar bijvoorbeeld ook voor de Koningslaagte ten noorden van de Stad, het Rietdal bij Noordhorn en de Eelder- en Peizermaden. Dit zijn stukken van Groningen (en Drenthe) waar GroenLinks de Groene Grens trekt: tot hier en niet verder! In deze gebieden worden natuurwaarden verder ontwikkeld zoals de Brede Groene Rivier en de plannen van het RegioPark als noodzakelijke tegenhanger voor de geplande woningbouw in de regio Groningen-Assen. We mogen onze ogen niet sluiten voor de voorspellingen over afname van de bevolkingsomvang. We weten nog niet gebeuren, maar wat je in elk geval niet moet doen is kostbaar landschap opofferen aan woningen die straks niet meer nodig zijn!

Commentaar Zonlicht en Ruimte: We hopen dat GroenLinks geen tegenstelling stad/platteland cultiveert. Natuur en groen horen ook bij de stad! Hoe leefbaar is een zogenaamde compacte stad met hoogbouw en stadsverdichting? Niet iedereen kan het zich veroorloven om in de groene gebieden buiten de stad te leven. Ook stadsbewoners hebben recht op vrije uitloop. Uitzicht is mooi, maar buiten een ommetje in de zon kunnen maken is van onschatbare waarde. We vinden het overigens interessant dat GroenLinks de afname van de bevolking als uitgangspunt neemt. (zie ook: 'Zilverdraden tussen het goud'. Visie op ontgroening en vergrijzing in de provincie Groningen, Gedeputeerde Staten der provincie Groningen, december 2006.) Want dat missen we op bij de programma's op provinciaal (en ook gemeentelijk) niveau: een onderbouwing bij de keuzes van de inrichting van de ruimte. Bevolking, huishoudens en de leeftijdsopbouw van een huishouden (de ruimtebehoefte van 65-plussers is wellicht anders dan die van een jong huishouden met kinderen) zouden bepalende factoren moeten zijn. De vraag bij de inrichting van het landschap luidt nog veel te vaak: waar? En niet: waarom eigenlijk? Wij hopen ook dat GroenLinks de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen kritisch volgt. Deze terreinen nemen al gauw meer ruimte in beslag dan woningen en asfalt en zijn vaak op een bedroevende wijze ingericht. Op deze terreinen kan men eisen stellen aan het groen!

SP
De overheid moet weer de regie nemen bij de ruimtelijke ordening, grondspeculatie tegengaan en kiezen voor een socialere grondpolitiek: een politiek waar het algemeen belang vóór eigen belang gaat. Als nieuwbouw noodzakelijk is, dan wordt er zoveel mogelijk in of bij bestaande wijken gebouwd, zodat het ontstaan van zogenaamde ‘witte schimmel’ in het landschap vermeden wordt. In nieuwbouwprojecten moet duurzaam bouwen voorop staan. Bewoners moeten zo vroeg mogelijk bij de provinciale planvorming worden betrokken, waarbij inspraak ook daadwerkelijk inspraak moet zijn. De uitkomsten van deze inspraak moeten terug te vinden in de uiteindelijke besluitvorming.

Commentaar Zonlicht en Ruimte: De provinciale en gemeentelijke overheden hebben de ruimte de afgelopen tijd niet al te best beheerd (zie http://www.zuinigopruimte.nl). Sociale grondpolitiek houdt voor ons in: openbare ruimte en grond waar eerst sociale woningbouw stond niet verkopen aan projectontwikkelaars en aan vastgoedpoten van corporaties. De SP heeft de schone taak om tegen zeer veel gevestigde belangen in te gaan. Hier ligt de kans om zich van de PvdA te onderscheiden... Wij hebben ook vragen bij nieuwbouw in bestaande wijken. Gaat het hier om vervangende (hoog)bouw, wijkvernieuwing of worden wijken verdicht? Deze wijken zijn opgezet met een idee, de ruimte die men niet bebouwd heeft, is om een reden vrijgelaten. Ook het stadsproletariaat mag in het zonnetje zitten en op een stukje grond tomaatjes verbouwen. Dat begrepen zelfs fabriekseigenaren met hun tuindorpen! Wat gebeurt er overigens wanneer uit inspraak blijkt dat men de verdichting niet ziet zitten? Wij hopen dat het zogenaamde algemeen belang dan niet de schaamlap wordt voor het doorzetten van ideeën van de voorhoede en dat de SP zich er echt voor inzet om het Stad-Groninger SP-initiatiefvoorstel ''Eerder beginnen, burgerparticipatie bij sociale en fysieke projecten'' van 18 oktober 2006, waarin (citaat):"1. bewoners en gebruikers vroegtijdig bij voor hen relevante projecten worden betrokken, en de participatie waar nodig ook tussentijds wordt getoetst; 2. bij voorstellen aan de raad van fysieke en sociale projecten naast de verantwoording van inspraak, ecologische aspecten, juridische aspecten, verkeer en speelvoorzieningen, óók verslag wordt gedaan hoe burgers vroegtijdig bij de planontwikkeling of het project zijn betrokken en waartoe deze inbreng heeft geleid (participatietoets)" daadwerkelijk tot beleid te maken!

Partij voor het Noorden

Bij de verschillende maatschappelijke ontwikkelingen dient zoveel mogelijk de 'menselijke maat' te worden aangehouden. Dat geldt vooral ook voor de politieke besluitvorming die deze maatschappelijke ontwikkelingen tracht te beïnvloeden. Kan iets op dorps- of wijkniveau beslist worden, dan is dat het juiste besluitvormingsniveau. Gaat het in principe om de gehele gemeente, dan is dat het meest geëigende niveau van besluitvorming. Raakt een dergelijk, gemeentelijk besluit ook de belangen van andere gemeenten, dan is de provincie en/of het landsdeel aan zet. Als de belangen daar nog weer ver boven uitstijgen komt de Nederlandse staat of zelfs Brussel in zicht als de meest juiste besluitvormingsplek. De Partij voor het Noorden is dus voor een zo decentraal mogelijke besluitvorming over voorgenomen beleid. In alle gevallen geldt dat de direct bij een besluit, betrokkenen invloed hebben op de wijze van uitvoering er van.

Nauwere betrokkenheid bij en medeverantwoordelijkheid van mensen (jong en oud) voor de publieke zaak, kan bijdragen aan een prettig leefklimaat en aan sociale veiligheid. Vooral grotere gemeenten moeten hier werk van maken. Onder meer stedelijke herstructurering en wijkvernieuwing kunnen een positieve rol spelen bij de daadwerkelijke medeverantwoordelijkheid van bewoners van de steden. Dat kan door hen vanaf het allereerste begin van de projecten er bij te betrekken.

Commentaar Zonlicht en Ruimte: Klinkt positief. Wij zijn immers een groot voorstander van daadwerkelijke bewonersparticipatie. Deze participatie zou echter ook door de PvhN goed bekeken moeten worden. Veel burgers hebben geen zin en tijd meer om in de avond nog urenlange vergaderingen bij te wonen waar vergaderliefhebbers het heft in handen houden en de eigenlijke beslissingen al in een voortraject genomen zijn. Daarbij wordt al te vaak verwezen naar een hogere instantie en een vaag algemeen belang, waarvoor het belang van direct betrokkenen moet wijken.

 

D66

Besluitvorming over ruimtelijke ordening is vaak een kwestie van jaren. D66 wil een vorm van directe democratie toepassen. Die houdt in dat burgers, maatschappelijke instanties en bedrijfsleven vanaf het eerste stadium geïnformeerd worden en bijdragen kunnen leveren. Door vroeg in het proces al deze partijen te betrekken, ontstaat meer draagvlak, zijn oplossingen beter en is de tijd tussen wens en realisatie korter. Openbaarheid mag niet beperkt blijven tot het eindstadium van besluitvorming. D66 vindt dat het provinciebestuur gemeenten moet bewegen tot deze vorm van openheid. De provincie moet zelf het goede voorbeeld geven. Alle betrokkenen moeten bij de planvorming een rol spelen, niet alleen de kapitaalkrachtigen en welbespraakten. De besluitvorming over Meerstad is een goed voorbeeld van hoe het niet moet: het moment van openbaarheid viel veel te laat.

D66 is ervan overtuigd dat echte burgerparticipatie, vanaf het moment van de eerste planvorming, in de latere uitvoeringsfase procesversnellend werkt.

Burgerparticipatie heeft een democratische effect; daarnaast ontstaan versnelling, kwaliteitswinst en efficiëntie.

Commentaar Zonlicht en Ruimte: Openbaarheid van plannen is natuurlijk een eerste vereiste. Wij kunnen ons ook helemaal vinden in de wens tot vroegtijdige, echte burgerparticipatie bij nieuwe plannen.De overheid moet echt met de burgers willen communiceren. Nu moeten ze via huis-aan-huiskranten te weten komen wat er zou kunnen gebeuren. Bestemmingsplannen liggen slechts op bepaalde plekken op bepaalde tijdstippen ter inzage (of men kan ze kopen). Wie inspraak echt serieus neemt, zet alles tijdig op internet en hangt de nieuwe bestemmingsplannen en gebouwen op posterformaat in de wijkcentra, bibliotheken en, waarom niet, ook in de basisschool en de supermarkt! D66 zou zich tevens sterk kunnen maken voor de daadwerkelijke naleving van de wet Overleg Huurders-verhuurder van oud-staatssecretaris dr. Dick Tommel (D66) en het Besluit Beheer Sociale Huursector (het BBSH). Opdat huurders bij "beleid en beheer" van de woningcorporaties betrokken worden.  

 

Christenunie

Wij zullen inhoud moeten geven aan de opdracht die ons is gegeven om de aarde te bebouwen en te bewerken en hier als een goed rentmeester over te waken. Wij moeten daarom zorgvuldig omgaan met de ruimte die aan ons is toevertrouwd.

Commentaar Zonlicht en Ruimte: Mag het iets concreter? We zouden graag willen weten wat de Christenunie vindt van bewonersparticipatie en hoogbouw in de steden van onze provincie. Wij moeten bekennen dat we veel liever een Godshuis zien wanneer we door de provincie richting stad gaan dan een Emmatoren van 150 meter.

 

NCPN

De afgelopen jaren wordt in de provincie Groningen sociale woningbouw gesloopt in het kader van wat vaak eufemistisch ‘wijkvernieuwing’ heet. De privatisering van de woningbouwcorporaties heeft ervoor gezorgd dat hun originele doelstelling, het bieden van goede betaalbare woningen, steeds meer vervangen wordt door het winst maken op de korte termijn. Complexen sociale woningbouw worden gesloopt. In plaats daarvan komen minder woningen terug en bovendien zijn die vaak duurder. Drugsdealers, verloedering, criminaliteit en overlast worden vaak als argument gebruikt om te gaan slopen. In plaats van problemen aan te pakken worden de symptomen bestreden, die door de overheid en woningcorporaties vaak zelf zijn veroorzaakt door een wijk met opzet te laten verloederen. Het argument dat wijken diverser moeten worden, dat rijk en arm door elkaar moeten wonen, wordt in de praktijk eenzijdig uitgevoerd. Nergens worden villa’s gesloopt om plaats te maken voor sociale woningbouw.

Bij het maken van plannen, onder andere voor het oplossen van ‘probleemwijken’, moet naar de mensen worden geluisterd. Luisteren naar de mensen betekent niet praten met alleen een wijkplatform maar met de inwoners. Sloop is een allerlaatste optie.

Als er wordt gesloopt moeten alle vergunningen rond zijn, dus niet alleen de sloopvergunning, maar ook kapvergunningen en bouwvergunningen. Voorkomen moet worden dat na sloop een stuk grond nog jaren braak ligt voordat het opnieuw wordt gebruikt. Dat komt helaas vaak voor zoals in Groningen (CiBoGa) of in Appingedam (Opwierde).

Commentaar Zonlicht en Ruimte: Geen wijkvernieuwing, maar wijkonderhoud. Nu worden de corporaties, die hun zaakjes slecht voor elkaar hebben, eigenlijk beloond. Bewoners die geld bij de overheden proberen los te krijgen voor het behoud van hun huizen, worden eigenlijk voor het karretje van de corporaties gespannen. Corporaties, die projectontwikkelaar spelen met andermans geld (= maatschappelijk kapitaal), zijn ons een doorn in het oog. Wij vragen ons af of dit allemaal wel volgens de EU-regels kan. De NCPN zou wellicht een initiatief kunnen starten, samen met de PvdA, GroenLinks, SP, D66, VVD, CDA en ChristenUnie om een onderzoek te laten verrichten naar de geldstromen tussen de woningbouwcorporaties, die geen winst mogen maken, en de met deze woningbouwcorporaties gelieerde vastgoed-BV's, die enorm grote (grondspeculatie)winsten boeken. Mede in relatie met projectontwikkeling en wijkvernieuwing. Dat (bouw)vergunningen in orde moeten zijn, spreekt voor zich. Maar juist de provinciale en gemeentelijke overheden lijken soms boven de wet te staan...

 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren gaat er van uit dat mensen niet alleen rechten hebben, maar ook plichten jegens elkaar en de samenleving. Daarbij geldt dat de economie en het sociale leven niet louter beheerst mogen worden door financiële factoren. Mensen hebben recht op een veilige, schone en zorgvuldig vormgegeven omgeving.

Bedrijventerreinen en nieuwbouw dienen aan architecturale en landschappelijke eisen te voldoen.

Geluidsoverlast in zowel natuurgebieden als in woongebieden wordt krachtig tegengegaan.

Commentaar Zonlicht en Ruimte: Een zorgvuldig vormgegeven omgeving moet ook voor de stedelijke gebieden gelden. Ook daar moeten gebouwen passen bij de bestaande bebouwing. Wij steunen het punt van geluidsoverlast. Bewoners in een stedelijk gebied hoeven niet alle geluidsoverlast te accepteren. Het veelgehoorde: "dat hoort bij leven in een stad", is geen argument maar een dooddoener. Zonlicht en Ruimte vindt ook dat geluidsoverlast bij (nieuw)bouw voor de omwonenden beperkt moet worden. Bij elke hoogbouw dient volgens Z&R een onafhankelijke (!)HoogbouwEffectRapportage (HER) te komen, zoals in de gemeente Groningen een beetje het geval is. Dus niet de meest luidruchtige (want goedkopere) manier van heien kiezen. Wij hopen dat de Partij voor de Dieren zich ook als stadsecologische partij profileert. Natuurgebieden kunnen worden aangeduid als natuurreservaten. Mede in overleg met Staatsbosbeheer en de vereniging Natuurmonumenten.Zonlicht en Ruimte bij OOG-radio 10 februari 2007


OOG FORUM